wykłady NA TRD (7) 2013 F cz`

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

STUDIA INŻYNIERSKIEE

KIERUNEK: BUDOWNICTWO

Przedmiot:

NAWIERZCHNIE DROGOWE I TECHNOLOGIA

ROBÓT DROGOWYCH

Temat: Asortymenty robót

drogowych i specyfikacje techniczne

ich wykonania.

Opracowanie: dr inż. Piotr Zieliński, dr inż. Wanda

Grzybowska

Politechnika Krakowska

Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu

Rok akademicki 2012/2013

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Elementy składowe budowli

drogowej

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

ASORTYMENTY ROBÓT

DROGOWYCH:

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Odwodnienie

Przygotowanie koryta drogowego

Stabilizacje gruntów i kruszyw

Podłoże ulepszone: warstwy odcinające, odsączające i
mrozochronne

Podbudowy

Oczyszczenie i skropienie powierzchni warstw konstrukcyjnych

Nawierzchnie

Asortymenty robot z zastosowaniem geosyntetyków

Roboty wykończeniowe

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Elementy ulic

Zieleń drogowa

Inne roboty

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,

usunięcie drzew i krzaków,

zdjęcie warstwy humusu i darniny,

wyburzenie obiektów budowlanych,

rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń i przepustów,

przebudowę napowietrznych i kablowych linii

energetycznych i telekomunikacyjnych oraz linii

wodociągowych i gazowych,

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

ROBOTY ZIEMNE:

Roboty ziemne - wymagania ogólne

wymagania dla wykopów w gruntach I-V kategorii

wymagania dla wykopów w gruntach skalistych

wymagania dla nasypów

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

ODWODNIENIE KORPUSU

DROGOWEGO:

Przepusty pod koroną drogi (betonowe, żelbetowe,

prefabrykowane, ścianki czołowe)

Przepusty stalowe z blachy falistej

Kanalizacja deszczowa

Sączki podłużne

Studnie chłonne

Zbiorniki odparowujące

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

STABILIZACJE GRUNTÓW I

KRUSZYW

Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi :

cementem,

wapnem,

aktywnymi popiołami lotnymi,

wielkopiecowym żużlem granulowanym

spoiwem drogowym (wg WT-5)

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

PODŁOŻE ULEPSZONE:

warstwa odsączająca,

warstwa odcinająca

warstwa mrozoochronna,

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

PODBUDOWY:

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (z

kruszywa naturalnego, łamanego i żużla wielkopiecowego)

Podbudowa z tłucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu asfaltowego

Wyrównanie podbudowy (mieszankami mineralno-

bitumicznymi, betonem, gruntem lub kruszywem

stabilizowanym cementem, tłuczniem, kruszywem

stabilizowanym mechanicznie)

Podbudowa z piasku otoczonego asfaltem

Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej

Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module

sztywności typu EME

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

NAWIERZCHNIE (1):

Nawierzchnie gruntowe (naturalne i ulepszone)

Nawierzchnia żwirowa

Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowa, brukowcowa)

Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej,

rzędowej)

Nawierzchnia klinkierowa

Nawierzchnia z płyt betonowych (sześciokątnych o boku 20

cm)

Nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych

wytwarzanych i wbudowywanych na zimno

Nawierzchnia z asfaltu lanego

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

NAWIERZCHNIE (2):

Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana (podwójnie i

pojedynczo powierzchniowo utrwalana, regeneracja

nawierzchni)

Recykling (na gorąco w otaczarce, powierzchniowy

nawierzchni na gorąco, frezowanie nawierzchni asfaltowych

na zimno)

Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)

Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim

Nawierzchnia z asfaltu piaskowego

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Cienkie warstwy ścieralne "na gorąco"

Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

ASORTYMENTY ROBÓT Z

ZASTOSOWANIEM

GEOSYNTETYKÓW

Zbrojenie gruntu z zastosowaniem geosyntetyków

Wzmacnianie podłoża z zastosowaniem
geosyntetyków

Wzmacnianie skarp z zastosowaniem geosyntetyków

Naprawy i wzmocnienia nawierzchni asfaltowych z
zastosowaniem geosyntetyków

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
(obsianie, darniowanie, brukowanie, elementy
prefabrykowane, biowłókniny,  geosyntetyki, 
hydroobsiew)

Przepusty pod zjazdami

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Rowy (w przypadku robót remontowych i
utrzymaniowych)

Sączki poprzeczne w poboczu

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA

RUCHU DROGOWEGO:

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i

hektometrowe

Urządzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja świetlna)

Bariery ochronne betonowe pełne

Bariery ochronne stalowe

Ogrodzenia dróg (z siatki i elementów prefabrykowanych)

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych (siatki, bariery

łańcuchowe)

Oświetlenie dróg

Ekrany akustyczne

Osłony przeciwolśnieniowe na drogach - z zieleni

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

ELEMENTY ULIC:

Krawężniki (betonowe i kamienne)

Chodniki (z płyt betonowych, z brukowej kostki

betonowej, z płyt kamiennych, z klinkieru, z mieszanki

mineralno-asfaltowej, z asfaltu lanego, z kostki

kamiennej)

Betonowe obrzeża chodnikowe

Wjazdy i wyjazdy z bram

Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych,

klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z płyt

chodnikowych)

Obramowania i opaski jezdni lub chodników (z brukowca,

kostki, trylinki, płyt z białego betonu, klinkieru)

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

ZIELEŃ DROGOWA:

drzewa,

krzewy,

trawniki,

kwietniki

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

INNE ROBOTY:

Mury oporowe (betonowe, żelbetowe, kamienne)

Schody (w ciągach pieszych, dla służby utrzymaniowej)

Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych

Nawierzchnie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

Ścieżki rowerowe

Parkingi i zatoki

Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

Drogi zbiorcze

Przebudowa przełomów drogowych

Przebudowa uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

(kanalizacja, gazociąg, wodociąg, linie elektryczne,

światłowody, itp.) przy budowie i przebudowie dróg.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Istota specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań
technicznych, określających warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
płatności za roboty określonego rodzaju robót.

Specyfikacje techniczne stosuje się w wielu
krajach świata jako nieodłączny element
systemu przetargowego, działającego w
gospodarce rynkowej.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Specyfikacje techniczne są

dokumentem:

przetargowym, określającym zakres czynności i robót

zawartych w poszczególnej pozycji ślepego kosztorysu i

umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny jednostkowej tej

pozycji przy opracowaniu oferty, przez oferenta

uczestniczącego w przetargu,

umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi

dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez

zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg),

wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami

wykonawcę i nadzór zamawiającego przy wykonywaniu,

kontroli i odbiorze robót.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Podstawy formalne stosowania

specyfikacji technicznych w Polsce

(1):

Ustawa: Prawo zamówień publicznych (art. 31), stwierdzającej,

że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia

określa się na podstawie dokumentacji projektowej oraz

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie (par. 142), ustalającym, że

wbudowane materiały i wyroby mają spełniać wymagania

Polskich Norm i specyfikacji robót drogowych,

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Podstawy formalne stosowania

specyfikacji technicznych w Polsce

(2):

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego

jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Decyzje Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, w tym zawartych

w zarządzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw

w drodze przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.),

wprowadzającym stosowanie ogólnych i szczegółowych specyfikacji

technicznych oraz w opracowaniu pt. "Stadia i skład dokumentacji

projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań",

wprowadzonym zarządzeniem nr 3 z 25 stycznia 2000 r.,

przewidującym wykonanie specyfikacji w ramach projektu

budowlanego.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

Ogólna specyfikacja techniczna jest wzorcowym zbiorem
przepisów i wymagań mających zastosowanie przy realizacji
asortymentu robót. Ogólne specyfikacje techniczne wydano dla
robót drogowych (inwestycyjnych i utrzymaniowych) oraz dla
prac geodezyjnych związanych z drogownictwem. Stanowią one
podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji
technicznych, nie będąc same dokumentem przetargowym i
kontraktowym. Oprócz charakteru formalnego, ogólne
specyfikacje techniczne są bogatym źródłem wiedzy oraz
informacji o poprawnym technicznie sposobie realizacji robót
drogowych, przedstawionych zwykle w sposób wariantowy.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Szczegółowe specyfikacje techniczne

(SST)

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań
opracowanych dla realizacji pojedynczego rodzaju robót w
zadaniu inwestycyjnym lub jego elemencie. SST jest formalnym
dokumentem wchodzącym w skład załączników umowy
pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. SST opracowuje się na
podstawie ustaleń ogólnej specyfikacji technicznej:

wybierając z OST zalecenia dla rozwiązań realizacyjnych,
występujących w dokumentacji projektowej, z ewentualną ich
modyfikacją,

uzupełniając ustalenia OST o nowe rozwiązania w niej nie
zawarte,

uaktualniając przepisy zawarte w OST.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Opracowanie SST przy braku OST

Wymagania dla nowych rozwiązań technicznych, nie ujętych przez
OST, opracowuje się w SST na podstawie odpowiednich norm
materiałowych i czynnościowych, aprobat technicznych materiałów,
wytycznych technicznych i technologicznych opracowanych przez
Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub inne jednostki naukowo-
badawcze oraz wytycznych i zarządzeń GDDP lub GDDKiA.

Numeracja szczegółowych specyfikacji technicznych powinna być
powiązana z pozycjami przedmiaru robót (ślepego kosztorysu) w
celu ścisłego połączenia kosztu z zakresem wykonywanego rodzaju
robót

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Ramowy układ i treść specyfikacji

technicznych (1)

Nr
punkt
u

Nazwa
punktu
specyfikac
ji

Występujące podpunkty

1

Wstęp

Przedmiot, zakres stosowania, zakres robót,

określenia podstawowe, ogólne wymagania
dotyczące robót

2

Materiały

Ogólne wymagania oraz wymagania dotyczące
poszczególnych

materiałów,

ich

przechowywania i składowania

3

Sprzęt

Ogólne wymagania oraz wymagania dotyczące
stosowanego sprzętu

4

Transport

Ogólne wymagania oraz wymagania dotyczące
transportu stosowanych materiałów i sposobu
transportowania

5

Wykonanie
robót

Ogólne zasady wykonania robót, szczegółowe

wymagania dotyczące wykonania robót, ew.
ustalenia dotyczące mieszanek

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Ramowy układ i treść specyfikacji

technicznych (2)

Nr
punkt
u

Nazwa
punktu
specyfikacji

Występujące podpunkty

6

Kontrola
jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót, badania

i pomiary (sposób i częstotliwość), ocena
wyników badań

7

Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót, jednostka
obmiarowa

8

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót, odbiór robót

zanikających i ulegających zakryciu, odbiór
częściowy, końcowy i ostateczny

9

Podstawa

płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy

płatności, cena jednostki obmiarowej

10 Przepisy

związane

Normy, inne dokumenty

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Działy ogólnych specyfikacji

technicznych

(roboty inwestycyjne)

Lp. Nr działu

Nazwa działu

1 D-M-

00.00.00

Wymagania ogólne

2 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3 D-02.00.00 Roboty ziemne
4 D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
5 D-04.00.00 Podbudowy
6 D-05.00.00 Nawierzchnie
7 D-06.00.00 Roboty wykończeniowe
8 D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
9 D-08.00.00 Elementy ulic

10 D-09.00.00 Zieleń
11 D-10.00.00 Inne roboty

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

Dział "Wymagania ogólne" zawiera wymagania wspólne

dla robót objętych wszystkimi pozostałymi specyfikacjami.

W praktyce każda pozostała specyfikacja wielokrotnie

powołuje się na zalecenia ujęte w tym dziale.
W praktyce opracowując SST dział „Wymagania Ogólne”

znajduje się na początku i obejmuje zapisy wspólne

dotyczące wszystkich specyfikacji na poszczególne

asortymenty robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych

robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami

Inżyniera/Kierownika projektu.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Ogólne wymagania dotyczące robót obejmują

zapisy dotyczące:

Przekazania terenu budowy

Dokumentacji projektowej

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Zabezpieczenia terenu budowy ( w tym przy prowadzeniu robót po

ruchem)

Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót

Ochrony przeciwpożarowej

Materiałów szkodliwych dla otoczenia

Ochrony własności publicznej i prywatnej

Ograniczenia obciążeń osi pojazdów

Bezpieczeństwa i higiena pracy

Ochrony i utrzymania robót

Stosowania się do prawa i innych przepisów

Równoważności norm i zbiorów przepisów prawnych

Wykopalisk

Zaplecza Zamawiającego

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

W punkcie „Materiały” podano wymagania

dotyczące:

źródeł ich pozyskiwania,

materiałów miejscowych,

materiałów nie odpowiadających wymaganiom,

stosowaniem wariantowania,

przechowywanie i składowaniem,

inspekcji wytwórni materiałów

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Wykonawstwo robót (wybrane zapisy):

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z

warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami

Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody

wykonywania robót.

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez

Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca jest zobowiązany opracować i

przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika

projektu program zapewnienia jakości. W programie

zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości

techniczne, kadrowe i plan organizacji robót

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z

dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.

PZJ powinien zawierać część ogólną i szczegółową.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Część ogólna PZJ zawiera:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

sposób zapewnienia bhp,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych elementów robót,

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza

zlecić prowadzenie badań),

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji

Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Część szczegółowa PZJ zawiera:

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich

parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do

magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich

właściwości w czasie transportu,

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

sposób postępowania z materiałami i robotami nie

odpowiadającymi wymaganiom.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów

oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem

badań materiałów ponosi Wykonawca.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału

w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i

zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik

projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób

zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiający.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone

zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania

wymaganego w SST, stosować można wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inżyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,

Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika

projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do

akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać

Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak

niż w terminie określonym w programie zapewnienia

jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane

Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

przez niego zaaprobowanych.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika

projektu

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/

pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić

mu niezbędnej pomocy.

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli

robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje

badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami

SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników

badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to

Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją

projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę,

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu

laboratorium. Koszty takich badań ponosi Wykonawca.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Certyfikaty i deklaracje

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te

materiały, które posiadają:

o

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i

dokumentów technicznych,

o

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną

w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane

przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez

Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą

odrzucone.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Dziennik budowy – wpisy (1):

data przekazania Wykonawcy terenu budowy,

data przekazania przez Zamawiającego dokumentacji

projektowej,

data uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu PZJ i

harmonogramem robót,

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych

elementów robót,

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,

okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających

zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Dziennik budowy – wpisy (2):

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania

robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich

opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz

wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem,

kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na

rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i

wpisuje do książki obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub

certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na

każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz

wymienionych wcześniej: dziennika budowy, książki

obmiarów i dokumentów laboratoryjnych zalicza się

następujące dokumenty:

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

protokoły przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

umowy cywilno-prawne,

protokoły odbioru robót,

protokoły z narad i ustaleń,

korespondencję na budowie.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Przechowywanie dokumentów

budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne

dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany

w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez

Inżyniera/Kierownika projektu.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie

posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym

okresie trwania robót.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty

podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Odbiór robót zanikających i ulegających

zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie

realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik

projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości

wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje

Inżynier/Kierownik projektu.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Zasady odbioru ostatecznego robót

(1):

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o

tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez

Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania

robót z dokumentacją projektową i SST.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Zasady odbioru ostatecznego robót

(2):

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych

lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i

SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Dokumenty do odbioru ostatecznego

(1):

protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego (podstawowy

dokument),

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w

trakcie realizacji umowy,

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z

dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń

laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Dokumenty do odbioru ostatecznego

(2):

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności

wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót

towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci

uzbrojenia terenu,

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Odbiór ostateczny - uwagi

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót

uzupełniających wyznaczy komisja.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych

robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie

gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem zasad opisanych w „Odbiór

ostateczny robót”.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,

wymagania i badania składające się na jej wykonanie,

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe

robót będą obejmować:

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Specyfikacje uzupełniające BZDBDiM

(1):

Wzmocnienie skarpy lub zbocza konstrukcją oporową z

gruntu gwoździowanego

Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą wibroflotacji

Wzmocnienie podłoża gruntowego przez mieszanie

wgłębne gruntu i formowanie kolumn lub bloków

wapiennych i cementowych

Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą wibrowymiany

gruntu (kolumnami z kruszywa)

Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami

wibrocementowymi i wibrobetonowymi

Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego metodą

ubijania

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Specyfikacje uzupełniające

BZDBDiM (2):

Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego przez

zagęszczenie gruntu metodą wybuchów

Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego palami

żwirowo-piaskowymi

Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego palami

zagęszczającymi

Lekkie nasypy z polistyrenem piankowym (styropianem)

Nasyp zbrojony geosyntetykiem

Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie

słabonośnym

Nasyp filtracyjny

Zbiorniki infiltracyjne

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Specyfikacje uzupełniające BZDBDiM

(3):

Zbiorniki retencyjne

Podbudowa z gruzu ceglanego

Podbudowa brukowcowa

Podbudowa z betonu popiołowego

Podbudowa z betonu cementowego

Nawierzchnia z żużla paleniskowego

Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic

oraz placów i chodników

Zabezpieczanie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed

spękaniami odbitymi

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Specyfikacje uzupełniające BZDBDiM

(4):

Nawierzchnie stacji paliw

Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach

przydrożnych

Osłony przeciwolśnieniowe na drogach - z płytowych

materiałów sztucznych nad barierą ochronną

Ustawienie krawężników betonowych

Ustawienie krawężników kamiennych

Progi zwalniające na jezdniach

Przydrożna przegroda antywibracyjna w gruncie

Zakotwienie iniekcyjne budowli drogowej w gruncie

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

Roboty drogowe utrzymaniowe

Roboty nawierzchniowe

Odwodnienie, pobocza, zieleń i remonty

Zimowe utrzymanie

Letnie utrzymanie

Roboty mostowe

background image

Project “The development of the didactic potential of Cracow University of Technology in the range of modern construction” is co-financed by the European

Union within the confines of the European Social Fund and realized under surveillance of Ministry of Science and Higher Education

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykłady NA TRD (9) 2013 F1
Wyklady NA TRD (8 )2012 F cz
Prawo Kościelne wykład 3 26.01.2013, MATERIAŁY PRAWO, NA UCZELNIĘ
2013 06 28 Rektor KUL o wykładzie na temat gender
Historia turystyki na Swiecie i w Polsce cz 4
Język w zachowaniach społecznych, Wykład na I roku Kulturoznawstwa (1)
wykład 15 bezrobocie 2013
Negocjacje i sztuka porozumiewania się, NEGOCJACJE I SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ WYKŁAD 4( 16 06 2013)
MIKROBIOLOGIA JAMY USTNEJ, WYKŁAD 3, 28 03 2013
Koordynacja ze strzałem na dwie bramki cz 3
GIELDA NA EGZAMIN 2013 id 19029 Nieznany
Mój pierwszy wzmacniacz (na układzie TDA7056), cz 2
SZTUKA WYBORU KAMERZYSTY NA TWOJE WESELE cz, Wszystko o Ślubie, SZTUKA WYBORU KAMERZYSTY NA TWOJE WE
demografia społeczna 7 rozdział J Holzer część 1 (do kolokwium na  12 2013
Wykład V i" 11 2013
Wykład II 10 2013
Afazja wykład IV? " 10 2013

więcej podobnych podstron