Praca z tekstem(1), Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), polski

Pobierz dokument
praca.z.tekstem.1.studia.pedagogika.pedagogika.doc
Rozmiar 42 KB

Metodyczne opracowanie różnych rodzajów tekstów literackich

ETAPY PRACY

TEKST ELEMENTARZOWY

CZYTANKI

LEKTURA

WIERSZE

CZASOPISMA

1. Przygotowanie do odbioru treści tekstu

-Nawiązanie do treści poprzez pogadankę tematycznie związaną z tekstem

-Wprowadzenie nowego słownictwa (jeżeli istnieje taka potrzeba)

-Podporządkowanie cz. wstępnej lekcji hasłu, tematowi, lekcji

-Pogadanka nawiązująca do treści czytanki połączona z ćwiczeniami słownikowo-frazeologicznymi (bogacenie słownictwa o nowe wyrazy i zw. frazeologiczne).

-Stworzenie kącika książek danego autora (słów kilka o autorze)

-Odnalezienie pozycji lekturowej, jej miejsca w tym kąciku

-Uzasadnienie wyboru danej lektury, omówienie wyglądu, ilustracji itd.

-Nawiązanie do tematyki utworu poprzez pogawędkę (ew. wykorzystanie wyeksploatowane na tablicy ilustracje-obrazy)

-Nawiązanie do treści poprzez odpowiednią pogadankę na tle stworzonej sytuacji i wprowadzenie nowych wyrazów by ułatwić odbiór wiersza.

-Stworzenie odpowiedniego nastroju w zależności od rodzaju poezji (w. patriotyczne, okolicznościowe, lityczne itd.)

-Przegląd bieżącego lub innego czasopisma, zwrócenie uwagi na ilustracje, działy (budowę pisma) zagadki, teksty,

-Wspólny wybór odpowiedniego interesującego tekstu z danego czasopisma (tekst beletrystyczny lub popularno-naukowy).

Przed czytaniem każdego tekstu należy zadać dzieciom pytania lub odpowiednie polecenia

2. Sposoby zapoznawania z treścią tekstów

-Wzorowe czytanie nauczyciela I raz

Czytanie przez uczniów II raz (przez wszystkich lub wybranych uczniów)

-Wzorowe czytanie przez nauczyciela

-Głośne czytanie przez jednego lub kilku uczniów (wcześniej przygotowane)

-Wysłuchanie tekstu z taśmy lub płyty

-Ciche czytanie ze zrozumieniem

-Czytanie tzw. domowe

-W zależności od objętości lektura może być czytana:

-przez nauczyciela

-przez uczniów w klasie pod kierunkiem nauczyciela

-samodzielne przez uczniów w domu

-odtworzona z taśmy

-Musi być wzorowe czytanie nauczyciela lub recytacja z pamięci

-Po raz II musi wystąpić czytanie przez uczniów (najlepiej fragmentami lub zwrotkami)

-Postępujemy tak jak w przypadku czytanki

Po przeczytaniu tekstu należy zawsze pytać dzieci o wrażenia z poznanego tekstu

3.Analiza treści.

Wyróżnia się 2 sposoby omawiania:

-analityczny (zagadnieniowy)

-syntetyczny (odtwórczy)

-Omawia się krótko treść tekstu z uwzględnieniem aspektu wychowawczego (nawiązujemy do doświadczeń dzieci).

-Analiza czytanego tekstu poprzez wskazanie czasu i miejsca akcji, postaci głównych i drugoplanowych.

-Ocena postępowania bohatera (uczyć dzieci myślenia przyczynowo-skutkowego oraz wyróżnienia cech pozytywnych i negatywnych).

-Wierne odtwarzanie wydarzeń zawartych w utworze (zgodnie z chronologią).

-Przygotowanie do pisania planu (wyodrębnienie zdarzeń w utworze):

      1. na podstawie ilustracji - tytuły

      2. nadawanie tytułów wyodrębnionym fragmentom tekstu

      3. plan abstrakcyjny - wydarzenia ujmowane na podstawie analizy treści

-Opracowanie lektury zwykle planujemy na 3-4 godz.

1.Zapoznanie z lekturą, omawiamy:

-tytuł i autora,

-główny bohater,

-postacie 2-planowe,

-czas i miejsce akcji,

-pierwsze wrażenie po przeczytaniu lektury.

2.Wyodrębnienie i omówienie istotnych wydarzeń z lektury (plan wydarzeń)

3.Omówienie aspektów wychowawczych lektury (np. ocena postępowania, nauka płynąca z lektury

4.Określenie wartości poznawczych i wychowawczych, główna myśl utworu.

-Określenie nastroju utworu (wesoły, pogodny, podniosły, refleksyjny, poważny, smutny, melancholijny)

-I warstwa - pytamy o treść

-II warstwa - pytamy o przesłanie, naukę, uczucia wywołane przez lekturę wiersza, obrazy, zdarzenia kojarzące się z wierszem

-Analiza budowy utworu:

-wskazanie przenośni, porównań, epitetów (strona językowa), nie podajemy terminów

-liczba zwrotek, wersów, wyszukiwanie rymów

-przygotowanie recytacji i nauki na pamięć

Uwagi!

-Poezji nie omawiamy zbyt szczegółowo

-Opracowania poezji nie łączymy z realizacją treści gramatycznych i ortograficznych.

-Z tekstem beletrystycznym pracujemy jak z czytanką

-Tekst popularno-naukowy omawiamy zwracając uwagę na

-jakie nowe wiadomości poznały dzieci,

gdzie można je wykorzystać i zastosować

wprowadzamy nowe słownictwo

4.Ćwiczenia w pisaniu związane z opracowaniem tekstu

-Układanie wyrazów z rozsypanek literowych i zadań z rozsypanek wyrazowych.

-Kończenie rozpoczętych zdań na temat omawianego tekstu (praca wspólna)

-Redagowanie odpowiedzi na podane pytanie

-Wspólne z dziećmi redagowanie 1 czy 2 zdań dotyczących tekstu elementarzowego.

-Sporządzanie planu wydarzeń

-Wypisywanie cech charakterystycznych bohatera

-redagowanie wspólne notatki, omawianej czytanki

-Uzupełnienie treści z lukami

_przepisywanie fragmentów tekstu związanych z tematem lekcji (opis, ocena, postępowania, fragment zawierający myśl przewodnią czytanki)

-Redagowanie myśli przewodniej utworu.

-Notatka bibliograficzna

-Określenie czasu i miejsca akcji

-Wypisywanie głównych cech bohatera

-Prowadzenie dzienniczka lektur

-Podpisywanie ilustracji do lektury.

-Krótka wypowiedz kilkuzdaniowa określająca nastrój wiersza

-Wspólne redagowanie, notatka dotycząca treści utworu

-Przepisywanie najpiękniejszej zwrotki lub fragmentu

-Wypisywanie z wiersza pięknych wyrażeń, zwrotów i fraz.

-Postępujemy jak w przypadku czytanki


Pobierz dokument
praca.z.tekstem.1.studia.pedagogika.pedagogika.doc
Rozmiar 42 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wychowanie zdrowotne, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), teoria wychowania
Wychowanie zdrowotne, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), teoria wychowania
WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), teoria wychowania
SPOSOBY BADANIA ZESPOŁU KLASOWEGO, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), pedagogi
technika wzmacniania pozytywnego i negatywnego, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyj
TECHNIKI -teoria wych, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), teoria wychowania
wych. ekol - notatka, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), teoria wychowania
cwiczenia ortofoniczne, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), metodyka wych przed
KONSPEKT pracy magisterskiej, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), studia autyzm
recenzja 2 wychowanie w przedszkolu, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), metody
TW stacjon.do Dakowicz.studentom, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), teoria wy
Techniki oddziaywa niewerbalnych, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), teoria wy
KULTURA ZDROWOTNA, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), teoria wychowania
BEZSILNOŚĆ WOBEC ALKOHOLU, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), studia autyzm
recenzjawych. w przedszkolu, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), metodyka wych
wychowanie moralne, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), teoria wychowania
pedagogika przedszkolna, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), metodyka wych prze

więcej podobnych podstron