Ekonomika Ochrony Srodowiska wyklad 28.02.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika ochrony srodowiska, wydrukowane


Ekonomika Ochrony Środowiska wykład 28/02/05

Zakres badań podstawowych : (powodują rozwój samej dyscypliny naukowej)

 1. analiza zachodzących prawidłowości ekonomicznych w procesie reprodukcji środowiska naturalnego związanych z działalnością gospodarczą człowieka.

 2. rozwój teorii waloryzacji zasobów naturalnych

 3. ekonomiczne uzasadnienie ekologicznego wartościowania nowych technik i technologii

 4. ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarowania, wpływ zachodzących zmian w środowisku na funkcjonowanie i efektywność gospodarki narodowej

 5. modelowanie procesów ekologiczno-gospodarczych (tworzenie powiązań itp.)

Zakres badań stosowanych:

 1. sposoby wyceny poszczególnych elementów środowiska naturalnego (np. cena wody)

 2. wycena strat ekologicznych (np. po wylaniu ropy ze zbiornika na morzu)

 3. tworzenie ekonomicznych instrumentów oddziaływania na użytkowników środowiska naturalnego w celu jego ochrony

nadanie zakazów i nakazów

oddziaływanie poprzez rynek np. zwolnienie od podatku inwestycji proekologicznych

 1. zastosowanie rachunku ekonomicznego w ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego

 2. badanie ekonomicznych konsekwencji przyjęcia określonych dopuszczalnych norm zanieczyszczeń oraz wymaganych standardów ekologicznych (np. kary za zanieczyszczenia powietrza i problem upadłości przestarzałych przedsiębiorstw)

Klub rzymski - kierunki badań:

   1. przyczyny i skutki rozwoju demograficznego społeczeństwa

   2. skala zużycia i wyczerpania z powodu działalności gospodarczej zasobów środowiska naturalnego

   3. uwarunkowania, potrzeby, następstwa zwiększonej produkcji żywności

   4. przesłanki i konsekwencje uprzemysłowienia gospodarek oraz co niesie ze sobą wzrost kapitału przemysłowego

   5. rozmiary, zakres, forma powstających zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz ich wpływ na byt materialny społeczeństw i zdolności absorpcyjno- regeneracyjne przyrody

ZWIĄZKI EKOLOGII Z EKONOMIKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

Ekonomika ochrony środowiska opiera się na: ekologii i ekonomii

Ekologia została wyodrębniona spośród nauka przyrodniczych w XIX wieku przez niemieckiego uczonego Ernesta Haechla. Jest to nauka o środowisku człowieka oraz prawach w nim rządzących.

Środowisko człowieka -otoczenie, w którym człowiek żyje, obejmuje ono przestrzeń zwaną antroposferą (jest to część biosfery).

W skład biosfery wchodzi:

Biosferą oraz jej ochroną interesowano się od dawna:

EKOLOGIA -nauka o strukturze i funkcjonowaniu żywej przyrody. Obejmuje całość zjawisk dotyczących wzajemnych zależności między organizmami i zespołami tych organizmów), a ich żywym i martwym środowiskiem (definicja encyklopedyczna)

-nauka o zasobach, siłach, strukturze i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego oraz zasadach prawidłowego korzystania z niego przez człowieka

-nauka, która pozwala człowiekowi poznać działanie ekosystemu i sformułować zasady prawidłowego korzystania ze środowiska naturalnego

ŚRODOWISKO NATURALNE CZŁOWIEKA (Antoni Symonowicz) - ogół elementów przyrody martwej i ożywionej pozostających w stanie naturalnym lub przekształconym przez człowieka i tworzących łącznie otoczenie, w którym on żyje. Obejmuje: atmosferę, hydrosferę, litosferę oraz florę i faunę oraz wszelkie elementy antropologiczne (stworzone przez człowieka)

BIOSFERA: -przestrzeń, w której mogą egzystować organizmy żywe, 20km od powierzchni Ziemi oraz 3,5km poniżej powierzchni Ziemi. Jest to układ wieloekosystemowy, zamieszkały przez organizmy żywe.

ANTROPOSFERA- część biosfery, w której żyje człowiek

ATMOSFERA - powłoka gazowa nazywana powietrzem, otaczająca Ziemię i sięgająca na ok. 30km. wysokości. Skład, temperatura i przemieszczanie się mas powietrznych tworzą istotne warunki dla egzystencji organizmów żywych. Umożliwia pewne procesy fizjologiczne, jest zbiornikiem wilgoci, przejmuje część powstających zanieczyszczeń powstałych w wyniku gospodarowania.

HYDROSFERA -powłoka wodna Ziemi. Przenika zarówno atmosferę jak i litosferę, obejmując wodę jaka występuje w przyrodzie, bez względu na miejsce i stan skupienia. Są to wody mórz i oceanów (96,5%), pozostała część to wody powierzchniowe postaci: zbiorników wodnych, bagien, lodowców, wód kapilarnych, pary wodnej, jezior, rzek oraz wody podziemne.

Hydrosfera warunkuje istnienie życia na Ziemi, bowiem dostarcza niezbędną do życia wodę ludziom, zwierzętom i roślinom. Wody mórz i oceanów są olbrzymimi zasobami żywności, z których człowiek wykorzystuje 0,02%. Dzięki hydrosferze można uzyskać sól, magnez, brom, a siła spadku wód śródlądowych ,może być źródłem czystej energii. Wody podziemne są źródłem wody pitnej, mają właściwości lecznicze i ogrzewcze.

LITOSFERA - część planety, której górną granicę stanowi hydrosfera i atmosfera, a dolną płaszcz okrywający jądro Ziemi. Przypowierzchniowa część litosfery stanowi tzw. korę Ziemi, gdzie powstaje gleba, na której może występować życie roślin, co warunkuje życie zwierząt i ludzi. Litosfera gromadzi też zasoby bogactw naturalnych, które służą do wytwarzania dóbr ekonomicznych zaspokajających potrzeby człowieka.

Życie organizmów podtrzymywane jest przez stały dopływ energii słonecznej absorbowanej w procesie fotosyntezy przez rośliny.

SYSTEM - wyodrębniona część z otoczenia, która stanowi uporządkowany zbiór elementów powiązanych ze sobą w określony sposób i spełniających pewne funkcje.

EKOSYSTEM- układ ekologiczny obejmujący:

Ekosystem to układ znajdujący się w stanie dynamicznej równowagi, zamieszkały przez populację różnych gatunków roślin i zwierząt, które tworzą biocenozę egzystującą na podłożu określonego biotopu.

GATUNEK- podstawowa jednostka w systematyce organizmów roślin i zwierząt. Stanowi zbiór organizmów swobodnie się krzyżujących.

POPULACJA -zbiór osobników tego samego gatunku

O tym czy w danym ekosystemie w ramach biocenozy może występować dany gatunek, decydują warunki:

W biocenozie wyróżniamy 3 grupy:

  1. 0x08 graphic
   0x08 graphic
   producentów

  2. konsumentów

  3. reducentów

Ad a) PRODUCENCI- rośliny zielone i niektóre bakterie, są jedynymi wytwórcami materii organicznej, co warunkuje życie wszystkich pozostałych organizmów. Wytwarzają substancję organiczną z prostych związków mineralnych tworząc w ten sposób biomasę brutto. Sami zużywają jej część. Reszta- tzw. biomasa netto, stanowiąca masę ciała samych producentów jest materiałem odżywczym i energetycznym dla konsumentów i reducentów.

Ad b) KONSUMENCI- grupa zwierząt, która wymaga środków odżywczych w postaci gotowych związków organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Konsumentów dzielimy na:

Ad c) REDUCENCI/ DESTRUENCI -drobnoustroje, które dokonują martwych szczątków roślin i zwierząt w tzw. procesie biodegradacji tworząc tym samym pokarm dla producentów.

Ekosystem otrzymuje stały dopływ energii absorbowany przez rośliny w procesie fotosyntezy. Energia ta ulega zużyciu w ekosystemie, który wymaga ciągłego zasilania.

Człowiek, konsument III rzędu, nierozważnie gospodarując zakłóca dynamiczną równowagę w ekosystemie uniemożliwiając właściwy obieg materii i energii w przyrodzie i powodując tym samym występowanie klęsk ekologicznych zagrażających jego własnej egzystencji.

Konieczność przestrzegania PRAW EKOLOGII:

 1. prawo powiązań między różnymi organizmami żywymi a ich fizycznym i chemicznym otoczeniem.

 2. prawo niezniszczalności materii przyrodniczej- materia występująca w przyrodzie jest niezniszczalna, choć może zmieniać formę, stan skupienia itp.

 3. prawo szkodliwości wprowadzania do przyrody związków, które w niej nie występują.

 4. prawo konieczności zastępowania tego, co zostało zabrane z ekosystemu.

ZWIĄZKI EKONOMII Z EKONOMIKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

Ekonomia- od XVIII wieku samodzielna dziedzina naukowa, dzięki tzw. klasycznej szkole ekonomii, której głównym przedstawicielem była Adam Smith.

Jest to nauka o prawidłowościach w procesie gospodarowania, nauka o kategoriach, prawach i mechanizmach występujących w procesie gospodarowania( produkcja, dystrybucja, wymiana, konsumpcja).

Ekonomia to również, wg encyklopedii, nauka o społecznych prawach gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów i wielości wymagających realizacji celów.

Jest to nauka o racjonalnych sposobach zaspokajania potrzeb człowieka za pomocą dóbr.

Człowiek zaspokajając swoje potrzeby korzysta bezpośrednio ze środowiska naturalnego (dobra natury) oraz część dóbr człowieka wytwarzana w procesach produkcyjnych wykorzystując w tym celu zasoby i siły przyrody (dobra ekonomiczne)

Ekonomia zajmuje się rozwiązaniem problemu: Jak przy pomocy zawsze ograniczonych środków, w danych warunkach decydujących o możliwości ich wykorzystania, zaspokoić rosnące potrzeby społeczeństwa.

Okresy zaspokajania potrzeb:

*pełna zależność człowieka od przyrody-człowiek nie dokonuje żadnych istotnych zmian w ramach środowiska tzw. okres zbieractwa

*człowiek oddziaływuje na przyrodę starającą się ją dostosować, przekształcić, wywiera niszczący wpływ na otoczenie przyrodnicze. Negatywne skutki jego działalności przyroda potrafi sama zlikwidować

* tak duże wpływy na środowisko przyrodnicze w wyniku działalności gospodarczej, których przyroda sama nie jest w stanie usunąć

1

tworzą łańcuch pokarmowy umożliwiający obieg materii i energii w ekosystemachWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ekonomika ochrony srodowiska wyklad 18.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
Ekonomika srodowiska wyklad 07.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Ekonomika ochrony srodowiska wyklad 18.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
wyklad 2 28.02.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Ustrój organów ochrony prawnej
Teoria organizacji i zarządzania wykład 25.10.05, administracja, Reszta, rok III, sem 5, teoria orga
Inżynieria komunikacyjna wykład 22.11.05, administracja, Reszta, rok III, sem 5, inzynieria komunu
Teoria organizacji i zarządzania wykład 04.10.05, administracja, Reszta, rok III, sem 5, teoria orga
Teoria urbanistyki wykład 03.10.05, administracja, Reszta, rok III, sem 5, TU
Ekonomika ochrony srodowiska WYKLAD14.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok I
Prawo ochrony srodowiska wyklad 02.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, pr
Ekonomika ochrony srodowiska 09.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Ekonomika ochrony srodowiska 04.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Ekonomika ochrony srodowiska 09.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Prawo ochrony srodowiska Instrumenty prawa os 27.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II,
wyklad 1 21.02.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Ustrój organów ochrony prawnej
Prawo ochrony srodowiska Wyklad 06, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, se
ekonomika o.s.21.03, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika ochrony srodowisk
Ekonomika ochrony środowiska 21, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika ochr
Prawo ochrony srodowiska 16.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s

więcej podobnych podstron