ORGANIZACJA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej


ORGANIZACJA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH

Spotkania biznesowe są najlepszą okazją do

wymiany poglądów, podejmowania decyzji, ustalania

strategicznych działań dotyczących funkcjonowania

firmy.

organizowane są w formie zebrań pracowniczych, których celem jest wymiana zdań oraz opinii pracowników, wzajemne poznanie się czy rozwiązywanie trudnych problemów.

Ich częstotliwość jest uzależniona od występujących w firmie problemów.

pomiędzy przedstawicielami różnych firm, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wymagana jest znajomość pewnych procedur niezbędnych przy organizacji tego typu spotkań. Obowiązuje protokół ustalony i zatwierdzony przez przedstawicieli spotykających się firm, według którego realizowany jest program przyjmowanej delegacji.

Organizacja Zebrań

Aby było ono skuteczne, musi mieć jasno określony cel. Podstawowym celem zebrania jest:

1. Przekazywanie informacji,

2. Rozwiązywanie problemów,

3. Podejmowanie decyzji,

ZASADY ZEBRAŃ:

FORMY ZEBRAŃ

W przypadku zebrania pracowników firmy zawiadomienia oraz zaproszenia wysyła się dwa tygodnie przed jego terminem,

w przypadku uczestnictwa spoza firmy - 4 tygodnie wcześniej, prosząc jednocześnie o potwierdzenie udziału.

Zaproszenie powinno zawierać następujące informacje:

Porządek obrad

Zebrania o dużej liczbie uczestników przebiegają według pewnego schematu, gdzie w pierwszej kolejności następuje otwarcie obrad.

Następnie wybór przewodniczącego, prezydium składającego się z 3-5 osób oraz komisji regulaminowych, którymi mogą być w zależności od charakteru zebrania:

Komisja mandatowa - stwierdza na podstawie listy obecności podpisanej przez uczestników, czy jest quorum zapewniające prawomocność podejmowanych na zebraniu uchwał.

Komisja skrutacyjna - zajmuje się przygotowaniem kartek do tajnego głosowania, ich rozdaniem i zebraniem, liczeniem głosów i ogłoszeniem wyników.

Komisja wyborcza - ustala listę kandydatów zgłaszanych na sali i ich weryfikuje.

Komisja wnioskowa (uchwał) - zajmuje się zbieraniem i porządkowaniem wniosków przedstawionych przez uczestników zebrania oraz opracowaniem podjętych uchwał.

II. Rozwinięcie - czytane są sprawozdania, wygłaszane referaty, odbywa się dyskusja

III. Zgłaszanie wniosków i uchwał do realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

IV. Zakończenie - Zebranie zamyka przewodniczący

Każdemu zebraniu towarzyszą następujące czynności:

dobry mówca powinien:

Używanie pomocy wizualnych:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZEBRANIA, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
DOKUMENTACJA Pracownicza, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
BIURO1, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Obieg pism, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
CURRICULUM VITAE, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
PROCES KOMUNIKACJI, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
RODZAJE KOMUNIKACJI, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Pisma i DOKUMENTACJA, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
prezentacja i prezenter, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA PRZYJĘCIA DELEGACJI ZAGRANICZNEJ, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Dobre obyczaje, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
o ergonomii, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
urzadzenia, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
UKŁAD PISMA I CZĘŚCI SKŁADOWE, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Protokół zebrania, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
zebrania-zredagowane, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA KONFERENCJI PRASOWEJ, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
RÓŻNICE KULTUROWE W ZAGRANICZNYCH, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej

więcej podobnych podstron