+wiczenie1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego


1.Teoria

Zasada działania licznika GEIGERA−MULLERA.

Licznik Geigera−Mullera jest detektorem używanym do wykrywania promieniowania wysyłanego przez izotopy radioaktywne. Zbudowany jest z dwóch elektrod : cylindrycznej katody i umieszczonej wzdłuż jej osi i odizolowanej nici − katody. Całość jest szczelnie zamknięte wypełnione gazem pod zmiejszonym ciśnieniem. Do elektrod doprowadzane jest wysokie napięcie.

Gdy przez komorę licznika przejdzie cząstka naładowana lub kwant γ, gaz zawarty w liczniku zostaje zjonizowany. W skutek jonizacji powstaje ujemny elektron i dodatni jon. Różnicy potencjałów na anodzie i katodzie powoduje odpowiednio przyciągnie elektronu i dodatniego jonu. Gdy zostaną w polu elektrycznym przyśpieszone do odpowiednich dużych energii mogą wzbudzić lub zjonizować kolejne atomy gazu, dalsza jonizacja powoduje rozprzestrzenianie się wyładowania elektrycznego na całą objętość komory licznika. Proces ten ma charakter lawinowy. Powstały impuls elektryczny oznacza że przez licznik przeszła cząstka jonizująca.

2.Wyznaczanie charakterystyki licznika Geigera−Mullera

  1. Wyznaczanie charakterystyki progowej licznika Vp

Napięci progowe licznika jest to wartość napięcia od którego licznik zaczyna wykrywać cząstki jonizujące.

Wartość Vp wyznaczyliśmy zwiększając stopniowo różnicę potencjału na elektrodach licznika, aż do zaobserwowanie rozpoczęcia zliczania impulsów.

Vp = 492 V

  1. Wyznaczanie napięcia pracy oraz plateau licznika.

Napięcie pracy wyznaczyliśmy z wykresu napięcia[V] oraz ilości zliczeń [I]

Pomiary rozpoczeliśmy od napięcia max=720V i zmiejszaliśmy o 10V.

Poniższa tabelka obrazuje otrzymane wyniki, a na połączonej kartce Nr1 znajduje się wykres z zaznaczonymi U1 oraz U2(napięcie początku i końca plateau).

Nr.

U [V]

I[imp/min]

1

720

5379

2

710

4760

3

700

4269

4

690

3762

5

680

3501

6

670

3173

7

660

3114

8

650

2925

9

640

2749

10

630

2743

11

620

2732

12

610

2647

13

600

2534

14

590

2545

15

580

2560

16

570

2576

17

560

2516

18

550

2519

19

540

2444

20

530

2367

21

520

2414

22

510

2336

23

500

1906

24

492

1

U1 = 510 , U2 = 650

U1 + U2 510 + 650

c) Napięcie pracy : U pracy = ———— = —————— = 580 V

2 2

d) Długość plateau : U2 − U1 = 650 - 510 = 140 V

I2 — I1

e) Nachylenie plateau : ———————— = 0.02 %

I1 + I2 V2-V1

——— * ———

3. Obliczanie czasu martwego licznika Geigera-Mullera.

Po ustawieniu wartości napięcia na wartość pracy licznika mierzymy ilość zliczanych impulsów dla preparatu pierwszego oraz drugiego. Otrzymane wyniki ilustruje poniższa tabelka. Z wyników tych obliczamy czas martwy licznika.

Nr.

preparatu

t[min]

N[imp]

IN[imp/min]

I = I N + I t ł

1

5

46025

9205

9200.2

2

5

85036

17007.2

17002.4

3

5

45552

9110.4

9105.6

N t ł = 24 [imp / min](promieniowanie tła)

I = 4.8 [imp / min]

Czas martwy licznika wynosi :

I 1 + I 2 - I 1,2

Г = ——————— =0.0000077 min

4.Badanie statycznego charakteru przemiany promieniotwórczej.

Układ pomiarowy, sterowany programem komputerowym, powtórzył kilkaset razy pomiar liczby przemian w jednakowych, zadanych przez nas, warunkach. W rezultacie otrzymaliśmy ciąg n liczb, nazywany liczebnością serii pomiarowej, wyrażających liczbę przemian rejestrowanych w kolejnych pomiarach. Otrzymane wyniki tworzą histogram. Wyniki zostały przedstawione na dołączonej kartce.

Wyniki pomiarów rozkładu doświadczalnego trzech dowolnych wartości k przedstawia poniższa tabelka.

A - liczba przemian - k

B - ilość wystąpień liczby k w ciągu - n(k)

C - względna częstość występowania zmiennej losowej k - P(k)

D - iloczyn wartości k zmiennej losowej i doświadczalnego

prawdopodobieństwa P(k)

E - iloczyn kwadratu wartości k zmiennej losowej i doświadczalnego

prawdopodobieństwa P(k)

Rozkład doświadczalny

A

B

C= B * n

D= A * C

E= A * C

k

N(k)

P(k)=n(k)/n

K * P(k)

k *P(k)

24

52

0,074

1,78

42,79

25

49

0,070

1,75

43,75

30

31

0,044

1,32

39,60

∑ n(k)=n

n = 700

∑ k * P(k)= k

k = 25

∑ k * P(k)= k

k = 669

Wartość średnia zmiennej losowej rozkładu doświadczalnego

k = 25

Odchylenie standardowe zmiennej losowej rozkładu

doświadczalnego

σ = √ k - (k)

σ = 6,63

5. Podstawienie hipotezy

Możemy postawić jedną z następującą hipotez:

  1. Badany rozkład liczby rozpadów w czasie ∆t opisywany jest rozkładem Poissona o średniej wartości liczby rozpadów k.

  2. Badany rozkład liczby rozpadów w czasie ∆t opisywany jest rozkładem Gaussa o średniej wartości liczby rozpadów k oraz odchyleniu standardowym liczby rozpadów σ.

  3. Badany rozkład liczby rozpadów w czasie ∆t lepiej opisuje rozkład Poissona o średniej wartości liczby rozpadów k niż rozkład Gaussa o średniej wartości liczby rozpadów k oraz odchyleniu standardowym liczby rozpadów σ.

  4. Badany rozkład liczby rozpadów w czasie ∆t lepiej opisuje rozkład Gaussa o średniej wartości liczby rozpadów k oraz odchyleniu standardowym liczby rozpadów σ niż rozkład Poissona o średniej wartości liczby rozpadów k.

O poprawności jednej z hipotez zadecydują wyniki otrzymane z rozkładów Poissona oraz Gaussa.

Rozkład Poissona

Poniższa tabelka przedstawia wyniki rozkładu Poissona

F - prawdopodobieństwo teoretyczne wystąpienia wartości k zmiennej losowej.

G - liczba wystąpień k przemian w badanej serii.

Rozkład Poissona

k

F

G = F * n

(k) * e

Pp(k) = —————

K!

np(k) = n * Pp(k)

24

Pp(k) = 0,080

np(k) = 56

25

Pp(k) = 0,079

np(k) = 55

30

Pp(k) = 0,045

np(k) = 31

Rozkład Gaussa

Poniższa tabelka przedstawia:

I - wartość argumentów funkcji Gaussa dla wartości k

J - prawdopodobieństwo teoretyczne wartości k

K - krotność teoretyczną wystąpienia wartości k

Rozkład Gaussa

k

I = ( A - k ) / σ

J

K = J * n

(k -k)

X=————

Σ

PG(k)= PG(x)=————

√2 π σ

NG(k)=n*PG(k)

24

X = - 0.15

PG(k)= 0,024

NG(k)= 17

25

X = 0

PG(k)= 0,024

NG(k)= 17

30

X = 0,75

PG(k)= 0,018

NG(k)= 13

6.Analiza otrzymanych wyników oraz wnioski końcowe.

Po rozpatrzeniu wyników rozkładu Poissona oraz Gaussa, możemy przyjąć tezę że Badany rozkład liczby rozpadów w czasie ∆t opisywany jest rozkładem Poissona o średniej wartości liczby rozpadów k.

Świadczy o tym porównanie prawdopodobieństwa doświadczalnego z prawdopodobieństwem teoretycznym wyznaczonym przez rozkład Poissona oraz Gaussa. Dla rozkład Poissona, rozkład doświadczalny jest prawie identyczny i różni się tylko w nieznacznym stopniu, w porównaniu z rozkładem teoretycznym Gaussa dla którego różnica z rozkładem doświadczalnym jest znaczna.

7. Badanie statycznego charakteru przemiany promieniotwórczej dla próbki przesłoniętej cieką blaszką.

Podobnie jak poprzednio, układ pomiarowy, sterowany programem komputerowym, powtórzył kilkaset razy pomiar liczby przemian w jednakowych, zadanych przez nas, warunkach. W rezultacie otrzymaliśmy ciąg n liczb, nazywany liczebnością serii pomiarowej, wyrażających liczbę przemian rejestrowanych w kolejnych pomiarach. Otrzymane wyniki tworzą histogram. Wyniki zostały przedstawione na dołączonej kartce.(wykres 3).

Wyniki pomiarów rozkładu doświadczalnego trzech dowolnych wartości k przedstawia poniższa tabelka.

Rozkład doświadczalny

A

B

C= B * n

D= A * C

E= A * C

k

N(k)

P(k)=n(k)/n

K * P(k)

k *P(k)

4

74

0,105

0,42

1,69

8

76

0,108

0,86

6,94

12

14

0,020

0,24

2,42

∑ n(k)=n

n = 700

∑ k * P(k)= k

k = 6

∑ k * P(k)= k

k = 47

Wartość średnia zmiennej losowej rozkładu doświadczalnego

k = 6

Odchylenie standardowe zmiennej losowej rozkładu

doświadczalnego

σ = √ k - (k)

σ = 3,3

8.Podstawienie hipotezy

Możemy postawić jedną znastępującą hipotez:

  1. Badany rozkład liczby rozpadów w czasie ∆t opisywany jest rozkładem Poissona o średniej wartości liczby rozpadów k.

  2. Badany rozkład liczby rozpadów w czasie ∆t opisywany jest rozkładem Gaussa o średniej wartości liczby rozpadów k oraz odchyleniu standardowym liczby rozpadów σ.

  3. Badany rozkład liczby rozpadów w czasie ∆t lepiej opisuje rozkład Poissona o średniej wartości liczby rozpadów k niż rozkład Gaussa o średniej wartości liczby rozpadów k oraz odchyleniu standardowym liczby rozpadów σ.

  4. Badany rozkład liczby rozpadów w czasie ∆t lepiej opisuje rozkład Gaussa o średniej wartości liczby rozpadów k oraz odchyleniu standardowym liczby rozpadów σ niż rozkład Poissona o średniej wartości liczby rozpadów k.

O poprawności jednej z hipotez zadecydują wyniki otrzymane z rozkładów Poissona oraz Gaussa.

Rozkład Poissona.

Rozkład Poissona

k

F

G = F * n

(k) * e

Pp(k) = —————

K!

np(k) = n * Pp(k)

24

Pp(k) = 0,130

np(k) = 91

25

Pp(k) = 0,103

np(k) = 72

30

Pp(k) = 0,011

np(k) = 8

Rozkład Gaussa.

Rozkład Gaussa

k

I = ( A - k ) / σ

J

K = J * n

(k -k)

X=————

Σ

PG(k)= PG(x)=————

√2 π σ

NG(k)=n*PG(k)

24

X = -0,6

PG(k)= 0,09

NG(k)= 63

25

X = 0,6

PG(k)= 0,09

NG(k)= 63

30

X = 1,8

PG(k)= 0,04

NG(k)= 29

9.Analiza otrzymanych wyników oraz wnioski końcowe.

Po rozpatrzeniu wyników rozkładu Poissona oraz Gaussa, możemy przyjąć tezę że Badany rozkład liczby rozpadów w czasie ∆t lepiej opisuje rozkład Poissona o średniej wartości liczby rozpadów k niż rozkład Gaussa o średniej wartości liczby rozpadów k oraz odchyleniu standardowym liczby rozpadów σ.

Świadczy o tym porównanie prawdopodobieństwa doświadczalnego z prawdopodobieństwem teoretycznym wyznaczonym przez rozkład Poissona oraz Gaussa dla którego rozkład Poissona w mniejszym stopniu różni się od wartości doświadczalnej, liczba wystąpień k przemian(krotności teoretycznej) w badanej serii dla rozkładu teoretycznego Poissona również jest mniejsza niż dla rozkładu teoretycznego Gaussa.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
LF 2 lab 4 +wiczenie 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-
ĆWICZENIE 501, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
Ćwiczenie 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i b
LABORATORIUM FIZYKI cw1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera
ĆWICZENIE 501LAST, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mulle
fiza2, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie
Poprawa sprawozdania kwant gamma cw 15, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka l
Ćwiczenie 1 2, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
Sprawozdanie nr 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mulle
Sprawko - Licznik Geigera-Mullera, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka liczni
LAB 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie
1-licznik geigera-mullera, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geige
Geigeiron, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i bad
Badanie charakterystyki licznika Geigera, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka
Spraw1fizlab, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
Lab.Fiz II-1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i
sprawoad[1].betti, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mulle
Rozkład doświadczalny 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera

więcej podobnych podstron