WYKŁAD X komunikacja, WYKŁAD X: GRUPY I KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJI


WYKŁAD X: GRUPY I KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJI

STOSUNKI INTERPERSONALNE W ORGANIZACJI

GRUPA - co najmniej dwie osoby, które wchodzą ze sobą w regularne stosunki, aby osiągnąć wspólny cel.

RODZAJE GRUP

• Grupa funkcjonalna - grupa stworzona przez organizacje do osiągnięcia pewnej liczby bieżących celów w nieokreślonym czasie

• Grupa zadaniowa - grupa powołana przez organizacje do osiągnięcia względnie wąskiego zakresu celów w określonym lub domyślnym czasie

• Grupa nieformalna (grupa interesu) - grupę tworzą członkowie do osiągnięcia celów, które nie muszą mieć związku z celami organizacji; jej horyzont czasowy jest nieokreślony

CECHY GRUPY

1- STRUKTURA RÓL - zestaw określonych ról i wzajemnych stosunków między nimi zdefiniowanych i zaakceptowanych przez członków grupy.

Rola - udział danej osoby w osiąganiu celów grupy:

Rola specjalisty koncentrującego się na sposobach wykonania zadania przez grupę

Rola społeczno-emocjonalna, polegająca na wspieraniu innych członków grupy

2. NORMY - standardy zachowania, które grupa akceptuje i których oczekuje od swoich członków.

3 SPÓJNOŚĆ GRUPY - zakres, w jakim członkowie grupy są lojalni wobec grupy i zaangażowani w jej sprawy; stopień wzajemnej atrakcyjności w obrębie grupy.

Czynniki zwiększające poziom spójności grupy:

• konkurencja międzygrupowa;

• osobiste przyciąganie;

• korzystna ocena;

• zgodność co do celów;

• wzajemne kontakty członków grupy:

Czynniki zmniejszające poziom spójności grupy:

• wielkości grupy

• niezgodność co do celów

• konkurencja wewnątrz grupy;

• dominacja jednej osoby;

• nieprzyjemne doświadczenia należenia do grupy.

4. PRZYWÓDCA NIEFORMALNY - osoba angażująca się w działania przywódcze, której prawo do tego nic zostało formalnie uznane przez organizację lub grupę.

KONFLIKT - brak zgody między dwiema lub większą liczbę osób, grup lub organizacji.

TYPY KONFLIKTÓW

Konflikt interpersonalny (między dwiema lub większą liczbą osób w organizacji)

• różnorodność spostrzegania, celów, postaw i innych cech członków organizacji

• konflikt osobowości

• różne przekonania lub rożne sposoby postrzegania przez członków organizacji i jakiegoś aspektu pracy czy organizacji;

• nadmierna konkurencja między członkami organizacji.

Konflikt międzygrupowy (między dwiema lub większą liczbą grup w organizacji)

• współzależność grupowa

• odmienne cele różnych działów organizacji;

• konkurencja o zbyt małe zasoby.

Konflikt między organizacją a jej interesariuszami (wynikający z konkurencji)

• konflikt międzyorganizacyjny;

- konflikt z grupą konsumentów;

• konflikt z agencją rządową;

• konflikt z dostawcą

• konflikt z grupami pracowników.

CAŁKOWITY BRAK KONFLIKTU - członkowie organizacji mogą popaść w samozadowolenie i apatię

- gorsze wyniki i brak innowacyjności grup lub organizacji.

UMIARKOWANY POZIOM KONFLIKTU - pobudza motywacje, kreatywność, innowację i inicjatywę;

- zwiększenie efektywności organizacji

NADMIERNE NATĘŻENIE KONFLIKTU - prowadzi do niepożądanych skutków, wrogości, braku współpracy - zmniejszenie efektywności organizacji.

KOMUNIKOWANIE SIĘ - proces przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej.

SKUTECZNE KOMUNIKOWANIE SIĘ - proces wysyłania wiadomości w taki sposób, aby treść wiadomości odebranej była bliska treści wiadomości zamierzonej.

TREŚĆ - myśl, którą pragnie przekazać osoba nawiązująca komunikację.

PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ

1 Treść

2 Zakodowanie

3 Przekaz kanałami

4 Rozszyfrowanie

5 Treść

6 Zakodowanie

7 Przekaz kanałami

8 Rozszyfrowanie

FORMY KOMUNIKACJI

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

1 Komunikacja ustna - rozmowa bezpośrednia, dyskusja grupowa, rozmowy telefoniczne i inne okoliczności w których słowo mówione jest wykorzystywane do przekazywania treści.

Zalety:

- sprzyja bezpośredniej reakcji zwrotnej i wyminie myśli

- jest łatwa, potrzebne jest niewielkie przygotowanie,

- nadawca nie potrzebuje żadnego sprzętu.

Wady:

- może być niedokładna,

- brak czasu na przemyślaną odpowiedź,

- to, co powiedziano, nie zostaje nigdzie w sposób trwały zapisane,

- niewielu menedżerów chętnie przemawia do liczniejszego audytorium.

2. Komunikacja pisemna - notatki, listy, sprawozdania i inne formy tekstów pisanych zależnie od okoliczności, w których do przekazywania treści wykorzystuje się słowo pisane

Zalety:

- może być dość dokładna,

- zapewnia trwały zapis zdarzenia czy wymiany zdań

- jest czas na zebranie i przyswojenie informacji, na sporządzenie pierwszej wersji tekstu, a następnie na jego korektę.

Wady:

- hamuje zwrotną reakcje i wymianę poglądów

- jest trudniejsza i bardziej czasochłonna.

KOMUNIKACJA MIĘDZY GRUPAMI

1. Komunikacja pionowa - odbywa się w górę i w dół organizacji, zwykle wzdłuż linii zależności służbowej, między menedżerami i ich podwładnymi, może obejmować kilka odrębnych szczebli organizacyjnych

2. Komunikacja pozioma - obejmuje kolegów i osoby na równorzędnych stanowiskach w hierarchii organizacyjnej, ułatwia koordynację niezależnych jednostek, łączne rozwiązywanie problemów, pracę zespołów roboczych

KOMUNIKACJA NIEFORMALNA

„Poczta pantoflowa” - nieformalna sieć komunikacji wśród pracowników, która może

przenikać całą organizację.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

wykorzystuje osobistą technikę informacyjną oraz formalne systemy informacyjne, łącząc wszystkich zainteresowanych menedżerów, grupy i obiekty w organizacji.

BARIERY W SKUTECZNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ:

1. BARIERY INDYWIDUALNE

• sprzeczne lub niespójne sygnały,

• brak wiarygodności partnera,

• niechęć nawiązywania kontaktów, .

• brak nawyku słuchania,

• z góry przyjęte nastawienie do sprawy.

2. BARIERY ORGANIZACYJNE

• problemy semantyczne,

• różnice statusu i władzy,

• odmienne postrzeganie sytuacji,

• czynniki po stronic otocznia (szumy)

• przeładowanie informacją.

METODY POLEPSZANIA SKUTECZNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ:

UMIEJĘTNOŚCI INDYWIDUALNE

• umiejętności uważnego słuchania,

• sprzężenie zwrotne,

• świadomość języka i znaczenia,

• utrzymanie wiarygodności,

• wrażliwość na punkt widzenia odbiorcy.

UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE

• śledzenie losów informacji,

• regulowanie przepływu informacji,

• używanie rozmaitych dostępnych środków przekazu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Czynniki warunkujące skuteczne komunikowanie się w organizac (13)
rola menedżera w komunikowaniu się w organizacji, zarzadzanie
Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji
Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji 2
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA, Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji
Czynniki warunkujące skuteczne komunikowanie się w organizac (12)
Zarządzanie komunikowaniem się w organizacjach, TECHNIK BHP
Komunikowanie sie w organizacji
Komunikowanie się w organizacji, EiT, Komunikacja w biznesie
komunikowanie się w organizacji, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
2 Wyklad teorie starzenia sie organizmu
Komunikowanie sie w organizacji boguka,gefert
FORMY I RODZAJE KOMUNIKOWANIA SIĘ W ORGANIZACJI
polityka finansowa wyklady prof owsiak, NBP, Sposoby komunikowania sie NBP z otoczeniem
9. Komunikowanie sie, Materiały PSW Biała Podlaska, Podstawy zarządzania- wykład
Wyklad I s.letni Uczaca sie i inteligentna organizacja
Moduł 3 Organizacja indywidualnego stanowiska pracy oraz komunikowanie się w administracji

więcej podobnych podstron