Postepowanie administracyjne wyklad 02.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, postępowanie administracyjne, wyklady


Postępowanie administracyjne wykład 02/03/05

Naczelne zasady postępowania administracyjnego - podstawowe reguły, w oparciu o które zbudowane jest to postępowanie. Dzięki temu postępowanie administracyjne ma charakter usystematyzowany. Pozwalają one w odpowiednim momencie interpretować przepisy

Proces legislacji polega na tym, ze na początku ustalamy zasady, na podstawie których będzie tworzona cała reszta. Zasady te muszą z siebie wynikać, nie mogą sobie zaprzeczać.

Niektóre regulacje prawne, w tym k.p.a. same w sobie zawierają na początku te zasad, na podstawie których są zbudowane. Są to tzw. przepisy ogólne.

Zasady w k.p.a.:

A. ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI [art. 6 k.p.a.]

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa

B. ZASADA PRAWDY OBIEKTYWNEJ [art. 7 k.p.a.]

Organy administracji publicznej (też podmioty wykonujące jej zadania) w zakresie danego postępowania muszą podejmować niezbędne kroki do ustalenia stanu faktycznego, o który opierają się ich decyzje. Decyzja podjęta o niedokładnie ustalony stan faktyczny może być wadliwa.

C. ZASADA POGŁĘBIANIA ZAUFANIA [art. 8 k.p.a.]

Działania organu administracji powinny wzbudzać zaufanie obywateli do władzy tzn. każdy obywatel, który otrzymał decyzją od organu administracji publicznej musi mieć poczucie iż jest ona sprawiedliwa, niezależnie od tego czy jest to decyzja pozytywna czy negatywna. Zasada ta nie odnosi się jedynie do decyzji, ale również traktowania obywateli przez urzędników. Organy administracji publicznej powinny dokładnie i rzetelnie informować interesantów, traktować ich poważnie.

D. ZASADA SPRAWNOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO [art. 12 k.p.a.]

Administracja powinna działać sprawnie i szybko, tzn. organ powinien załatwiać sprawy niezwłocznie, ponieważ administracja to zarządzanie bieżące.

E. ZASADA OFICJALNOŚCI/ INKWIZYCYJNOŚCI [art. 11 k.p.a.]

Organy mają obowiązek do rozstrzygnięcia sprawy z urzędu. Za prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy odpowiada organ, który jest w stosunku do niej właściwy.

F. ZASADA PISEMNOŚCI [art.14 k.p.a.]

Postępowanie administracyjne odbywa się na piśmie tzn. wszystkie podstawowe czynności w postępowaniu muszą być dokonane bądź utrwalone na piśmie np. w formie protokołu sporządzonego przez urzędnika.

G. ZASADA DWUINSTANCYJNOŚCI [art. 15 k.p.a.]

I Instancja: w każdej przedmiotowo określonej sprawie, określony jest urząd kompetentny do załatwienia danej sprawy

II Instancja: żeby sprawa mogła trafić do niej, to najpierw musi być ona załatwiona przez I Instancję. Rozstrzyga ona odwołania od decyzji I Instancji, ale t

Strony zainteresowane mają prawo do tego, aby sprawa była załatwiona w II Instancji, ale tylko w przypadku odwołania się od decyzji I Instancji. W przypadku braku odwołania, decyzja I Instancji staje się decyzją prawomocną.

  1. ZASADA ZASKARŻALNOŚCI DECYZJI DO SĄDU ADM. [art. 16 k.p.a.]

W zakresie sądownictwa administracyjnego możliwe jest powołanie III Instancji, a następnie kasacja w NSA. Sądy administracyjne orzekają tylko o tym, czy decyzja jest zgodna z prawem, czy nie.

I Instancja- decyzja

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
II Instancja -decyzja

wojewódzki sąd administracyjny - orzeka czy decyzja

jest zgodna z prawem

1

odwołanie

skarga

uchylenie decyzji, sprawa wraca do

I InstancjiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prawo ochrony srodowiska wyklad 02.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, pr
Postepowanie administracyjne W 18.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, postępowan
Ekonomika Ochrony Srodowiska wyklad 28.02.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
Ekonomika srodowiska wyklad 07.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Ekonomika ochrony srodowiska WYKLAD14.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok I
Postepowanie administracyjne wyklad 11.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, po
Ekonomika ochrony srodowiska wyklad 18.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
prawo finansowe 17.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Postępowanie administracyjne W 30, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, postępowanie
Postępowanie administracyjne w I 23, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, postępowani
Postepowanie administracyjne W 12.04, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, postępowan
Postepowanie administracyjne wyklad 25, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, postępow
Postepowanie administracyjne W IV Wyklad 16, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, pos
Prawo ochrony srodowiska 16.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s
Prawo finansowe Systematyka prawa finansoweo wyklad 28.02.0, administracja, II ROK, III Semestr, ro
Postepowanie administracyjne Wyklad 06, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, postępow
POS 9.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s

więcej podobnych podstron