DOKUMENTACJA Pracownicza, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej


DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA:

I. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA

A) Przedłożenie dokumentów

I. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA

B) Kwestionariusz osobowy:

I. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA

C) Zapytanie o karalność:

1. UMOWA O PRACĘ

A) Na okres próbny:

1. UMOWA O PRACĘ

B) Na czas określony:

3 miesiące lub powyżej 6 - ciu.

Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta.

1. UMOWA O PRACĘ

C) Na czas nieokreślony:

2. UMOWY CYWILNE

A) Umowa agencyjna:

2. UMOWY CYWILNE

B) Umowa zlecenie:

2. UMOWY CYWILNE

C) Umowa o dzieło:

w fazie zatrudnienia:

II. ZAKRAS CZYNNOŚCI PRACOWNIKA:

KARTA URLOPOWA

Urlop jest czasem przeznaczonym na regenerację sił utraconych podczas pracy i pracodawca nie ma prawa go odmówić.

- prawo do pierwszego urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu połowy roku pracy w danej instytucji.

- pełny wymiar urlopu pracownik otrzymuje po upływie roku pracy

- na staż pracy składa się zatrudnienie u aktualnego pracodawcy, jak i suma okresów poprzednich zatrudnień.

- wymiar urlopu liczony w dniach roboczych wynosi:

-18 dni po roku pracy.

-20 dni po 6 latach pracy

-26 dni po 10 latach pracy

Urlop wychowawczy

-udzielany jest na pisemny wniosek pracownika po półrocznym stażu pracy i sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku do 4 lat, a w przypadku dziecka specjalnej troski-18 lat

-z urlopów wychowawczych mogą korzystać oboje małżonkowie jednak w tym samym czasie tylko jedno z nich.

-korzystający z urlopu wychowawczego objęty jest szczególną ochroną prawną-w trakcie jego trwania nie można pracownika zwolnić

-pracownik będący na urlopie wychowawczego o odpowiednio niskim poziomie dochodu na osobę w rodzinie ma prawo do zasiłku wychowawczego

-nie ma generalnego zakazu podejmowania pracy przez osobę będącą na urlopie wychowawczym.

Urlop macierzyński

- jest udzielany zawsze pracownicom, które urodziły jedno dziecko lub więcej w wymiarze odpowiednio 26 i 39 tygodni

- za czas urlopu macierzyński. przysługuje pracownicy zasiłek macierzyński

- pracownice korzystają z urlopu macierzyńskiego głównie po porodzie, można jednak skorzystać przed

- przerwanie urlopu, wykorzystanie pozostałej części później może nastąpić z inicjatywy pracownicy w przypadku urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej.

- do skrócenia urlopu macierzyńskiego dochodzi w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka w ciągu pierwszych 6 tygodni jego życia wynosi on w tym przypadku 10 dni.

Urlop bezpłatny

- udzielany na wniosek pracownika, prośba ta nie musi być motywowana.

- okres urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika

- przy udzielaniu urlopu dłuższego od 3 miesięcy strony mogą przewidzieć odwołanie pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

- kierowanie przez pracodawcę na urlop bezpłatny pracownika w przypadku np. zapewnienia pracy w tym okresie jest niezgodne z prawem.

karta urlopowaPI
SMA Z ZAKRESU DYSCYPLINY PRACY:

Kara może być zastosowana po 2 tygodniach od otrzymania wiadomości o naruszeniu przepisów oraz po 3 miesiącach od dopuszczenia się wykroczenia, tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

Kara ulega zatarciu po roku nienagannej pracy.

Istnieją limity regulujące wysokości kary w stosunku do wykroczenia

Zakres czynności

- rodzaj pracy, zakres codziennych obowiązków pracownika

- kompetencje i odpowiedzialności wypływające z otrzymanego stanowiska

Zakres czynności wchodzi do treści umowy jeżeli został dostarczony pracownikowi przed lub w trakcie podpisywania umowy

- dostarczony po jej podpisaniu nie stanowi podstawy do obciążenia pracownika obowiązkami nieprzewidzianymi w umowie.

Dokument ten sporządza się na blankietach korespondencyjnych.

PRZESZEREGOWANIA

Dokument ten:

-dotyczy podwyższenia wynagrodzenia pracownika

-zawiera termin awansu oraz wyszczególnione elementy płacowe, otrzymywane przez pracownika po przyjęciu awansu.

ZMIANY W UMOWIE O PRACĘ

Dokument zawiera porozumienie dotyczące zmian w umowie o pracę

na wniosek pracownika lub pracodawcy, określając:

- nowe warunki zatrudnienia

- termin wejścia zmian w życie

Bezwarunkowe przyjęcie takiej oferty powoduje zmianę:

- rodzaju pracy

- wymiaru czasu pracy

- wysokości wynagrodzenia

- zmianie może ulec rodzaj łączącej obie strony umowy o pracę.

Odrzucenie oferty zmian powoduje dalsze trwanie umowy na niezmienionych warunkach

Nowe warunki zatrudnienia mogą być korzystniejsze, jak i mniej korzystne dla pracowników (na poziomie nie niższym, niż gwarantowany pracownikowi przez prawo)

ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU

Dokument ten stwierdza fakt zatrudnienia pracownika w instytucji wydającej zaświadczenie, jego stanowisko, wynagrodzenie i inne kwestie związane z zatrudnieniem

III. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

A) Na mocy porozumienia stron

III. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

B) Za wypowiedzeniem

III. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

C) Bez wypowiedzenia

IV. ŚWIADECTWO PRACY

Dziękujemy za uwagę!

Korespondencja występującaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pisma i DOKUMENTACJA, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ZEBRANIA, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
BIURO1, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Obieg pism, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
CURRICULUM VITAE, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
PROCES KOMUNIKACJI, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
RODZAJE KOMUNIKACJI, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
prezentacja i prezenter, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA PRZYJĘCIA DELEGACJI ZAGRANICZNEJ, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Dobre obyczaje, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
o ergonomii, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
urzadzenia, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
UKŁAD PISMA I CZĘŚCI SKŁADOWE, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Protokół zebrania, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
zebrania-zredagowane, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA KONFERENCJI PRASOWEJ, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
RÓŻNICE KULTUROWE W ZAGRANICZNYCH, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej

więcej podobnych podstron