p osobowosci 09122010, Psychologia, Semestr V, Psychologia osobowości


PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI - wykład, dn. 09.12.2010.

Zerówka - na przedostatnim wykładzie (prawdopodobnie 13 stycznia). Psychopatologia - prawdopodobnie 20 stycznia. Forma - pytania otwarte.

Interpersonalna teoria psychiatrii - HARRY SULLIVAN

*Osobowość:

-Względnie trwały układ powtarzających się relacji interpersonalnych, charakterystyczny dla życia danego człowieka.

-Jest bytem hipotetycznym, którego nie można oddzielić od sytuacji interpersonalnych, a zachowanie interpersonalne to wszystko, co możemy obserwować jako osobowość.

-Jednostka nie istnieje i nie może istnieć w oderwaniu od swych stosunków z innym ludźmi.

*Sytuacja interpersonalna:

-Wszystko to, co dana osoba pokazuje na zewnętrz; to co możemy zaobserwować.

-Analizie nie podlega osoba, na którą patrzymy lecz sytuacja interpersonalna oraz sposób wchodzenia tej osoby w interakcje.

*Struktura osobowości:

-Osobowość jest zorganizowana ze zdarzeń interpersonalnych, a nie intrapsychicznych.

-To nie my warunkujemy relacje społeczne. Decydująca jest sytuacja interpersonalna.

-Osobowość przejawia się tylko wtedy, gdy dana osoba zachowuje się w jakiś sposób wobec innej osoby lub grupy osób, bądź reprezentacji tych osób.

-Osobowość jest bardzo dynamiczna, a nie stała. Jest dynamicznym ośrodkiem różnych procesów, które zachodzą w polach interpersonalnych.

-Najważniejsze właściwości osobowości to jej dynamizm, personifikacje i procesy poznawcze.

*Dynamizm:

-Względnie trwały wzorzec transformacji, energii.

-Transformacje energii (w dynamizmie) są to wszelkie zachowania.

-Formy zachowań mogą być zewnętrzne (jawne, obserwowalne np. mówienie), jak i wewnętrzne (ukryte np. myśli i fantazjowanie).

-Dynamizm jest takim wzorcem zachowań, który trwa i powtarza się - jest on mniej więcej tym samym, co nawyk. Wzorzec wg Sullivana jest to „otoczka nieistotnych różnic szczegółowych”. Oznacza to, że nową cechę można dodać do wzorca, nie zmieniając go, jeśli nie różni się ona w sposób istotny od innych treści „otoczki” Jeśli różni się istotnie to zmienia dany wzorzec w inny wzorzec.

-Dynamizmami typowymi dla ludzi są te dynamizmy, które charakteryzują stosunki interpersonalne danej osoby.

-Najczęściej występującymi dynamizmami są dynamizmy agresji, pożądliwości i strachu.

-Dynamizmy to każda nawykowa reakcja wobec jednej osoby bądź grupy osób.

-Wszyscy ludzie mają te same dynamizmy, ale przejawiające się w różny sposób, w zależności od sytuacji i doświadczeń życiowych.

-Za pomocą różnych stref ciała wchodzimy w relacje - ręce, usta, odbyt, narządy płciowe.

-Dana strefa zawiera aparat efektorowy służący do wykonywania działania oraz aparat łączący zwany eduktorem, który łączy w OUN mechanizm receptorowy z efektorowym w jedną całość.

-Większość posiadanych przez człowieka dynamizmów służy przede wszystkim zaspokajaniu podstawowych potrzeb organizmu.

*System jaźni:

-Dynamizm rozwijający się w wyniku lęku.

-Lęk jest wytworem stosunków interpersonalnych (początkowo przenosi się z matki na niemowlę - jeśli matka jest lękowa to dziecko uczy się lękliwości matki; w późniejszym życiu jest wywoływany przez zagrożenie bezpieczeństwa danej osoby). Aby uniknąć lęku lub go zmniejszyć, ludzie stosują różne rodzaje środków ochronnych i sposobów kontrolowania swojego zachowania, np. dziecko uczy się, że może unikać kary, gdy zastosuje się do życzeń rodziców. Te środki ochronne tworzą system jaźni.

-System jaźni sankcjonuje pewne formy zachowania - „dobre Ja”, lub zabrania danych form zachowania - „złe Ja”. W ten sposób uczymy się stosować różnego rodzaju środki ochronne, jak i pewne sposoby kontroli swojego zachowania, tak, abyśmy mieli jakieś korzyści albo żeby straty były jak najmniejsze.

-System jaźni jest pewnego rodzaju strażnikiem bezpieczeństwa danej osoby, ale ma tendencje do izolowania się od reszty osobowości i eliminuje informacje niezgodne z jego aktualną organizacją (potrzebami), wskutek czego nie odnosi korzyści z doświadczenia.

-Jaźń broni daną osoba przed lękiem, dlatego też chroni ją przed krytyką i obdarza wielkim szacunkiem (tą jaźń).

-Jaźń jest treścią świadomą, gdy dana osoba jest zupełnie zadowolona z szacunku, jakim darzy samą siebie, z prestiżu, jakim cieszy się wśród innych osób oraz z poważania i uległości, jaką jest obdarzana przez innych - wtedy osoba ma dobra samoocenę.

*Personifikacja:

-Jest wyobrażeniem, jakie dana osoba ma o sobie lub o kimś innym (czyli jak gdyby wyimaginowanego, a nie realnego).

-Jest to zespół uczuć, postaw, przekonań, których źródłem są doświadczenia związane z zaspokajania potrzeb (np. w dzieciństwie) i z doświadczanym lękiem.

-Bardzo istotne jest to, że każda relacja interpersonalna przynosząca zadowolenie przyczynia się do wytworzenia pozytywnego obrazu osoby, dzięki której osiąga się to zadowolenie (np. jeśli dostajemy dużo emocji pozytywnych od matki, wówczas widzimy ją jako osobę pozytywną - przykładowe personifikacje matki: dobra, uwodzicielka, przykra [gdy dziecko jest nadmiernie sfrustrowane] itp.).

-Wszystkie personifikacje (niezależnie od tego, ile ich jest) łączą się razem tworząc personifikację złożoną. Są one tworzone w celu radzenia sobie z ludźmi w dość specyficznych sytuacjach interpersonalnych. To, co zostało już raz ukształtowane jest potem trudno zmienić, utrzymuje się bardzo długo i wpływa na nasze postawy wobec innych ludzi. Przykład: personifikacja ojca jako nikczemnego, despotycznego i złego - personifikacja, która skłania dziecko do postrzegania w przyszłości innych, starszych od siebie mężczyzn jako nikczemnych i despotycznych.

-Personifikacje dokonywane przez nas we wczesnych latach życia służą redukcji lęku, ale w późniejszym życiu mogą one zakłócać stosunki interpersonalne.

-Personifikacje samego siebie - takie jak „dobre Ja” i „złe Ja” - podlegają tym samym prawom, co personifikacje innych osób.

-Personifikacje wspólne dla wielu ludzi noszą nazwę stereotypów.

*Dynamika osobowości:

-Osobowość jest pewnym systemem energetycznym, którego zasadnicze działanie polega na czynnościach redukujących napięcie (a w efekcie lęk).

-Napięcie:

1. Potrzeby organizmu:

a) Są związane z fizjochemicznymi wymaganiami życia - są to takie stany, jak brak pokarmu, wody czy tlenu, które wywołują brak równowagi w gospodarce organizmu.

b) Potrzeby mogą mieć charakter ogólny - jak głód, lub wiązać się w sposób bardziej specyficzny z pewną strefą ciała - jak potrzeba ssania u niemowlęcia.

c) Potrzeby układają się w porządku hierarchicznym. Przy czym te, które znajdują się na niższych szczeblach hierarchii, muszą być zaspokojone, zanim będzie możliwe zaspokojenie potrzeb znajdujących się na wyższych szczeblach.

d) Rezultatem redukcji potrzeby jest zadowolenie.

e) Apatia - następstwo długotrwałego niezaspokojenia potrzeb. Powoduje ogólne obniżenie napięć - osoba nie ma na nic siły, nic jej się nie chce, życie jest bez sensu.

2. Lęk:

a) Jest odczuciem napięcia, które wynika z rzeczywistego lub wyobrażonego zagrożenia bezpieczeństwa danej osoby.

b) Zmniejsza efektywność zaspokajania potrzeb, zaburza stosunki interpersonalne i powoduje zakłócenie procesów myślenia.

c) Intensywność lęku zależy od powagi danego zagrożenia i od skuteczności operacji ochronnych, jakimi dysponuje dana osoba.

d) Lęk jest pierwszym, ważnym elementem, oddziałującym na życie wychowawcze dziecka. Wiele zależy od osoby wychowującej - może ona przekazywać dziecku lęk poprzez spojrzenia, ton głosu, ogólne zachowanie.

*Transformacja energii:

-Dochodzi do niej w momencie, gdy wykonujemy jakąkolwiek pracę.

-Pracą mogą być czynności zewnętrzne, angażujące mięśnie prążkowane ciała, lub czynnością umysłowe - spostrzeganie, zapamiętywanie, myślenie.

-Rolą tych czynności zewnętrznych i wewnętrznych jest redukcja napięcia. Są one w wielkiej mierze uwarunkowane przez społeczeństwo, w jakim żyje dana osoba - czyli odnosi się ona do pewnych wzorców.

-Jednostka uczy się zachowywać w określony sposób w wyniku interakcji z ludźmi. Podlega pewnym normom i zasadom.

*Stadia rozwoju osobowości:

1. Niemowlęctwo:

2. Dzieciństwo:

3. Wiek młodociany:

4. Okres poprzedzający dorastanie:

5. Okres wczesnego dorastania:

6. Okres późnego dorastania:

7. Wiek dojrzały:

*Wyznaczniki rozwoju:

-Dziedziczność:

-Dojrzewanie:

-Dziedziczność i dojrzewanie dostarczają biologicznego podłoża rozwoju osobowości, tj. uzdolnień, predyspozycji, skłonności.

-Kultura:

-Lęk - kształcący wpływ, ukierunkowuje organizm do osiągania redukcji napięcia.

-Próby i sukcesy - sukces powoduje zwykle utrwalenie czynności.

-Naśladownictwo i wnioskowanie.

-Osobowość może zmieniać się w każdym czasie, kiedy powstają nowe sytuacje interpersonalne, ponieważ organizm ludzki jest niezwykle plastyczny i giętki. Jednak gdy ból, lęk i niepowodzenie staną się nie do wytrzymania, wówczas może wystąpić regresja.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
psychopatologia 09122010, psychopatologia 09122010, PSYCHOPATOLOGIA - wykład, dn
p osobowosci 18112010, Psychologia, Semestr V, Psychologia osobowości
Interpretacja czynnikowa CPQ, psychologia, studia psychologia, semestr V, materiały gmail, Brachowic
OSOBOWOŚĆ w.5 PODEJŚCIE NARRACYJNE W BADANIU OSOBOWOŚCI, Psychologia, III semestr, Osobowość
Zagadnienia do egzaminu OSOBOWO, Psychologia, II rok III semestr, osobowość
Metody gromadzenia danych, WSFiZ - Psychologia, V semestr, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
Rogers-najważniejsze dokonania teoretyczne i praktyczne, Psychologia UŚ, Semestr III, Osobowość
A18I II Metody - techniki projekcyjne i analiza, Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 04 (lato)
osobowo+Ťci - pytania, Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 03 (zima), Psychologia osobowości
Osobowość 2010 2011, Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 03 (zima), Psychologia osobowości
p osobowosci 25112010, Psychologia, Semestr V, Psychologia osobowości
CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW WG. CATTELLA, WSFiZ - Psychologia, V semestr, Psychologia O
PRI 2007 - osobowosc, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, skrypty
osobowo, Psychologia, II rok III semestr, osobowość
Psychologia osobowosci WYKLADY, Psychologia II rok I semestr, Osobowość I
oleś, Psychologia UŚ, Semestr III, Osobowość
Okres adolescencji, pedagogika specjalna umk, semestr II, Psychologia rozwoju i osobowości

więcej podobnych podstron