teoria do 109, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z 1 pracowni fizycznej


Temat: Badanie ruchu jednostajnie przyśpieszonego za pomocą komputerowego zestawu pomiarowego.

  1. Wprowadzenie.

Rodzaj ruchu, wykonuje ciało, zależy od właściwości siły, która go powoduje. Na przykład, siła centralna powoduje ruch po ikręgu, siła proporcjonalna do wychylenia z położenia równowagi - ruch harmoniczny, siła zerowa - ruch jednostajny, siła stała - ruch jednostajnie zmienny.

Ruch charakteryzują trzy parametry: droga s, prędkość v i przyśpieszenie a. W ogólnym przypadku wszystkie trzy wielkości są wektorami, ale dla celów niniejszego ćwiczenia będziemy rozważać tylko ruch po lini prostej i wielkości skalarne. Jeżeli za punkt wyjścia przyjmiemy drogę, to pozostałe wielkości definiuje się następująco:

V=ds./dt

a= ds2/dt2 albo a=dv/dt

  1. Przyśpieszenie ziemskie.

Na każde ciało znajdujące się w polu grawitacyjnym Ziemi działa siła w kierunku do środka Ziemi. Siła ta nazywa się siłą ciężkości, a jej wartość jest określona prawem powszechnej grawitacji:

F=GmM/R2 ,

gdzie G jest stałą grawitacji, m - masą ciała, M - masą Ziemi, R - odległością od środka Ziemi.Ta sama siła może być wyrażona przez II zasade dynamiki:

F=mg .

Występująca w tym równaniu wielkość g jest przyśpieszeniem ziemskim. Porównując dwa ostatnie wyrażenia widzimy, że przyśpieszenie ziemskie da się wyrazić w postaci równania:

G = GM/R2

Z którego wynika że jest ono stałe jednak zmienia się wraz ze zmianą odległości od środka Ziemi. Jednak przy zjawisku zachodzącym w zakresie niewielkich wysokości zależność tą można pominąć.

  1. Ruch po równi pochyłej

Jeśli ciału o masie m nadamy prędkość początkową vo popychając je po powierzchni to po pewnym czasie zatrzyma się. Wynika stąd że w czasie ruchu ciało doznaje przyspieszenia a skierowanego przeciwnie do kierunku ruchu. Z II zasady wiadomo zaś że jeśli ciało porusza się z pewnym przyspieszeniem, to działa na nie jakaś siła. Tą siłą działającą na ciało jest siła tarcia jaką wywiera powierzchnia na ciało. Średnia wartość tej siły wynosi m•a.

Siły tarcia działające między powierzchniami nieruchomymi względem siebie naz.siłami tarcia statycznego. Maksymalna siła tarcia statycznego jest równa najmniejszej sile, jaką należy przyłożyć do ciała aby je ruszyć z miejsca. Natomiast siły działające między powierzchniami poruszającymi się względem siebie naz.siłami tarcia kinematycznego(dynamicznego).

Siła normalna- siła jaką jedna powierzchnia naciska na drugą.

Stosunek maksymalnej wartości siły tarcia statycznego do wartości siły normalnej naz.współczynnikiem tarcia statycznego μs dla danych powierzchni :

TssN

N-wartość bezwzględna siły normalnej.

Siła tarcia kinetycznego Tk między dwiema suchymi powierzchniami podlega też dwóm prawom, a ponadto nie zależy od względnej prędkości poruszania się powierzchni. Stosunek wartości siły tarcia kinetycznego do wartości siły normalnej N naz.współczynnikiem tarcia kinetycznego.

FkkN

Do obliczenia współczynnika tarcia do naszego ćwiczenia należy użyć następującego równania:

μ = m(gsinα-a) - m1(a + g)/mgcosα .

Mierząc przyspieszenie a staczającego się wózka po równi pochyłej pod wpływem składowej stycznej S jego ciężaru i siły hamującej wywołanej ciężarem przeciwwagi P oraz siły tarcia T na podstawie II zasady dynamiki możemy napisać równanie ruchu :

S-Q-T=a(mw+mp).

Po podstawieniu: S=mwgsin(α) i Q=mpg i przekształceniu otrzymamy:

T=mwgsin(α) - mpg - a(mw +mp)

-

gdzie mw i mp -masa wózka i przeciwwagi.

masa wózka z obciążeniem

masa przeciwwagi

przyspieszenie

wsp tarcia

0,362

0,03044

0,16463

28,27730101

0,362

0,11044

0,708546856

37,42293682

0,362

0,13044

0,37198883

80,82926297

0,382

0,06044

2,147076808

67,2610933

0,462

0,06044

2,355268239

39,31331434

0,362

0,06044

1,940683256

33,39315606

średnia odchylenie i standardowe

sin25

cos25

47,74951075

21,15680161

0,4226

0,9063

g

9,90369

g sr,

9,83414

9,91124

9,99589

odchylenie standardowe

0,081139

Wnioski.

Z dokonanych przeze mnie pomiarów wynika, że z ćwiczenia z wyznaczaniem przyspieszenia na równi pochyłej wynikają następujące wnioski.

Zwiększając obciążenie przeciwwagi przy niezmiennym obciążeniu wózka zmniejsza się jego prędkość i zwiększa się czas pokonywania tej samej drogi. Z tych dwóch warunków wynika, że poprzez zwiększanie masy przeciwwagi malej przyspieszenie ciała w ruchu jednostajnie zmiennym. Natomiast przy stałym obciążeniu przeciwwagi i zwiększaniu masy wózka zwiększa się prędkość i maleje czas pokonywania drogi, a co za tym idzie zwiększa się przyspieszenie ciała.

Z pomiarów dokonanych w ćwiczeniu z wyznaczaniem przyspieszenia ziemskiego wynika, że jego wartość wynosi 9,91 m/s2.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
204pl, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z 1 prac
Lab fiz 302, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
Ćw109mmm, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z 1 p
302, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z 1 pracow
Lab fiz 101, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
Tabelka 303, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
Lab fiz 104, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
Lab fiz 206, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
Lab fiz 303, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
305przyklad, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
109, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
109-01, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka
206e, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
104, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
104e, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
100, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -

więcej podobnych podstron