Fianse Publiczne, pytanie 17, REJS MAJOWY 26


Pytanie XVII: Jaka jest istota polityki fiskalnej? Na czym polegają problemy finansowania polityki fiskalnej z deficytu budżetowego?

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Polityka fiskalna to ogół działań państwa kształtujących budżet państwa poprzez zmiany we wpływach (np. podatki, zadłużenia publicznego) i wydatkach państwa (np. subwencje, inwestycje państwowe, itp.).

Zgodnie z poglądami szkoły keynesowskiej działania te mają na celu zmniejszenie bezrobocia (wzrost aktywności gospodarczej) - mówimy wtedy o polityce ekspansywnej lub ograniczenie inflacji - polityka restrykcyjna. W wykorzystaniu aktywnej polityki fiskalnej pojawiają się pewne trudności, związane m.in. z opóźnieniem czasowym i niepewnością jej skutków, a w odniesieniu do ekspansywnej polityki fiskalnej dodatkowym ograniczeniem może być także deficyt budżetowy. Podstawową częścią składową polityki fiskalnej jest polityka podatkowa, określająca cele poboru podatków oraz sposoby ich realizacji.

W efekcie polityka fiskalna działa poprzez proces kształtowania polityki pieniężnej i wydatków publicznych w celu:

Polityka fiskalna dopomaga w stabilizacji gospodarki narodowej tak długo, jak długo instytucje rządowe śledząc trendy rynkowe są w stanie skutecznie przewidywać ich makroekonomiczne skutki i podejmować aktywne działania. Nowoczesny system fiskalny bazuje również na wbudowanych mechanizmach ekonomicznych pełniących rolę automatycznych stabilizatorów gospodarki. Pozwalają one utrzymać stabilność gospodarki zanim stosowne organy podejmą decyzje w konkretnych sprawach. Do automatycznych stabilizatorów należą m.in.: progresywny i procentowy system podatkowy, zasiłki dla bezrobotnych i transfery socjalne.

Instrumenty polityki fiskalnej [edytuj]

Finansowanie wydatków państwa [edytuj]

Od kumpla mam:

Politykę fiskalną traktuje się na ogół jako synonim polityki budżetowej. Obejmuje ona wszystkie przesunięcia rządu w sferze wpływów i wydatków budżetowych w celu uzyskania kontroli i wywarcia wpływu na podział dochodów oraz na ogólny poziom aktywności gospodarczej kraju.

Funkcje polityki fiskalnej:

- alokacyjna - kształtowanie podziału czynników produkcji między sektor publiczny i sektor prywatny w celu dostarczenia dóbr publicznych i społecznych, rozdzielanych poza mechanizmem rynkowym. Wytwarzanie dóbr publicznych i ustalenie ich struktury stanowi istotę tej funkcji.

- redystrybucyjna - związana z wtórnym podziałem dochodów, dokonanym w następstwie podziału pierwotnego, ustalonego przez rynek. Podział ten powinien być zgodny ze społecznymi oczekiwaniami.

- stabilizacyjna - polega na wykorzystywaniu instrumentów fiskalnych do oddziaływania na procesy gospodarcze w skali makroekonomicznej. W szczególności chodzi tu o zapewnienie stabilnego wzrostu gospodarczego przy optymalnym wykorzystaniu potencjału ekonomicznego kraju (w tym wysokiego stanu zatrudnienia), stabilności poziomu cen oraz równowagi zewnętrznego (zrównoważony bilans płatniczy).

Problemy finansowania polityki fiskalnej z deficytu budżetowego:

- ryzyko monetyzacji długu

- niebezpieczeństwo wpadnięcia w tzw. pułapkę zadłużenia w wyniku narastania długu publicznego i kosztów jego obsługi (tzw. efekt śnieżnej kuli)

- efekt wypychania - wypieranie z rynku kapitałowego prywatnych inwestorów na skutek wzrostu stopy procentowej, spowodowanego rosnącymi potrzebami pożyczkowymi państwa

- wzrost stóp procentowych na krajowym rynku finansowym

- negatywny wpływ na saldo obrotów bieżących (hipoteza tzw. bliźniaczego deficytu, tj. deficytu budżetowego i deficytu obrotów bieżących)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fianse Publiczne, pytanie 10, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 14, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 13, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 12, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 19, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 8, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 4, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 7, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 5, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 2, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 6, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 9, REJS MAJOWY 26
Fianse Publiczne, pytanie 15
Pytanie 17, 18, 26 Basia Grabowska
pytanie 17, Pedagogika
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, UE Katowice FiR, finanse publiczne
pyt umcs 030930c, PRAWO MI˙DZYNARODOWE PUBLICZNE ˙ pytania egzaminacyjne

więcej podobnych podstron