LEKI WPŁYWAJĄCE NA KRZEPNIĘCIE 31.03.2011, farmakologia n


LEKI WPŁYWAJĄCE NA KRZEPNIĘCIE

KRZEPNIĘCIE KRWI

HOMEOSTAZA PIERWOTNA + OSTATECZNA

KRZEPNIĘCIE

Proces krzepniecia jest bardzo złożony i polega na przekształceniu płynnej krwi w stały żel lub skrzep

FAZA WSTĘPNA- powstaje aktywna tromboplastyna

FAZA 1 - powstaje aktywna trombina

FAZA 2 - trombina działając na fibrynogen przekształca go w fibrynę ( włóknik). Tworzy się czop hemostatyczny - siatka fibryny, w której oczkach są uwięzione elementy morfotyczne krwi

FAZA 3 - dochodzi do rozpuszczenia skrzepu ( fibryny) pod wpływem plazminy powstałej z plazminogenu

GRUPY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA:

PŁYTKI KRWI

Płytki eksponowane na kolagen:

 1. Pęcznieją

 2. Zaczynają przylegać do siebie

 3. Przylegają do kolagenu

 4. Rozpadają się i uwalniają 5-HT, ADP, TXA2

 5. Serotonina nasila skurcz naczynia

 6. ADP przyciąga inne płytki, które ulegają agregacji

 7. TX pobudza procesy 5 i 6

ZABURZENIA HEMOSTAZY

ZATORY:

ZAKRZEPICA NACZYŃ TĘTNICZYCH

ZAKRZEPIC ŻYLNA

LEKI HAMUJĄCE KRZEPNIĘCIE KRWI (ANTYKOAGULANTY)

 1. Heparyna i jej pochodne

 2. Antagoniści witaminy K

 3. Leki hamujące agragację płytek krwi

 4. Leki hamujące wytwarzanie płytek krwi

 5. Leki hamujące aktywność trombiny

 6. Leki defibrynujące

1.HEPARYNA I JEJ POCHODNE

Hamuje krzepnięcie krwi na skutek potęgowania działania antytrombiny III i hamowania aktywacji czynnika Xa i agregacji płytek krwi. Do zahamowania trombiny niezbędne

jest wytworzenie trojskładnikowego kompleksu złożonego z heparyny, antytrombiny i trombiny. Do utworzenia takiego kompleksu dochodzi tylko wtedy, gdy zastosowana heparyna ma łańcuch złożony z więcej niż 18 monomerow. Do zahamowania czynnikow XIa i IXa jest natomiast potrzebne związanie heparyny jedynie z antytrombiną, co zachodzi rownież w przypadku heparyn o krotszych łańcuchach. Ten mechanizm wyjaśnia, dlaczego heparyna niefrakcjonowana hamuje czynnik Xa i trombinę, podczas gdy heparyny niskocząsteczkowe hamują gł. czynnik Xa.

Poza działaniem antykoagulacyjnym:

Zastosowanie:

 1. leczenie i zapobieganie zakrzepom żylnym, tętniczym i wewnątrzsercowym (zawał serca, powikłania zakrzepowo-zatorowe w chirurgii i położnictwie, zespół mocznicowo-hemolityczny)

 2. zabiegi operacyjne i diagnostyczne w chirurgii sercowo-naczyniowej

 3. przeszczepianie narządów

 4. krążenie pozaustrojowe, przetaczanie wymienne krwi

 5. dializa otrzewna, sztuczna nerka

Farmakokinetyka:

Absorpcja Heparin iv - minuty, sc - 1-2 h (podskórnie); małocząsteczkowa - efekt maksymalny 4 h po sc (podskórnie).

UWAGA! Nie wolno wstrzykiwać heparyn domięśniowo ze względu na powstawanie krwiaków!

Działania niepożądane:

godzin, co umożliwia dawkowanie raz na dobę podskórnie

Termin heparynoidy oznacza preparaty o działaniu podobnym do heparyny, ktore podawane są pozajelitowo i mają duże znaczenie przede wszystkim w leczeniu pacjentow, u ktorych wystąpiła trombocytopenia indukowana heparyną.

trombocytopenią typu II w wywiadzie, jako lek przeciwzakrzepowy przy objawowej zakrzepicy i współistniejącej indukowanej heparyną trombocytopenii typu II, a także w profi laktyce zakrzepicy w przypadku nietolerancji heparyny.

2.ANTAGONIŚCI WITAMINY K

 • Pochodne hydroksykumaryn

 • Pochodne indiandolu

  • Dikumarol

  • Fenindion

  • Etylbiskumacetat

  • anisyndion

  • Fenoprokumon

  • kloryndion

  • Warfaryna

  • Acenokumarol

Mechanizm działania.

Punktem uchwytu dla antagonistow Wit. K jest potranslacyjna obrobka czynnikow krzepnięcia. Zapobiegają one zależnej od witaminy K γ-karboksylacji kwasu glutaminowego znajdującego się w prekursorach czynnikow krzepnięcia. Blokują one bowiem poprzez hamowanie reduktazy epoksydowej konieczną dla prawidłowego procesu dekarboksylacji regenerację hydrochinonu witaminy K z epoksydu witaminy K Dotyczy to czynnikow krzepnięcia II, VII, IX i X, a także białka C i białka S.

Zastosowanie:

Działania niepożądane, przeciwwskazania- podobne jak heparyny

skory (najczęściej na przyśrodkowych powierzchniach ud, brzuchu, w okolicy gruczołu piersiowego)

Nasilenie działania

Osłabienie działania

amiodaron

barbiturany

allopurinol

fenytoina

cymetydyna

karbamazepina

kwas acetylosalicylowy (duże dawki)

rifampicyna

metronidazol, sulfonamidy,cefalosporyny, ciprofloksacyna

cholestyramina

hormony tarczycy

estrogeny

ketokonazol i inne imidazoloweleki przeciwgrzybicze

gryzeofulwina

5-flfluorouracyl

preparaty zawierającedziurawiec

fluwastatyna

artykuły spożywczezawierające wit. K

fifibraty

6-merkaptopuryna

3. LEKI DEFIBRYNUJĄCE

Przeciwskazania:

4. LEKI HAMUJĄCE AGREGACJĘ PŁYTEK KRWI

Zastosowanie:

zapobieganie udarom mózgu, zawałowi serca i jego nawrotom, w celu udrożnienia przeszczepów naczyniowych

0x08 graphic

4.1. LEKI HAMUJĄCE AKTYWNOŚĆ CYKLOOKSYGENAZY

Zahamowanie poprzez nieodwracalną acetylację seryny w miejscach aktywnych cyklooksygenazy - już w malych dawkach i utrzymuje się przez cały czas życia krwinek

Działania niepożądane:

Przeciwskazania:

Wskazania: Hamowanie agregacji płytek: w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych: zawał serca, niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca; w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.

4.2. LEKI HAMUJĄCE AKTYWACJĘ PŁYTEK KRWI PRZEZ ADP

Wskazania: w prewencji występowania incydentow zakrzepowych po zawale serca lub udarze niedokrwiennym, a także przy obwodowych zatorach naczyń tętniczych.

Działania niepożądane

niż w przypadku stosowania tiklopidyny

Zastosowanie:u dializowanych pacjentow z powikłaniami w zakresie przetoki tętniczo-żylnej, a także w profi laktyce udarow niedokrwiennych, kiedy nie można stosować kwasu acetylosalicylowego z powodu jego nietolerancji

przez pacjenta.

Działania niepożądane:

4.3.LEKI HAMUJĄCE AGRAGACJĘ PRZEZ cAMP

Cykliczny AMP silnie hamuje zlepianie się płytek i tworzenie przyściennych agregatów płytkowych

Silnie hamują agregację poprzez wzrost cAMP

Zastosowanie:

- podawane wyłącznie dożynie u os. Hospitalizowanych ( epoprestenol) analogi mogą być podawane doustnie (b) w formie aerozolu (i) za pomocą pompy (t)

  1. LEKI BLOKUJĄCE REC. PŁYTKOWE GP IIb/IIIa

Ta grupa lekow działa na nowej zasadzie - hamowania ostatecznego etapu agregacji trombocytow,wspolnego dla wszystkich szlakow niezależnie od czynnika wywołującego, ktore należą do grupy tzw. integryn (integryna αIIb, β3).Składają się one z podjednostek α i β, ktore wiążą się ze swoim ligandem (fibrynogenem) dopiero po uprzedniej aktywacji wskutek zmiany konformacji np. przez trombinę, ADP lub noradrenalinę. Fibrynogen tworzy wtedy mostki między aktywowanymi trombocytami i prowadziw ten sposob do utworzenia zakrzepu płytkowego.

Zastosowanie: często z heparyna i kw.acetylosalicylowym u os. Z duzym stopniem ryzyka

Działania niepożądane:

Przeciwskazania:

5.LEKI HAMUJĄCE WYTWARZANIE PŁYTEK KRWI

Działania niepożądane:

6.Leki HAMUJĄCE AKTYWNOŚĆ TROMBINY

-Hamują aktywność trombiny niezależnie od antytrombiny III poprzez nieodwracalne wiązanie się z jej regionami S i C- może inaktywować trombinę wolną oraz związaną ze skrzepem

Lepirudyna

Desirudyna

endoprotez stawu biodrowego i kolanowego.

7.LEKI TROMBOLITYCZNE

Podstawowym enzymem proteolitycznym krwi wywołującym hydrolizę i upłynnienie skrzepu fibryny jest plazmina, która powstaje z nieczynnego prekursora - plazminogenu - w wyniku działania aktywatorów naturalnych, znajdujących się we krwi i w ścianie naczyń krwionośnych

Zastosowanie:

Przeciwwskazania

Działania niepożądane

Zewnątrzpochodne aktywatory plazminogenu (leki powodujące upłynnienie zakrzepu w układzie naczyniowym, tzw. leki trombolityczne):

I GENERACJA - uogólniona fibrynoliza

II GENERACJA - powinowactwo do plazminogenu związanego z fibryna

III GENERACJA-j.w

Leki stosowane w skazach krwotocznych

Podział skaz krwotocznych:

Podstawowe cele leczenia skaz:

Leki działające miejscowo, stosuje się w przypadku powierzchniowych krwawień ze skóry i błon śluzowych:

Leki stosowane w skazach krwotocznych naczyniowych

Leki stosowane w małopłytkowościach:

Leczenie skaz krwotocznych małopłytkowych

Leki stosowane w skazach krwotocznych wywołanych niedoborem osoczowych czynników krzepnięcia

Wzrost aktywności czynnika VIII uzyskuje się po podaniu wazopresyny i jej syntetycznych analogów.

Witamina K - niezbędna do syntezy czynników krzepnięcia: II, VII, IX, X

Przyczyny niedoboru witaminy K:

Leki hamujące fibrynolizę

Kwas aminokapronowy

Inhibitor proteaz o największej aktywności przeciw aktywatorom plazminogenu; główne jego działanie polega na ochronie wytworzonego skrzepu i jego stabilizacji.

Kwas traneksamowy

Działanie silnie antyfibrynolityczne; bezpośrednio hamuje aktywatory plazminogenu oraz pośrednio aktywatory tkankowe.

Aprotynina

Swoisty inhibitor proteaz serynowych: trypsyny, plazminy i chymotrypsyny; działa hamująco na wiele układów enzymatycznych

Przeciwwskazania:

Leki nasilające fibrynolizę

Leki stosowane w chorobach układu czerwonokrwinkowego

niedokrwistość z niedoboru żelaza (tzw. niedokrwistość niedobarwliwa mikrocytowa)

Przyczyny niedoboru żelaza:

Doustne preparaty żelaza:

Stosujemy maksymalne dawki dobrze tolerowane przez chorego.

Wchłanianie żelaza jest lepsze na czczo lub pomiędzy posiłkami, natomiast lepsza tolerancja preparatów żelaza występuje po ich przyjęciu bezpośrednio po posiłku

Prowadzenie leczenia przez 3-6 miesięcy po wyrównaniu niedokrwistości - w celu uzupełnienia rezerw tkankowych żelaza.

Działania niepożądane: utrata łaknienia, bóle brzucha, zaparcia lub biegunka, rzadziej wymioty.

niedokrwistość megaloblastyczna (wynikająca z niedoboru witaminy B12)

Jest spowodowana zaburzeniem syntezy DNA w komórkach układu krwiotwórczego na skutek niedoboru witaminy B12.

Przyczyny niedoboru witaminy B12:

Leki:

niedokrwistość megaloblastyczna spowodowana niedoborem kwasu foliowego

Terapeutyczna dawka kwasu foliowego (Folik) to 10-45 mg/dobę

Przyczyny niedoboru kwasu foliowego:

inne leki stosowane w niedokrwistościach niedoborowych:

leki stosowane w niedokrwistości aplastycznej

Niedokrwistość aplastyczna jest toksycznym uszkodzeniem szpiku przez:

Leczenie zależy od przyczyny wywołującej niedokrwistości i ma na celu:

Leczenie niedokrwistości aplastycznej:

Leki stosowane w chorobach układu białkokrwinkowego

Choroby układu obejmują:

Granulocytopenia - przyczyny:

Granulocytopenia - zmniejszenie bezwzględnej liczby granulocytów we krwi obwodowej poniżej 1,6x109/l

Agranulocytoza - cięższa postać granulocytopenii (poniżej 0,5x109 granulocytów w litrze) z towarzyszącymi objawami septycznymi.

Leczenie:

Leki wpływające na układ krwiotwórczy:

Czynniki pobudzające wytwarzanie krwinek czerwonych:

Erytropoetyna

Epoetyna

Nie jest stosowana w niedokrwistościach spowodowanych wadliwym wytwarzaniem erytrocytów (niedokrwistość hemolityczna) czy niedokrwistościach spowodowanych wadliwą syntezę hemoglobiny (talasemia, ...?)

W czasie stosowania epoetyny należy zapewnić podaż odpowiedniej ilości żelaza.

Podawana jest dożylnie i podskórnie.

Działania niepożądane: nadciśnienie (poprzez wzrost oporów naczyniowych wynikający ze zwiększonej masy eytrocytarnej), halucynacje wzrokowe, wysypki skórne, bolesność w miejscu podania.

Czynniki pobudzające wzrost kolonii granulocytów (G-SCF)

Stosowane w zapobieganiu oraz leczeniu neutropenii u pacjentów poddanych chemioterapii oraz po przeszczepieniu szpiku. Stosowane w leczeniu neutropenii samoistnej.

Wzrost ryzyka anemii UWAGA! Opisano przypadki zgonów z powodu pęknięcia śledziony.

16Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
LEKI WPŁYWAJĄCE NA KRZEPNIĘCIE 31.03.2011, Farmacja, farmakologia, farmakologia n, krwionosny i serc
leki wpływające na krzepnięcie krwi, farmakologia(8)
LEKI WPLYWAJACE NA KRZEPNIECIE I HEMOSTAZE, 000-Nasze Zdrowko, Leki i Witaminy
11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
LEKI WPLYWAJACE NA KRZEPNIECIE I HEMOSTAZE
Leki wpływające na krzepnięcie krwi
LEKI WPLYWAJACE NA KRZEPNIECIE I HEMOSTAZE, 000-Nasze Zdrowko, Leki i Witaminy
4 LEKI WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD KRZEPNIĘCIA KRWI, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
FARMAKOLOGIA leki wpływające na mięśnie szkieletowe
Leki wpływające na proces krzepnięcia
Leki wpływaj±ce na układ krzepnięcia
1 LEKI WPŁYWAJĄCE NA MECHANIZMY KRZEPNIĘCIA KRWI I HEMATOPOEZĘ
Leki wpływające na odruch wymiotny, Farmakologia
Leki wpływające na układ krwiotworczy i uklad krzepnięcia
FARMAKOLOGIA, 43 Leki wpływające na przemianę puryn
Leki wpływaj±ce na układ krzepnięcia
FARMAKOLOGIA leki wpływające na mięśnie szkieletowe

więcej podobnych podstron