zaj2 czapiński, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wojtyna, kolokwium 1


Psychologiczne teorie szczęścia

J. Czapiński

Psychologia pozytywna

  1. Dwa ujęcia: „dół - góra” i „góra - dół”

  2. Teoria potrzeb Ruuta Veenhovera

  3. Teorie kontekstowe

  1. Teorie eudajmonistyczne

  1. Teorie genetyczne

  2. Teorie szczęśliwego atraktora

  1. Teoria poszerzania umysłu i budowy zasobów

  1. Dwa ujęcia: „dół - góra” i „góra - dół”

Szczęśliwi mają szczęście czy Ci, którym się poszczęściło, są szczęśliwi?

Dół - góra

Szczęście = ilość cząstkowych satysfakcji ze wszystkich ważnych aspektów życia lub doświadczeń (realnych lub wyobrażonych)

Im więcej zarabiamy tym bardziej szczęśliwi jesteśmy

Daniel Kaheman: „poczucie szczęścia jest funkcją najsilniejszych i najświeższych minionych doznań afektywnych” [patrz: t. obiektywnego szczęścia]

Allen Parducci: teoria „zakresu-częstości” - poczucie szczęścia = ocena wahająca się w wymiarze intensywności (użyteczności, pozytywności-negatywności): ocena szczęścia jest funkcją rozkładu częstości doświadczeń emocjonalnych (przyjemności i bólu) na tymże wymiarze i wyznaczonej przez skrajne doświadczenia subiektywnej długości samego wymiaru (zakresu intensywności).

*bogacz cieszy się z wygranej mniej, niż biedak*

Im bardziej wymiar przesuwa się w stronę np. negatywności (traumatyczne doświadczenia, bieda, sytuacje WYOBRAŻONE), tym więcej umiarkowanie intensywnych zdarzeń może nabrać charakteru pozytywnego.

Szczęście = względna a nie bezwzględna (obiektywna) intensywność przeżyć.

By być szczęśliwym - przewaga umiarkowanie pozytywnych zdarzeń, skrajnie negatywne pozwalają docenić wydarzenia pozytywne, skrajnie pozytywne obniżają poziom odczuwania zadowolenia z tych umiarkowanych.

Góra - dół

Im bardziej szczęśliwi jesteśmy, tym bardziej różowe okulary mamy, przez które oceniamy aspekty życia i tym więcej satysfakcji z nich mamy

- Ogólne zadowolenie z życia jest stałą cechą człowieka (wynikającą z genów, wychowania lub oddziaływania innych czynników)

- zakłada pewien rodzaj homeostatu gwarantującego stabilność ogólnego dobrostanu psych. w zmiennym środowisku życia

„cokolwiek Ci się przytrafi, jeśli jesteś szczęśliwy, to taki pozostaniesz.”

2. Teoria potrzeb Ruuta Veenhovera

Im lepiej (więcej, łatwiej, dostatniej), tym szczęśliwiej.

Hipoteza: Pieniądze = zaspokajanie potrzeb Szczęście zależy od obiektywnego poziomu dochodów

- odnosi się tylko do krajów z niskim PKB - bogacenie się sprzyja szczęściu

- kraje z wysokim PKB - przypływ gotówki nie ma aż takiego znaczenia

Po zaspokojeniu potrzeb niższych (jedzenie etc) zaspokajanie potrzeb wyższych (bezpieczny samochód, edukacja, kultura) NIEPOTWIERDZONE BADANIAMI, ze to powoduje szczęście

- sprawdza się głównie do podstawowych potrzeb (Maslow), przy wyższych znika zależność między $$ a szczęściem

Ciemna strona amerykańskiego marzenia - wzrost gospodarczy pociąga za sobą wzrost liczby samobójstw, rozwody, zanieczyszczenie środowiska, patologie. Może to wręcz niwelować pozytywne skutki zamożności kraju.

Materialiści są mniej szczęśliwi od niematerialistow

Wzrost nastawienia materialistycznego - im więcej masz, tym więcej chcesz

W krajach bogatych - chęć posiadania pieniędzy wynika nie z potrzeb, tylko z zasady motywacji - pieniądze = symbol prestiżu społecznego

Porównanie wzrostu zarobków do przeszłości - teraz jestem zadowolony nie tylko dlatego, że się wzbogaciłem, ale także dlatego, że wzbogaciłem się bardziej niż w przeszłości [patrz: teorie porównań]

Teza Easterliga: Pieniądze mogą nas uszczęśliwić jedynie wtedy, kiedy nasze dochody rosną szybciej niż dochody sąsiadów i szybciej niż w przeszłości [patrz: teorie porównań]

Efekt sufitowy - jeśli ktoś jest już bardzo szczęśliwy, nie będzie bardziej zadowolony , nawet jeśli jego dochody wzrosną kilkakrotnie

Pieniądze uszczęśliwiają tak naprawdę tylko tych, którzy mają ich za mało!

Ubóstwo bezwzględne: brak zaspokojenia podstawowych potrzeb

Ubóstwo względne: różnica miedzy tym, co jest a ustalonymi standardami

3. Teorie kontekstowe

Poczucie szczęścia zalezy od kontekstu (nasrtoje, oczekiwania, porównania, czynniki sytuacyjne, informacje)

Teorie porównań:

Michalos - kryteria oceny własnego życia:

Jeśli któraś ocena jest pozytywna = dobrostan psychiczny rośnie

Jeśli jest negatywna = maleje.

Najważniejszym kryterium porównań są ASPIRACJE. W Polsce ważne jest to, czy mamy więcej od sąsiadów :P

Ewaluatywny Model szczęścia Norberta Schwarza i Fritza Stracka

„Czy jestem szczęśliwy?” - odpowiedzi szukam w swoim ogólnym nastroju

czy aktualny stan jest dobrą wskazówką?

1. jeśli uważam, że tak oszacuje swój dobrostan na podstawie nastroju czy społeczne aspekty wymagają uwzględnienia? [jeśli tak] koryguje prywatne wrażenie ocena / [jeśli nie uwzględniam społ. aspektów] ocena

2. jeśli uważam, że aktualny stan nie jest dobrą wskazówką przywołuje odpowiednie informacje, biorąc pod uwagę szczegółowe wydarzenia buduję reprezentację przedmiotu i kryterium oceny ocena

Efekt kontrastu - obecnie moje życie jest gorsze niż moje miłe wspomnienia/moje życie jest lepsze niż kiepskie wspomnienia

Efekt asymilacji - moje życie jest super skoro mam miłe wspomnienia/moje Zycie jest marne w świetle przykrych wspomnień

Który efekt wystąpi?

- jeśli chodzi o dawne, zamknięte sprawy - efekt kontrastu

- świeże sprawy - efekt asymilacji

Chcesz być szczęśliwy? Przywołuj z przeszłości przykre sytuacje (często wykorzystywane przez rodziców - `ja w Twoim wieku nawet nie marzyłem o nowym rowerze' etc) albo poszukaj niedawnych miłych sytuacji

Teoria obiektywnego szczęścia D. Kahnemana

Poczucie szczęścia jest funkcją najświeższych i najsilniejszych minionych doznań afektywnych. Wyznawca teorii „dół-góra”. Szczęście zakłada ocenę doświadczeń w kat. „dobre-złe”, „przyjemne-nieprzyjemne”, „pozytywne-negatywne”. Skrajnie hedonistyczna teoria.

1)mózg, nieustannie, na bieżąco „tworzy hedonistyczny komentarz” do biegu zdarzeń oraz 2) „hedonistyczne komentarze” do różnych elementów doświadczenia sumują się do pojedynczych wartości na wymiarze „dobre-złe” i powstaje tendencja behawioralna : dążyć do podtrzymania lub unikać danego doświadczenia.

Teorie adaptacji

Większość teorii rozbieżności wpisuje się w ogólną perspektywę teorii adaptacji.

-> nasze odczucia i oceny zależą każdorazowo od kontekstu, nigdy nie mają charakteru absolutnego. Kontekst [kryteria porównań] zmieniają się wraz ze zmianą sytuacji tak, że wszelkie rozbieżności między stanem aktualnym i kryteriami pozostają w dużej perspektywie czasowej względnie stałe. Z upływem czasu ludzie adaptują się do zarówno dobrych jak i złych rzeczy i to sprawia, że warunki w jakich się na dłużej znaleźli przestają wpływać na ich dobrostan psychiczny.

- jeśli wygram na loterii, to po początkowym okresie euforii nie zostanie zbyt wiele i po pewnym czasie, zadowolenie spadnie do początkowego poziomu

4. Teorie eudajmonistyczne

Opozycja do nurtu hedonistycznego - istotą człowieka nie są wrażenia zmysłowe, emocje czy doznania, ale umysł, cele, przekonania, poglądy i wartości. Eudajmoniści postulują życie zgodnie ze swoim prawdziwym Ja (dajmonem). Dobre życie to życie respektujące cnoty moralne, znaczące, celowe, sensowne.

Teoria autentycznego szczęścia M. Seligmana

*przyjemności są chwilowe, można je czerpać złamania rutyny, smakowania nowości i bezmyślnego chłonięcia wrażeń

*gratyfikacje są bardziej trwałe, wynikające z oddania się bez reszty temu, co się robi, zaangażowania ujawniające mocne strony i cnoty człowieka

6 kardynalnych, uniwersalnych cnót :

*mądrość i wiedza

*odwaga

*miłość i humanitaryzm

*sprawiedliwość

*wstrzemięźliwość

*duchowość i transcendencja

oraz w ramach tych cnót 24 silne strony układające się w zindywidualizowane konfiguracje

Nie namawia nas do życia pełnego wyrzeczeń. „Poszukujmy przyjemności byleby nie kosztem gratyfikacji i sensu działań”. Dobre życie to życie pełne, czyli takie, które łączy przyjemność, gratyfikacje i sens.

Teorie motywacyjne

Zakładają, ze to, czy wyniki naszego działania wpłyną na dobrostan zalezy od rodzaju celów, od zgodności między dążeniami i cechami osobowości i uniwersalnie ważnymi potrzebami psychicznymi.

Koncepcja szczęścia Ryana - teoria autodeterminacji.

Bardziej szczęśliwi są Ci motywowani wewnętrznie (z przekonaniem i zaangażowaniem).

5. Teorie genetyczne

David Lykken:

Mamy w 100% uwarunkowany genetycznie `potencjalny poziom szczęścia' - nie wszyscy jednak go osiągają.

Ten potencjalny poziom szczęścia nie jest jednak tym samym co realnie odczuwany dobrostan - to jedynie pewien odziedziczony standard, który może być różnie wyeksponowany przez środowisko, styl życia, przekonania, sytuacje życiowe etc.

Szczęście może wynikać z odziedziczalnych cech temperamentu i osobowości, np. ekstrawersji i neurotyzmu.

Robert Cummins:

Zgadza się z teorią Lykken'a i dodaje, że odczuwanie szczęścia oscyluje wokół potencjalnego poziomu pod wpływem samooceny, optymizmu i poczucia kontroli nad biegiem wydarzeń. Pieniądze spełniają rolę `bufora osobowości' - kiedy się bogaimy wzmacniamy trzy wymienione wyżej czynniki, przez co zbliżamy się do maksymalnego bieguna zaprogramowanego poziomu szczęścia.

6. Teorie „szczęśliwego” atraktora

„szcześliwy atraktor” - odpowiednik potencjalnego poziomu szczęścia u Lykken'a z tą róznicą, że zakładamy, iż udaje się osiągnąć maksymalny pułap, a szczeście polega na unikaniu sytuacji które mogą nas unieszczęśliwić oraz stabilizowaniu dobrostanu na wysokim poziomie.

Teoria dynamicznej równowagi B. Headey'a i A. Wearinga

Wydarzenia mogą przesuwać odczuwane szczęście na skali poniżej i powyżej atraktora, ale zawsze wracamy do pierwotnego poziomu.

Życie składa się z:

Tworzą one owy układ dynamicznej równowagi - utrzymuje on w miare stabilny poziom dobrostanu, gdyż ludzi zwykle spotykają podobne rzeczy w życiu („historia lubi się powtarzać”):

- jedni - w czepku urodzeni - dużo przyjemności, mało przykrości

- drudzy - dużo przykrosci, mało przyjemnosci

- inni - dużo jednego i drugiego

- jeszcze inni - w ogóle mają nudne życie i nic się nie dzieje ani przyjemnego, ani przykrego

Człowiek jest szczęśliwy nie przez bieżące rachunki (sytuacje), ale dlatego, ze bilans całego jego życia jest dodatni (lub odwrotnie) i ma oparcie w kapitale zakładowym.

Cebulowa teoria szczęścia

Czapiński

Postuluje założenie Lykken'a o potencjalnym poziomie szczęścia, ale odrzuca zaożenie o powtarzalności (stałym wzorcu) zdarzeń.

Wyróżnia na wzór cebuli, trzy warstwy czy poziomy dobrostanu psychicznego.

1. poziom najgłębszy i zdeterminowany genetycznie, nie zawsze i nie w pełni subiektywnie doświadczany to WOLA ŻYCIA [odpowiednik potencjalnego poziomu szczęścia] - jest chroniona przez cały sztab mechanizmów obronnych

2. subiektywnie doświadczana wartość własnego życia [hedonistycznie i eudajmonistycznie --> procesy poznawcze (wyjaśnianie sensu, interpretacja zdarzeń)]

3. najbardziej zewnętrzna warstwa cebuli - bieżące doświadczenia afektywne oraz satysfakcje cząstkowe odnoszące się do konkretnych aspektów życia [hedonistyczne]

Stres życiowy najpierw obniża zadowolenie z tych obszarów, w których źle się dzieje. Potem problem zostaje zgeneralizowany na ogólne zadowolenie z życia (warstwa pośrednia), a następnie może obniżyć subiektywnie odczuwaną chęć życia. Atraktor (warstwa najgłębsza, wola życia) działa jednak z odwrotną siłą i przeciwstawia się destrukcyjnej sile problemu, stopniowo przywraca zadowolenie z życia, przez co równowaga zostaje odzyskana.

Złudzenie hedonistyczne - jeśli będę więcej zarabiał, miał lepszy dom, schudnę 10kg, to będę szczęśliwszy. Z reguły skutki dla naszego dobrostnu sa przeceniane

Zmiana pozytywna zalezy od czynników wewnętrznych (woli życia, podejscia do życia, myśli etc), a zmiana negatywna - od zewnętrznych (sytuacja etc).

  1. Teoria poszerzania umysłu i budowy zasobów B. Fredrickson

Ujęcie `góra-dół'.

Emocje ukierunkowują nasze działania:

- negatywne (np. strach) - działać w określony (sprawdzony) sposób, wygasają po ustaniu zagrożenia

- pozytywne - dają napęd do działania, poszerzają horyzonty, sygnalizują nowe możliwości; „apetyt rośnie w miare jedzenia” - nie ustają, a wręcz wzmacniają się --> skutkują rosnącym zaangażowaniem

Emocje pozytywne mają jeszcze jeden skutek - poprzez zachętę do poszerzania horyzontów i wiedzy, pozwalają budować trwałe zasoby osobiste. To zmniejsza podatność na niepowodzenia i stres. Powstaje spirala szczęścia: emocje pozytywne - powodzenie - emocje pozytywne - powodzenie.

Barbara Fredrickson uważa tym samym, ze szczęście nie jest jedynie wynikiem, powoduje ono powodzenia, a `szczęście jest autorem szczęścia' .Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zaj2 Nettle, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wo
zaj3 schwartz, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora,
02.Psychologia Zdrowia opracowanie(1), psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia
psychologia zdrowia, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Si
zaj3 trzebińska, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora
Formy i możliwości wsparcia (1), psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jako
zaj 11, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wojtyna
ćw. 8, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wojtyna,
zdrowie 5, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdrowia i jakości życia Sikora, Wojt
H. Sęk - Promocja zdrowia i prewencja z perspektywy psychologii, psychologia UŚ, II rok, I semestr,
syndrom pollyanny czy zakątek kłapouchego, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. psychologii zdro
Motywacja szyta na miarę przyszłych pokoleń 7 luty 2009 (Naprawiony), psychologia UŚ, II rok, I seme
PROPEDEUTYKA PSYCHOLOGII ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA wyklad, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Prop. ps
roznice strelau 2008, psychologia UŚ, II rok, I semestr, RI Skorupa, Grabowski
turska kolos, psychologia UŚ, II rok, I semestr, Osobowość
Zdrowie kolo II, UŚ Psychologia, Psychologia zdrowia i jakości życia

więcej podobnych podstron