Pr dom nr 13 RPiS id 382114 Nieznany

background image

Praca domowa nr 13 z przedmiotu „Rachunek prawdopodobieostwa i Statystyka”

Zad. 1. Zmierzono czasy produkcji 10 losowo wybranych sztuk pewnego wyrobu, uzyskując wyniki:

36

,

0

,

50

10

1

2

_

10

1





i

i

i

i

x

x

x

. Zakładając, że rozkład czasu produkcji badanego wyrobu jest

rozkładem normalnym, oszacowad przedziałowo średni czas produkcji tego wyrobu w populacji
wyprodukowanych wyrobów. Przyjąd poziom ufności 0,9.
Zad. 2. Obserwowano mleczności 10 losowo wybranych krów i zanotowano następujące wyniki:

36

,

1000

,

100

10

1

2

10

1

i

i

i

i

x

x

. Zakładając, że rozkład mleczności krów jest rozkładem normalnym,

oszacowad przedziałowo średnią mlecznośd krów w populacji krów. Przyjąd poziom ufności 0,95.
Zad. 3. W celu oceny popularności pewnej partii politycznej, przeprowadzono ankietę wśród 1000
losowo wybranych wyborców. Okazało się, że 240 z nich wyraziło swoje poparcie dla partii.
Oszacowad na tej podstawie procent wyborców popierających tę partię. Przyjąd poziom ufności 0,9.
Zad. 4. Wylosowano 12 gospodarstw spośród gospodarstw pewnego powiatu i otrzymano dla nich
następujące wielkości plonów owsa (w q/ha): 23,3; 22,1; 21,8; 19,9; 23,7; 22,3; 22,6; 21,5; 21,9; 22,5;
23,4; 22,0. Zakładając, że rozkład plonu owsa w populacji ogółu gospodarstw powiatu jest rozkładem
normalnym, zweryfikowad hipotezę, że średni plon owsa w całym powiecie jest równy 22 q/ha,
wobec hipotezy alternatywnej, że jest on różny od 22 q/ha. Przyjąd poziom istotności 0,1.
Zad. 5. Wymiary 10 losowo wybranych sztuk pewnego wyrobu kształtowały się następująco:

000081

,

0

,

04

,

10

10

1

2

_

10

1





i

i

i

i

x

x

x

. Zakładając, że rozkład wymiaru badanego wyrobu jest

rozkładem normalnym, zweryfikowad hipotezę, że średni wymiar z ogółu produkowanych wyrobów
wynosi 1, wobec hipotezy alternatywnej, że jest on różny od 1. Przyjąd poziom istotności 0,05.
Zad. 6. Wylosowano próbę 21 pracowników pewnego zakładu i zanotowano ich wynagrodzenia

netto. Uzyskano wyniki:

145

316

24

,

575

22

21

1

2

21

1

i

i

i

i

x

x

. Zakładając, że rozkład wynagrodzenia

netto w populacji ogółu pracowników zakładu jest rozkładem normalnym, zweryfikowad hipotezę, że
średnie wynagrodzenie netto tych pracowników wynosi 1 100, wobec hipotezy alternatywnej, że jest
ono różne od 1 100. Przyjąd poziom istotności 0,05.
Zad. 7. Na 800 zbadanych pacjentów pewnego szpitala 320 miało grupę krwi „0”. Zweryfikowad na tej
podstawie hipotezę, że procent ogółu pacjentów z tą grupą krwi wynosi 35(%). Przyjąd poziom
istotności 0,1.
Odpowiedzi:
Zad. 1:
Nieznany średni czas produkcji wyrobu jest jakąś liczbą z przedziału (4,884; 5,116). Zaufanie
do tego wniosku wynosi 90%;
Zad. 2: Nieznana średnia mlecznośd krów jest jakąś liczbą z przedziału (9,857; 10,143). Zaufanie do
tego wniosku wynosi 95%;
Zad. 3: Nieznany procent wyborców popierających daną partię jest jakąś liczbą z przedziału
(21,78(%);26,22(%)). Zaufanie do tego wniosku wynosi 90%;
Zad. 4: It

emp

I = 0,8579 < 1,7959 = t

0,1;11

=> na poziomie istotności 0,1 nie mamy podstaw do

odrzucenia H

0

(H

0

przyjmujemy). Możemy uznad, że średni plon owsa w powiecie wynosi 22 q/ha;

Zad. 5: It

emp

I = 4,2164 > 2,2622 = t

0,05;9

=> na poziomie istotności 0,05 odrzucamy H

0

na korzyśd H

1

.

Średni wymiar produkowanych wyrobów różni się od 1;
Zad. 6: It

emp

I = I-2,338I = 2,338 > 2,086 = t

0,05;20

=> na poziomie istotności 0,05 odrzucamy H

0

na

korzyśd H

1

. Średnia płaca netto pracowników zakładu różni się od 1 100;

Zad. 7: Iu

emp

I = 2,965 > 1,6449 = u

0,95

=> na poziomie istotności 0,1 odrzucamy H

0

na korzyśd H

1

.

Procent pacjentów z grupą krwi „0” różni się od 35%.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pr dom nr 14 RPiS id 382115 Nieznany
Pr dom nr 9,10 RPiS id 382122 Nieznany
Pr dom nr 11 RPiS id 382112 Nieznany
Pr dom nr 12 RPiS id 382113 Nieznany
Pr dom nr 15 RPiS id 382116 Nieznany
Cwiczenia nr 13 RPiS id 124686 Nieznany
Cwiczenia nr 13 RPiS id 124686 Nieznany
Cwiczenia nr 13 (z 14) id 98681 Nieznany
Cwiczenia nr 10 RPiS id 124684 Nieznany
Dok cw nr 12 RPiS id 139083 Nieznany
Cwiczenia nr 13 (z 14) id 98681 Nieznany
Pr dom nr 1 RPiS id 382111 Nieznany
Pr dom nr 4 RPiS id 382119 Nieznany
Pr dom nr 2 RPiS id 382117 Nieznany

więcej podobnych podstron