1-licznik geigera-mullera, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego


TEMAT ĆWICZENIA:

(1)

BADANIE CHARAKTERYSTYKI LICZNIKA GEIGERA-MÜLLERA
I STATYSTYCZNEGO CHARAKTERU ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO

 1. WSTĘP

Celem ćwiczenia było zbadanie charakterystyki licznika Geigera-Müllera oraz statystycznego charakteru rozkładu promieniotwórczego.

Licznik Geigera-Müllera działa na zasadzie wyładowania lawinowego, powstającego wskutek wzmacniania procesów jonizacyjnych wywołanych promieniowaniem , promieniowaniem elektromagnetycznym γ lub rentgenowskim X. Jest on więc w stanie jedynie zarejestrować obecność promieniowania, nie zaś jego energię.

Badana w czasie wykonywana ćwiczenia próbka była źródłem promieniowania , którego rozkład można przedstawić następująco:

0x08 graphic

0x08 graphic
+

Na odcinku 90Sr - 90Y rozkład ma postać:

0x01 graphic

Zjawiska występujące w fizyce jądrowej mają charakter statystyczny - podczas pomiarów należy więc pamiętać, że oprócz niedokładności urządzeń pomiarowych trzeba także uwzględnić odchylenia spowodowane naturą zachodzących procesów, ich losowością.

Do opisywania prawdopodobieństwa otrzymania określonej liczby zliczeń (licznikiem Geigera-Müllera) stosuje się rozkład prawdopodobieństwa Poissona:

0x01 graphic

przy czym:

0x01 graphic
- wartość oczekiwana (średnia) zdarzenia rejestrowanego w stałym czasie t (liczba zliczeń, wokół której koncentrują się otrzymane wyniki).

Znajduje on zastosowanie w przypadku badania rozpadu promieniotwórczego, ponieważ prawdopodobieństwo rozpadu pojedynczego jądra jest bardzo małe oraz ilość jąder w źródle promieniotwórczym jest bardzo duża.

Gdy natomiast średnia liczba impulsów zliczanych przez licznik Geigera-Müllera jest duża, rozkład Poissona można przybliżyć rozkładem Gaussa:

0x01 graphic

gdzie σ to odchylenie standardowe opisujące rozrzut rejestrowanych wartości impulsów.

 1. UKŁAD POMIAROWY

Podczas wykonywania ćwiczenia wykorzystany został układ pomiarowy składający się z:

  1. WYKONANIE ĆWICZENIA

   1. Pomiar mocy dawki przy różnych grubościach okienka licznika Geigera-Müllera,

   2. badanie charakterystyki licznika Geigera-Müllera:

 1. wyznaczenie napięcia progowego (napięcie, poniżej którego wyładowanie lawinowe nie powstaje i promieniowanie nie może być zarejestrowane),

 2. wyznaczenie obszaru plateau licznika,

 3. określenie Upracy licznika;

 1. badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego

 1. wykonanie pomiarów przy użyciu programu CW1a,

 2. eksport wyników do programu Origin oraz stworzenie wykresów;

 1. opracowanie wyników.

 1. WYNIKI I ICH OPRACOWANIE

Pierwszym pomiarem był pomiar mocy dawki pochłoniętej przy różnych grubościach okienka licznika Geigera-Müllera:

GRUBOŚĆ

OKIENKA

MOC DAWKI

[Gy/h]

ZAKRES

LICZNIKA

cienka

90

300

gruba

4

12

Na podstawie powyższych wyników stwierdzono, że obecne promieniowanie jest promieniowaniem , gdyż podczas pomiaru przy ustawionym grubym okienku pochłonięta została większość promieniowania - wyrzucony strumień elektronów został wyhamowany przez okienko licznika.

Następnie zbadano charakterystykę licznika Geigera-Müllera.

Po umieszczeniu próbki w domku pomiarowym napięcie progowe licznika wyznaczono stopniowo zmniejszając napięcie na zasilaczu oraz obserwując ilość zliczeń - gdy przestała się ona zmieniać, wartość napięcia została przyjęta za napięcie progowe licznika:

Uprogowe = 465 V

Kolejnym etapem badań było wyznaczenie obszaru plateau licznika. W tym celu, na zasilaczu ustawione zostało napięcie 700 V, które stopniowo było obniżane o 10 V, a następnie o 5V oraz 2 V (w miarę zbliżania się do wyznaczonej wcześniej wartości Uprogowe). Wyniki pomiarów przedstawia poniższa tabela (znajduje się ona także na stronie tytułowej sprawozdania):

U [V]

700

690

680

670

660

650

640

630

620

610

600

590

N [imp]

2442

2506

2486

2470

2431

2452

2240

2274

2346

2269

2269

2173

U [V]

580

570

560

550

540

530

520

510

500

495

490

485

N [imp]

2093

1991

1855

1855

1785

1792

1734

1710

1696

1640

1629

1382

U [V]

480

478

476

474

472

470

468

466

464

462

460 

 

N [imp]

866

508

53

0

0

0

0

0

0

0

 0

 

Po przeniesieniu danych do programu Origin i stworzeniu wykresu, wygląda on następująco:

0x01 graphic

Na podstawie wykresu oraz tabeli wyników można określić napięcia U1 oraz U2. Wynoszą one:

U1 = 490 V,

U2 = 620 V.

Długość plateau wynosi zatem 130 V (różnica między U2 i U1).

Napięcie pracy licznika znajduje się pośrodku obszaru plateau (w połowie długości odcinka |U1,U2|)
i jest równe

0x01 graphic

Tak więc, w tym przypadku jest to

0x01 graphic

Kolejnym parametrem charakteryzującym licznik Geigera-Müllera jest nachylenie plateau, definiowane jako procentowy wzrost liczby impulsów przy zwiększeniu napięcia o 100 V (nie powinno ono przekraczać kilku procent). Wzór pozwalający obliczyć nachylenie plateau wygląda następująco:

0x01 graphic

gdzie I1 oraz I2 to ilości impulsów odpowiadające napięciom U1 oraz U2.

0x01 graphic

Metryka licznika wygląda zatem następująco:

Uprogowe = 465 V,

Upracy = 555 V,

długość plateau = 130 V,

plateau = 27,75 %/100V.

 1. RACHUNEK BŁĘDÓW

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x01 graphic

0,001076  100 = 0,1076

plateau = 27,75  0,11 [%/100V]

 1. BADANIE STATYSTYCZNEGO CHARAKTERU ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO

Preparat został poddany badaniom mającym ukazać statystyczny charakter jego rozpadu. W tym celu został on umieszczony w domku pomiarowym. Za pośrednictwem programu CW1a dokonano 2000 pomiarów co 0,1 sek.. Wartość oszacowanej średniej k wyniosła 20,35. Następnie, wyniki zostały wyeksportowane do programu Origin, po czym na ich podstawie stworzono histogram zależności impulsu o danej wartości od liczby jego wystąpień oraz dopasowanie Gaussa dla tych danych. Wydruk histogramu został załączony do sprawozdania. Zawiera on następujące wartości:

k = 21,

n(k) = 151,

kśr = 19,9

Następnie, określone zostanie prawdopodobieństwo doświadczalne dla wskazanej zmiennej losowej:

Wyraża się ono wzorem:

0x01 graphic

k = 22,

n(k) = 160,

n = 2000, a więc:

0x01 graphic

Z tabeli zamieszczonej obok histogramu możemy odczytać następujące wartości:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wartość w równa jest:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Prawdopodobieństwo znalezienia wskazanej liczby zliczeń (k = 22) dla rozkładu Gaussa wynosi:

0x01 graphic

0x01 graphic

 1. WNIOSKI

7

38

39

40

Z

90Y

90Sr

90Zr

Emax = 0,546 MeV

Emax = 2,27 MeV

0x01 graphic

0x01 graphic

T1/2 = 28 lat

T1/2 = 64 h

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ĆWICZENIE 501, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
Ćwiczenie 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i b
LABORATORIUM FIZYKI cw1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera
ĆWICZENIE 501LAST, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mulle
fiza2, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie
Poprawa sprawozdania kwant gamma cw 15, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka l
Ćwiczenie 1 2, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
Sprawozdanie nr 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mulle
Sprawko - Licznik Geigera-Mullera, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka liczni
LAB 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie
LF 2 lab 4 +wiczenie 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-
Geigeiron, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i bad
Badanie charakterystyki licznika Geigera, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka
+wiczenie1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i ba
Spraw1fizlab, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
Lab.Fiz II-1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
sprawoad[1].betti, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mulle
Rozkład doświadczalny 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera

więcej podobnych podstron