analiza finansowa egzamin id 61 Nieznany (2)

background image

Tablica 1. Rachunek zyskow i strat spółki X za rok 2004 i 2005 (w tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

2004 r.

2005 r.

1.
2.

Przychody ze sprzedaży netto
Koszty uzyskania przychodów, w

tym: Koszty stałe, w tym:

Amortyzacja
koszty zmienne

125 460
99.368
42.644
13.066
56.534

173.496
121.458
44.800
14.044
76.658

3.

Zysk operacyjny (poz.1- poz. 2)

26.092

52.038

4.
5.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

5.728
2.696

6.116
3.028

6.
7.

Zysk brutto
Podatek dochodowy

29.124
11.952

55.126
20.948

8.

Zysk netto

17.172

34.178

Tablica 2. Bilans spółki X na dzień 31.12. 2004 i 2005r. (w tys. zł)

Lp.

AKTYWA

2004

2005

1.

Majątek trwały

92.360

99.168

2.
3.
4.
5.

Zapasy
Należności
Środki pieniężne
Płynne papiery wartościowe

16.084
44.016
23.368
-

10.048
42.570
21.476
4.000

6.

Razem majątek obrotowy

83.468

78.094

7.

Razem aktywa

175.828

177.262

PASYWA

8.
9.
10.

Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy
Zysk z roku bieżącego

4.152
97.460
17.172

4.152
114.632
34.178

11.

Razem kapitał własny

118.784

152.962

12.
13.
14.

Zobowiązania z tyt.dostaw
Kredytu bankowe krótkoterm.
Zobowiązania długoterminowe

15.292
25 708
16.044

16.048
8.252
-

15.

Razem zobowiązania

57.044

24.300

16.

Razem pasywa

175.828

177.262

Zadanie1
Analiza wyniku operacyjnego przy wykorzystaniu dźwigni operacyjnej

background image

Lp. Wyszczególnienie

2004 r.

2005 r.

Zmiana (dynamika)
w % rok poprzedni
= 100

1

Przychody ze sprzedaży netto

2

Koszty operacyjne w tym :
Koszty stałe
Koszty zmienne

3

Zysk operacyjny

4.

Stopień dźwigni operacyjnej

5.

Rentowność sprzedaży

Sposób obliczania dźwigni operacyjnej : Plan działania

1. Wypisujesz po kolei dane do tabelki

2.

Obliczasz dynamikę do każdej pozycji czyli 2005/2004 * 100% (oprócz dźwigni oper)

3.

Stopień dźwigni obliczamy wzorem DOL= % zmiana wyniku zysku operacyjnego / %
zmiana wyniku przychody ze sprzedaży ( Uwaga!!!! Jeśli wyjdzie ci zmiana zysku
operacyjnego np. 109,8 i sprzedaży 164,9 do obliczenia dźwigni bierzesz np. 9,8 i 64,9 )

4.

Obliczasz rentowność sprzedaży zysk operacyjny / sprzedaż * 100%

Zadanie 2
Oszacuj o ile wzrósł zysk netto w 2005 r. z powodu skrócenia okresu inkasowania należności.
Przyjmij oprocentowanie kredytu w wys. 8%.
Sposób obliczania zadania :

1.

Obliczamy wskaźnik długości cyklu należności za rok 2005
Wdcn. = Sr. Stan należności (bilans nalezności) 2005 * 360 / sprzedaż netto 2005

2.

Obliczamy Nalezności i bierzemy wzór :
długości cyklu należności za rok 2005(wpisujemy wynik z 1.) = Nx * 360/ sprzedaż
2005 czyli Nx= długości cyklu należności za rok 2005 * sprzedaż / 360

3. Piszemy Należności rzeczywiste 2005 = wynik

Należności (Nx) = wynik odejmujemy

Wynik różnicy należności

4. Obliczamy kredyt czyli bierzemy różnice należności i mnożymy 8 %
5. Rysujemy tabelke
Dane rzeczywiste 2005

Dane bez skrócenia cyklu należności 2005

Zysk brutto = ( z rachunku zysków i strat)

Piszemy wynik kredytu
Obliczamy zysk brutto(zysk brutto z danych
rzeczywistych minus wynik kredytu)

Podatek dochodowy = ( z rachunku zysków i
strat)

Podatek dochodowy obliczamy biorąc %
podatek dochodowy mnożąc przez zysk
brutto

Podatek dochodowy w % (podatek
dochodowy * 100% / zysk brutto)

taki sam

Zysk netto = ( z rachunku zysków i strat)

Zysk netto = zysk brutto – podatek
dochodowy

6. Obliczamy różnice w zysku netto

background image

7. Koszt kredytu = Rn * (1-T)

T- podatek dochodowy Rn- kredyt

Zadanie 3

Jakie są skutki finansowe wydłużenia zapasów w roku 2004 i 2005. Przyjmij oprocentowanie
kredytu w wys. 8%.
Sposób obliczania zadania :

1. Obliczamy cykl zapasów

Cykl zapasów 2004 = Zapasy2004 * 360/ sprzedaż2004
Cykl zapasów 2005 = Zapasy2005 * 360/ sprzedaż2005

2. Obliczamy średni stan zapasów w 2005

Z= Cykl zapasów 2004* sprzedaż 2005/ 360

3. Z= wynik

Z rzeczywiste(zapasy z bilansu 2005) = odejmujemy

Wynik różnicy zapasów

4. Obliczamy wartość kredytu

Wynik różnicy zapasów * 8%
Koszt kredytu = Rn * (1-T)
T- podatek dochodowy Rn- kredyt

Zadanie 4.
Wykonaj analizę czynnikową wyniku operacyjnego z 2005 r. Przyjmij

Następujące założenia:
a) firma produkuje jeden asortyment produktów.
b) Jednostką miary są sztuki

c)

Jednostkowa cena sprzedaży w 2004 r. -230 zł, w 2005 r. -250 zł

2004 2005
ko k1
Koszt jednostkowy 230 zł 250 zł
Ilośc qo q1

432 485

Cena po p1
290 204

przychody q1 * po = 485*290 = 140650
koszty q1 * ko =485*230 = 111550
qo*po = 432*290 = 125280
qo*ko = 432 * 230 = 99360
q1 * p1 = 485 * 204 = 98940
q1 * po = 485 * 290 = 140650

Oq = (q1*po - q1*ko) - ( qo*po - q0 * ko) =

http://notatek.pl/analiza-finansowa-egzamin?notatka


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analiza finansowa w5 id 60387 Nieznany (2)
Analiza finansowa w3 id 60386 Nieznany
Analiza finansowa w1 id 60384 Nieznany
Analiza finansowa w2 id 60385 Nieznany (2)
finanse egzamin 2 id 171550 Nieznany
Cw Analiza finansowa bankow id Nieznany
analiza pomoc naukowa cz1 id 61 Nieznany (2)
Analiza finansowa dzwignie id 6 Nieznany
Cw Analiza finansowa bankow id Nieznany
analiza ryzyka bio id 61320 Nieznany
konta egzaminacyjne id 246765 Nieznany
finanse test1 id 408967 Nieznany
algetra EGZAMINY id 57432 Nieznany
ephl egzamin id 162318 Nieznany
Finanse ubezpieczycieli id 1721 Nieznany
Pisma Janowe egzamin id 359103 Nieznany
Analiza kosztow 2012 id 60726 Nieznany (2)
Podstawy Finansow egz id 367161 Nieznany

więcej podobnych podstron