zarządzanie2, zarządzanie ćw


Ćw2 Zarządzanie ctrl f

Zarządzanie w ujęciu funkcjonalnym- jest to proces planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich zasobów w celu osiągnięcia zamierzonych celów.

  1. Planowanie- Kierownicy danej organizacji z góry obmyślają swoje cele i prowadzące do nich działania opierając się bardziej na metodzie na logice niż na przeczuciu.

  2. Organizowanie- polega na grupowaniu i koordynowaniu zasobów (materialnych i ludzkich) w taki sposób aby optymalizować działania by osiągnąć cele

  3. Motywowanie- działania kierowników w celu wywołania pożądanych zachowań i działań podwładnych

  4. Kontrolowanie- zapewnienie osiąganych celów poprzez monitorowanie stopnia realizacji działań.

0x08 graphic

Zarządzanie w ujęciu systemowym- tworzenie organizacji warunków do przetrwania i rozwoju poprzez sterowanie (wpływanie) przepływami materialnymi i informacyjnymi wewnątrz firmy oraz między organizacją a jej otoczeniem

Organizacja jest to system złożony z:

System zbiór elementów pomiędzy którymi zachodzą wzajemne powiązania bezpośrednich lub pośrednich

Znaczenie organizacji- jest postrzegana

  1. w znaczeniu rzeczowym- składa się z pewnych elementów, obieg który charakteryzuje się spół przyczynianiem części do powodzenia całości a także całości do powodzenia części

  2. w znaczeniu trybutowym jest to stopniowalna cecha przedmiotów złożonych zwana zorganizowaniem

  3. w znaczeniu czynnościowym- czyli tworzenie organizacji zwane organizowaniem

Otoczenie- jest to wszystko to co znajduje się na zewnątrz organizacji i co na nią wpływa oraz na co wywiera wpływ organizacja.

Otoczenie mikro- klienci lub petenci (odbiorcy usług lub produktów), dostawcy, konkurenci, partnerzy, związki zawodowe, agencje rządowe, grupa nacisku (organizacje, stowarzyszenia)

Otoczenie makro- MODEL PEST(E)

czynniki polityczne- politics : stabilność polityczna, polityka a gospodarka- powiązania polityką a gospodarką, interwencjonizm państwowy, przepisy (podatkowe, ochrony środowiska, prawo pracy , prawo handlowe, regulacje celne, integracja z UE

czynniki ekonomiczne- PKB, wzrost gospodarczy, inflacja, krzywa Philipsa (dotyczy bezrobocia), stopy procentowe- jak drogi jest pieniądz, polityka kursowa, konsumpcja, koszty energii.

Czynniki społeczne: demografia, system wartości, styl życia, moda.

Czynniki technologiczne: wydatki państwa i przedsiębiorstw na badania i rozwój, nowe wynalazki, technologie, transfer technologi z zagranicy

Czynniki Przyrodnicze (environmental)- warunki klimatyczne, glebowe, opady

Przedsiębiorstwo- jednostka gospodarcza działająca na własny rachunek w celu osiągnięcia korzyści i ponoszącą ryzyko i odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa i stosunkami rynkowymi (organizacyjne, prawne, ekonomiczne)

0x08 graphic

Przykład 1 „Mustang”

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008
KONCEPCE ZARZADZANIA 2008, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
Rachunkowość zarządcza ćw 1
organ i zarządz (ćw )i planowanie
Podstawy zarządzania - ćw, Wszystko i nic
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ćw 20.03.10 20, Materiały studia, Podstawy zarządzania ćwiczenia
zarządzanie13, zarządzanie ćw
zarządzanie 10, zarządzanie ćw
KONCEPCE ZARZADZANIA 2009 CZ.2, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
zarządzanie11, zarządzanie ćw
koncepcje zarzadzania cw
zarzadzanie cw sciaga 4,5(1)
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
zarządznie9, zarządzanie ćw
Podstawy zarzadzania (ĆW) 13 04 07
zarządzanie6, zarządzanie ćw
2 koło zarządzanie ćw

więcej podobnych podstron