Prowadzenie MŚP, stz Prace Licencjackie Dyplomowe


SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Charakterystyka firmy „ Marad”

 1. Podstawy prawne działalności

 2. Opis działalności firmy

II. Formy rozliczeń z budżetem z tytułu dochodów

 1. Karta podatkowa

 2. Ryczałt ewidencjonowany

 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów

III. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w firmie „Marad”

1. Ewidencjonowanie przychodów

 1. Ewidencjonowanie kosztów

 2. Pozostałe koszty związane z działalnością firmy „ Marad”

 3. Obliczanie dochodu z działalności gospodarczej w firmie „Marad”

VI. Ewidencje dodatkowe

 1. Ewidencja sprzedaży

 2. Ewidencja wyposażenia

 3. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 4. Ewidencja przebiegu pojazdu

Zakończenie

Zbiór przepisów

Bibliografia

Spis zamieszczonych tablic, schematów oraz wykresów

Aneks

Wstęp

Właściciel małego przedsiębiorstwa przed rozpoczęciem działalności zobowiązany jest do wybory formy opodatkowania.

Problematyka wyboru jednej z form opodatkowania opiera się na oszczędności podatkowej oraz uciążliwości prowadzenia ewidencji. Przy wyborze sposobu opodatkowania w przypadku firm działających na niewielką skalę należy uwzględnić rodzaj oraz formę organizacyjna prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Aby podatnik mógł dokonać efektywnego wyboru właściwej formy opodatkowania konieczna jest znajomość zasad, a także wad i zalet, każdej z form w celu dokonania wyboru najbardziej korzystnej dla niego.

Przed dokonaniem wyboru formy opodatkowania przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę fakt, że każda forma wymaga spełnienia określonych wymogów przewidzianych w aktach prawnych, warunków umożliwiających jej stosowanie, a co za tym idzie każda nakłada na podatnika określony sposób dokumentacji i ewidencji zaszłości podatkowych. Ponadto każda niesie za sobą różne kwoty obciążeń podatkiem dochodowym.

W pracy przedstawiono poszczególne formy opodatkowania stosowane przez firmy o niewielkich rozmiarach. Zakres pracy obejmuje podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

Praca ta ma na celu przybliżyć istniejące możliwości wyboru formy opodatkowania.

Najwięcej miejsca poświęcono w niej zasadom ogólnym, czyli podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Aby przybliżyć obraz jej stosowania oparto się na przykładzie Biura Rachunkowego „ Marad”.

W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono ogólną charakterystykę firmy. Tematem drugiego rozdziału jest omówienie stosowanych form rozliczeń z budżetem z tytułu dochodów. Dział ten jest jednocześnie wprowadzeniem do kolejnego działu, gdzie została omówiona podatkowa księga przychodów i rozchodów na przykładzie firmy „Marad”. Następny dział zawiera omówienie ewidencji dodatkowych. W ostatnim dziale omówiono podatek od towarów i usług.

Autor pracy, mając na uwadze prawo do ochrony danych osobowych swoich klientów zastosował zmianę nazw poszczególnych firm. Także wszelkiego rodzaju dane liczbowe dotyczące współpracy z tymi klientami zostały zmienione, ale w proporcjach umożliwiających skonfrontowanie ich z ustawowymi wytycznymi.

Wielu podatnikom obowiązujące przepisy podatkowe sprawiają wiele trudności, dlatego zamiarem pracy jest wyjaśnienie jak największej liczby wątpliwości do tyczących stosowanych form rozliczeń.

I. Charakterystyka firmy „Marad”

1. Podstawy prawne działalności

Biuro Rachunkowe „Marad” jest spółką cywilną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dokonanego w dniu 1 lipca 1998 roku w Urzędzie Gminy w Ostrówku.

Zapisu ewidencji gospodarczej dokonano pod numerem 484.

Siedziba firmy oraz miejsce wykonywania działalności znajduje się w Ostrówku pod numerem 171.

Numer identyfikacyjny REGON nadany przez Urząd Statystyczny w Sieradzu przedstawia się następująco : 730916168

Numer Identyfikacji Podatkowej nadany przez Urząd Skarbowy w Wieluniu :

832-17-80-320

Zgodnie z zapisem w ewidencji działalności gospodarczej przedmiotem działalności firmy jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Podstawą prawną działalności firmy jest ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 roku.

 1. Opis działalności firmy

Ze względu na profil działalności firmy, jakim jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, należy ona do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Tego rodzaju działalność w sferze usług może być najskuteczniej prowadzona w postaci małej jednostki. W obszarze swojego działania nie posiada ona dużej konkurencji, gdyż jest przedstawicielem specyficznej branży usługowej, wymagającej dużej wiedzy i doświadczenia.

Firma nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Wszelkie czynności związane z działalnością firmy wykonywane są przez wspólników.

Zatrudnia natomiast pracownika okresowo w ramach umowy zlecenia. Ma to najczęściej miejsce w okresach wymagających wykonania dodatkowych prac.

Firmę „Marad” cechuje elastyczność działania oraz efektywność gospodarowania materiałami.

Usługi swoje firma oferuje na rynku lokalnym, obejmującym tereny podległe urzędom skarbowym w : Wieluniu, Sieradzu, Wieruszowie oraz Pajęcznie.

Obsługa szerszych rynków jest bardzo utrudniona ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Biuro Rachunkowe „Marad” jest cenione przez swoich klientów ze względu na wysoką jakość oferowanych usług, sumienność oraz dbałość o interesy klienta.

Zakres oferowanych usług jest szeroki, co umożliwia dokonywanie rozliczeń podatkowych prawie wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą.

Firma dąży do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb swoich klientów.

Biuro współpracuje ze swoimi klientami na podstawie zawartych umów, określających zarówno obowiązki zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy.

Zleceniobiorca, czyli firma „Marad” zobowiązuje się do :

Zleceniodawca ma obowiązek :

Za czynności wykonywane przez zleceniobiorcę, zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie określone w umowie.

W terminie siedmiu dni od zawarcia umowy składane jest do właściwego urzędu skarbowego zawiadomienie o zawarciu umowy pomiędzy Biurem Rachunkowym, a określoną w umowie jednostką prowadzącą działalność gospodarczą.

Również w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy składane jest pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika przed urzędem skarbowym.

Zakres prowadzonej działalności omawianej firmy obejmuje prowadzenie :

Oprócz ewidencji podatkowych firma świadczy także usługi dotyczące prowadzenia list pacjentów oraz sporządzania sprawozdań w samodzielnych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej.

Klienci Biura Rachunkowego „Marad” to w głównej mierze jednostki prowadzące drobną działalność usługową lub handlową. Wiele z nich jest firmami podmiotowo zwolnionymi z podatku od towarów i usług.

Zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez klientów biura obejmuje w większości handel artykułami spożywczo-przemysłowymi oraz odzieżą i obuwiem. Pozostałymi klientami są jednostki świadczące usługi motoryzacyjne, stolarskie, hydrauliczne.

W działalności firmy bardzo ważną rzeczą są kontakty handlowe z dostawcami materiałów oraz programów komputerowych niezbędnych do wykonywania działalności. Dostarczane materiały powinny charakteryzować się wysoką jakością, terminowością dostaw oraz dokładnością realizowanych zamówień. W zakresie oprogramowania komputerowego służącego do prowadzenia ewidencji podatkowych, biuro współpracuje od początku prowadzenia działalności z firmą GRAF SOFT s.c. z Warszawy.

Fachowe czasopisma nabywane są w wydawnictwach WIEDZA I PRAKTYKA oraz INFOR.

Zakupy artykułów biurowych oraz druków i ewidencji podatkowych dokonywane są w następujących firmach :

- „ PAPIER SERWIS ” w Wieluniu

Okresowe przeglądy kserokopiarek dokonywane są w PUH „ Kopis” s.c. w Sieradzu.

Istnieją pewne zagrożenia wynikające z faktu współpracy tylko z jednym dostawcą podatkowego oprogramowania komputerowego. Największym zagrożeniem jest to, iż wszystkie zmiany w przepisach prawnych ukazujące się w ciągu roku są aktualizowane przez firmę GRAF-SOFT i przesyłane na dyskietkach. Wiąże się to w niektórych przypadkach z długim okresem oczekiwania odbiorcy na te zmiany, co spowodować może opóźnienia w prowadzeniu bieżących ewidencji.

Wszystkie czynności mające na celu ustalenie zobowiązań podatkowych wykonywane są przy użyciu zestawu komputerowego. W tym celu używany jest licencjonowany program komputerowy BUHALTER II. Ponadto korzysta się także z MICROSOFT WORD oraz MICROSOFT EXCEL.

Usługi świadczone przez Biuro Rachunkowe „ Marad” odznaczają się niskimi nakładami bieżących kosztów, co w efekcie daje wspólnikom większe zyski z prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak na początku prowadzenia działalności wspólnicy musieli ponieść koszty związane z zakupem

kosztownych urządzeń komputerowych, kserokopiujących oraz wyposażenia biura tj. meble, biurka, szafki itp.

Czynności wykonywane przez omawiane biuro realizowane są przez wspólników :

Majda Marcin - 80% udziałów w spółce

Wspólnicy uczestniczą w podziale zysków i pokrywaniu strat w proporcjach omówionych wyżej, na podstawie umowy spółki zawartej w dniu 01.07.1998

roku. W ramach tejże umowy wspólnicy wnieśli do spółki wkłady w kwocie:

Spółka została zawarta na czas nieokreślony.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział wspólników w spółce :

Wykres nr 1

0x08 graphic

Żródło : Opracowanie własne

Współwłaściciele małej firmy powinni odznaczać się takimi cechami i predyspozycjami, które składałyby się na ich nieprzeciętną osobowość, pozwalającą zarządzać skuteczniej niż najlepsze systemy zarządzania. W małej firmie muszą oni spełniać rolę błyskotliwych negocjatorów, jak i ruchliwych handlowców oraz faktycznego łącznika między pracownikami a służbami i wreszcie rozważnego rozdzielcy posiadanych zasobów i czynników produkcji. (1)

Bardzo ważną rzeczą jest także aby właściciel czy współwłaściciel firmy posiadał intuicję, umożliwiającą mu podejmowanie trafnych decyzji.

Podsumowując przedstawione powyżej fakty widzimy, że właściciel musi aktywnie uczestniczyć we wszystkich sferach działalności firmy.

 1. S. Skowroński „ Mały biznes czyli przedsiębiorczość na własną rękę „ Wyd. INFOR , Warszawa 1998r. str 26

Specyfika prowadzonej działalności wymaga odpowiednich rozwiązań organizacyjnych.

Struktura pracy musi być na tyle elastyczna, aby można było dostosować ją niestabilnego rynku, a równocześnie posiadać cechy struktur adaptacyjnych, co jest nieodzowne przy realizacji indywidualnych potrzeb klientów.

Biuro Rachunkowe „Marad” jako mała firma posiada strukturę organizacyjną mało rozbudowaną i funkcjonalną. Ma to bezpośredni wpływ na szybkość przebiegu informacji, bliższe kontakty z otoczeniem, co pozwala na przyśpieszenie procesów decyzyjnych. Funkcje planowania, koordynowania oraz kontroli spełniane są w węższym zakresie zarówno pod względem rzeczowym jak i czasowym.

W małej firmie bardzo ważny jest właściwy dobór pracowników, nie tylko pod względem posiadanych kwalifikacji, ale także odznaczających się szczególnymi predyspozycjami ze względu na odmienność pracy w małej firmie, wynikającej z :

Do innych specyficznych cech pracy w małej firmie zalicza się :

W wyniku tych uwarunkowań występuje zapotrzebowanie na pracowników dobrze zawodowo przygotowanych, o których wymaga się takich kwalifikacji jak:

Firma powinna położyć nacisk na samokształcenie pracowników. Ma to na celu wyczulenie pracownika na potrzeby firmy.

W dotychczasowej działalności omawianej firmy zatrudniani byli pracownicy na podstawie umowy zlecenia. Firma nie zatrudniała nigdy pracowników na podstawie umowy o pracę. Najczęściej zatrudnianymi pracownikami byli studenci wydziałów ekonomicznych. Umowy obejmowały okres nie przekraczający 14 dni.

Staranny dobór pracowników znacznie ogranicza ich rotację .

Firma „Marad” przymierza się do zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy ½ etatu. Ma to związek z rozwojem firmy, który powoduje wzrost zlecanych czynności.

Schemat działania firmy „Marad” jest mało skomplikowany. Odznacza się podziałem wykonywanych zadań pomiędzy wspólników oraz przekazanie drobnych czynności pracownikowi.

Poniższy schemat przedstawia zakres czynności oraz ich podział pomiędzy osoby realizujące go.

(1) S. Skowroński „ Mały biznes czyli przedsiębiorczość na własną rękę „ Wyd. INFOR , Warszawa 1998r. str 32-33

Schemat nr 1

0x08 graphic
0x08 graphic
MARAD SC

MARCIN MAJDA MIECZYSŁAWA MAJDA

0x08 graphic
0x08 graphic

PODATKOWA KSIĘGA ROZLICZENIA Z ZUS

0x08 graphic
PRZYCHODÓW I

ROZCHODÓW

0x08 graphic

EWIDENCJE VAT KSIĘGI RACHUNKOWE

0x08 graphic
0x08 graphic

DEKLARACJE VAT 7 DEKLARACJE PIT4 , PIT 5

0x08 graphic

ROZLICZENIA ROCZNE

Źródło : Opracowanie własne.

W okresie działalności firmy obserwowany jest wzrost wartości sprzedaży, związany z zwiększającą się liczbą zlecanych firmie prac. Potwierdza to przedstawiona poniżej tabela sprzedaży na przestrzeni 1999 roku oraz wykres ukazujący ta wartość.

Tablica nr 1

1999r.

Miesięczny przychód

Styczeń

2563,00

Luty

2642,00

Marzec

2648,00

Kwiecień

2651,00

Maj

3121,00

Czerwiec

3192,00

Lipiec

3340,00

Sierpień

3512,00

Wrzesień

3684,00

Październik

3852,00

Listopad

3964,00

Grudzień

4128,00

Razem

39297,00

Źrodło : Opracowanie własne

Wykres nr 2

0x08 graphic

Żródło : Opracowanie własne

Wraz z rozwojem firmy zaistniała konieczność realizowania inwestycji rozwojowych oraz modernizacyjnych. Wykaz inwestycji dokonanych od rozpoczęcia działalności do końca roku 1999, przedstawiony został w poniższej tabeli.

Tablica nr 2

Rok dokonania inwestycji

Inwestycja

Wartość netto inwestycji w PLN

1998r

Kserokopiarka

1299,00

Telefaks

1180,00

Kserokopiarka

2299,00

Zestaw komputerowy

1800,00

1999r

Zestaw komputerowy

4150,00

Kserokopiarka

1499,00

Żródło : Opracowanie własne

Źródła finansowania tych inwestycji opierały się na wypracowanych w trakcie działalności firmy środkach finansowych oraz funduszy własnych wspólników.

Procentowe przedstawienie środków finansowych poniesionych za dokonane inwestycje przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 3

0x08 graphic

Żródło : Opracowanie własne

Przy finansowaniu inwestycji firma „Marad” nie zaciągała żadnych kredytów bankowych. Było to możliwe ze względu na rodzaj i wielkość świadczonych usług.

Wpływ inwestycji jest bardzo znaczący na wartość majątku firmy.

Podwyższają one wartość księgową firmy oraz powodują konieczność ich modernizowania i przeprowadzania usprawnień organizacyjnych.

Realizowanie inwestycji ma wpływ na rozwój i istnienie firmy na rozwijającym się i konkurencyjnym rynku. Można wiec zaliczyć je do jednych z najważniejszych warunków koniecznych do egzystencji firmy.

II. Formy rozliczeń z budżetem z tytułu dochodów.

W opinii wielu najważniejszą decyzją dla przedsiębiorcy małego biznesu jest wybór formy opodatkowania. Nad tym zagadnieniem trzeba się bardzo poważnie zastanowić. Należy przede wszystkim dobrze zapoznać się z istniejącym systemem podatkowym, z którym łączą się ściśle sposoby prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej oraz rozliczeń z urzędem skarbowym. Sam system obejmuje ogół procedur i reguł odnoszących się do realizacji świadczeń podatkowych, czyli koniecznego oddawania części zarobionych pieniędzy Skarbowi Państwa, zawartych w stosowanych przepisach prawa. (1)

Adekwatnie do rozmiarów prowadzonej działalności przepisy różnicują obowiązki ewidencyjne małych firm, zwalniając najmniejsze z nich z prowadzenia ksiąg handlowych. Przepisy dopuszczają także możliwość stosowania uproszczeń ewidencyjnych i sprawozdawczych. Występuje ścisły związek obowiązków ewidencyjnych z przepisami podatkowymi.

W Polsce system podatkowy jest bardzo rozbudowany. Jego treść i zakres ulega częstym zmianom wraz z coraz to nowymi nowelizacjami przepisów.

S.Skowroński „ Mały biznes czyli przedsiębiorczość na własną rękę „ Wyd. INFOR Warszawa 1998r. str. 111

Schemat przedstawiający formy rozliczeń w firmie :

Schemat nr 2

0x08 graphic
0x08 graphic
FIRMA

PROWADZĄCA KSIĘGI ZWOLNIONA Z

0x08 graphic
0x08 graphic
RACHUNKOWE PROWADZENIA KSIĄG

RACHUNKOWYCH

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

OBOWIĄZKOWO DOBROWOLNIE

OPODATKOWANIE OPODATKOWANIE NA

ZRYCZAŁTOWANE NA ZASADACH

0x08 graphic
0x08 graphic
OGÓLNYCH

0x08 graphic

KARTA RYCZAŁT PODATKOWA KSIĘGA

0x08 graphic
0x08 graphic
PODATKOWA EWIDENCJONOWANY PRZYCHODÓW I

ROZCHODÓW

BRAK OBOWIĄZKÓW EWIDENCJA

EWIDENCYJNYCH PRZYCHODÓW

Źródło: na podstawie T.Kiziukiewicz K.Sawicki „ Rachunkowość małych firm”, Wyd. PWE, Warszawa 1998r. , str.83

W polskim systemie podatkowym wyróżnić można, biorąc za kryterium rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej, dwie zasadnicze grupy podatników:

Cechą wspólną pełnej rachunkowości oraz rachunkowości uproszczonej jest to, iż w przypadku zobowiązań podatkowych, służą one do ustalenia podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym. Ewidencje te nie służą natomiast (przynajmniej w sposób bezpośredni), ustaleniu podstaw opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Podkreślić jednakże należy, że ewidencje te, i ta w zakresie podatku dochodowego, i ta w zakresie podatku od towarów i usług, zawierają szereg wspólnych elementów, a ta ostatnia, w przypadku rachunkowości uproszczonej może być wykorzystana, przy spełnianiu określonych wymagań, jako dowód dla celów podatku dochodowego.

Do pierwszej grupy zalicza się :

1. Prawo bankowe

2. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi

3. Prawo o działalności ubezpieczeniowej

Do form opodatkowania w ramach rachunkowości uproszczonej zaliczamy:

Ze względu na to, że moja praca opierać się będzie na firmie „Marad”, która dokonuje rozliczeń z tytułu dochodów na zasadach ogólnych, zajmę się szerzej rachunkowością uproszczoną.

(2)J.Kulicki „Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów” Wyd. SeZaM s.c. Warszawa 1995r. str. 7-9

1. Karta podatkowa

Karta podatkowa jest jedną z podstawowych form opodatkowania ryczałtowego. Szczególne zasady i warunki płacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej są określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998r.

(Dz.U. Nr 144/98, poz. 930- rozdział 3.), natomiast stawki aktualne w 2000r.- w Obw. Min. Fin. Z 29 listopada 1999r. (M.P. Nr 37/99 , poz. 567). (1)

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność: (2)

 1. K.Haski „Podatek dochodowy od osób fizycznych ” Wyd. Sigma , Skierniewice 2000r. str. 146-147

 2. Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 )

 3. Określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej tabelą, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli

 4. W warunkach określonych w części III tabeli

Podstawą stosowania karty podatkowej jest pozytywna decyzja urzędu skarbowego na formularzu PIT-17 o ustaleniu wysokości stawki podatkowej.

Podatnik zamierzający skorzystać z karty podatkowej, zobowiązany jest złożyć wniosek urzędowi skarbowemu na formularzu deklaracji PIT-16 w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy lub przed rozpoczęciem działalności, jeżeli rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego.(5)

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Są jednak oni zobowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. (6)

 1. Tu wpisz przypisy dla 5 i 6 K.Haski „Podatek dochodowy od osób fizycznych ” Wyd. Sigma , Skierniewice 2000r. str. 147

 2. Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998r. Nr 144, poz. 930)

W przypadku zatrudnienia pracowników istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg ewidencji zatrudnienia, nie dotyczy to jednak podatników prowadzących parkingi. Ponadto obowiązani są prowadzić indywidualne karty przychodów pracowników, w których rejestrują narastająco ich dochody oraz dokonują naliczenia podatku dochodowego i przekazują zaliczki tego podatku do urzędu skarbowego. Jest to bardzo ważne, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na wysokość stawki podatku.

Podatek dochodowy ustalany jest w wielkości ryczałtowej kwotowo w zależności od :

Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej bez wezwania w terminie do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia.

Kwotę podatku pomniejsza się o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, jednak składka ta nie może przekroczyć 7,5% podstawy wymiaru tej składki.

Podatnicy prowadzący działalność w formie karty podatkowej zwolnieni są bezwarunkowo z opłacania podatku od towarów i usług, ale nie są zwolnieni z obowiązku uiszczania tego podatku pobieranego na granicy oraz podatku akcyzowego i podatku importowego od towarów sprowadzanych z zagranicy.

Stawki karty podatkowej mogą być podwyższane i obniżane. Istnieje także możliwość częściowego zwolnienia od podatku.

Decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej wydaje urząd skarbowy odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli stwierdzi on brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

2. Ryczałt ewidencjonowany

Zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych objęte są przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem wykonywania wolego zawodu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne, pod warunkiem spełnienia warunków uprawniających do skorzystania z tej formy opodatkowania.

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych podobnie jak inne ryczałtowe formy opodatkowania, jest uproszczoną formą poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dochodów, od których opłacono podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie łączy się z innymi źródłami przychodów, opodatkowanych na ogólnych zasadach, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych opodatkowane są przychody uzyskane przez osoby fizyczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej samodzielnie lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Opodatkowanie przychodu a nie dochodu powoduje, że dla ustalenia zobowiązania podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych w tej formie, nie jest istotne czy podatnik poniósł, i w jakiej wysokości, koszty uzyskania przychodu. Istotna jest jedynie wysokość

osiągniętego w roku podatkowym przychodu z działalności gospodarczej. (1)

Ryczałtowiec musi prowadzić ewidencję przychodów według określonego wzoru. Ponadto jest zobowiązany do prowadzenia :

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody: (3)

 1. Rolników prowadzących gospodarstwo rolne

 1. osób fizycznych z tytułu świadczenia usług hotelarskich, polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych, w tym również takich usług połączonych z wydawaniem posiłków, jeżeli łączna liczba pokoi, w tym także w domkach turystycznych, nie przekracza 12

 2. osób fizycznych z działalności gospodarczej w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej, wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli :

 1. B. Michalczyk „ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” Wyd. Michalczyk i Prokop s.c. , Łódź 1998r.

 2. K. Haski „ podatek dochodowy od osób fizycznych „ Wyd. Sigma, Skierniewice 2000r., str 143-144

 3. Na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U.z 1998r. Nr 144, poz. 930)

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli:

1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:

2. rozpoczynają wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 400 000 PLN.

W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. (4)

 1. Na podstawie art. 6 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U.z 1998r. Nr 144, poz. 930)

Wyłączenie z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli działalność samodzielnie lub w formie spółki, w przypadku gdy podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. (1)

Możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania nie dotyczy podatników, którzy prowadzą następujące działalności gospodarcze : (2)

 1. osiągających w całości lub części przychody z tytułu :

 1. świadczenia usług :

 1. B. Michalczyk „ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej ” Wyd. Michalczyk i Prokop , Łódź 2000r., str. 15

 2. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Z 1998r. Nr 144, poz. 930 )

Opodatkowanie to nie ma zastosowania do podatników, którzy : (3)

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie wyłącza się przychodów osiąganych z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

 1. B. Michalczyk „ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej ” Wyd. Michalczyk i Prokop , Łódź 2000r., str. 14

Stawki ryczałtu

Stawki procentowe zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, są zróżnicowane i zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku kiedy podatnik prowadzi działalność gospodarczą , w której przychody opodatkowane są różnymi stawkami, ustala on podatek dochodowy według stawki właściwej dla poszczególnego rodzaju działalności. Konieczne jest w takim przypadku prowadzenie ewidencji przychodów w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przeciwnym przypadku podatek dochodowy liczony jest w wysokości 8,5% sumy przychodów ze wszystkich rodzajów działalności.

W przypadku spółki cywilnej osób fizycznych przychody ustala się osobno dla każdego ze wspólników, w stosunku do udziałów wspólników w dochodach spółki. (1)

Opodatkowanie stawką 8,5%

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% opodatkowane są przychody z tytułu :

 1. B. Michalczyk „ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ” Wyd. Michalczyk i Prokop , Łódź 2000r. , str. 23-24

Opodatkowanie stawką 5,5%

Opodatkowane są przychody z tytułu :

Do działalności wytwórczej zalicza się również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. (2)

Opodatkowanie stawką 3,0%

Stawka ryczałtu ewidencjonowanego wynosi 3,0% przychodów: (3)

 1. B. Michalczyk „ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ” Wyd. Michalczyk i Prokop , Łódź 2000r. , str. 28-29

 2. Biuletyn informacyjny dla służb ekonomiczno-finansowych , Nr 28 (315), Gorzów Wlkp, 1999r., str. 9

Podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania.

Założenie ewidencji przychodów

Płatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów wg ustalonego wzoru. Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązek ten nie dotyczy podatników uzyskujących przychody wyłącznie od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami.

O założeniu ewidencji przychodów, podatnicy są zobowiązani zawiadomić właściwy urząd skarbowy do dnia 20 stycznia roku podatkowego, w którym będą opłacali ryczałt. W przypadku podatników rozpoczynających działalność

gospodarczą w ciągu roku podatkowego, obowiązek ten nakłada na nich konieczność powiadomienia w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia działalności, a zapisów w ewidencji dokonują od dnia uzyskania pierwszego przychodu. (1)

Zawiadomienie takie składa się w następującej formie :

Marcin Majda Ostrówek, dnia 05.01.1999r.

Ostrówek 171

98-311 Ostrówek

NIP 832-178-32-62

Urząd Skarbowy

ul. Krakowskie Przedmieście 32

98-300 Wieluń

Informuję, że na rok podatkowy 1999 zaprowadziłem księgę ryczałtu i płacić będę podatek dochodowy w formie ryczałtowej.

Marcin Majda

W przypadku spółki cywilnej, zawiadomienie składa jeden ze wspólników. W przypadku gdy jeden ze wspólników ma miejsce zamieszkania na terenie objętym właściwością miejscową urzędu skarbowego, na który również znajduje się siedziba spółki, obowiązek złożenia ciąży na tym wspólniku.

(1) B.Michalczyk „Ryczat od przychodów ewidencjonowanych” Wyd.Michalczyk i Prokop s.c. Łódź 2000r. str. 32-33

Ewidencję przychodów oraz dowody, na podstawie których dokonywane są zapisy, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Ewidencję wraz z dowodami należy przechowywać przez okres pięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, którego dotyczą.

Nie prowadzenie ewidencji lub prowadzenie w sposób nierzetelny, może spowodować ustalenie przez urząd skarbowy niezaewidencjonowanego przychodu i należnego podatku w drodze oszacowania, a także sankcje karne skarbowe.(1)

Ewidencja przychodów

Zasady dotyczące prowadzenia ewidencji przychodów, wykazy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, książki zamówień, kart przychodów u podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 1998 roku, które weszło w życie od 1 stycznia 1999 roku.

Ewidencja przychodów powinna zawierać następujące kolumny : (1)

Kolumna 1- przeznaczona jest do wpisywania kolejnych numerów wpisów do ewidencji. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę zapisu do ewidencji.

Kolumna 2- przeznaczona jest do wpisywania daty (dnia i miesiąca) dokonania wpisu do ewidencji danej pozycji zapisu.

(1) B.Michalczyk „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” Wyd.Michalczyk i Prokop s.c., Łódź 2000r. str. 36

Kolumna 3- służy do zapisu daty osiągnięcia przychodu z działalności gospodarczej.

Kolumna 4- przeznaczona jest do zapisu numeru dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu.

W kolumnach od 5 do 7 wpisuje się kwoty przychodu opodatkowania według stawki ryczałtu ewidencjonowanego.

Kolumna 8- przeznaczona jest do ewidencjonowania łącznej kwoty przychodu, niezależnie od tego jaką stawką ryczałtu ewidencjonowanego dany przychód jest opodatkowany.

W kolumnie 9 wpisuje się ewentualne uwagi dotyczące zapisów dokonanych w kolumnach od 1 do 8.

Ewidencja przychodów nie podlega oparafowaniu, natomiast powinna być zbroszurowana, a jej karty kolejno ponumerowane.

Zapisy w ewidencji dokonywane są na podstawie:

 1. Art. 14 ust.2 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 1993r. poz. 416 ze zmianami

otrzymywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wartość

umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, wartość zwróconych

wierzytelności, otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych

świadczeń, a także od 01.01.1999 roku - wynagrodzenie za obsługę

pracowniczego programu emerytalnego uczestnika.

Podatnicy opłacający na podstawie odrębnych przepisów podatek VAT, mogą w ciągu roku podatkowego ewidencjonować przychody w dacie wystawienia faktury. W ostatnim dniu roku, istnieje obowiązek wpisania do ewidencji przychodów kwoty przychodów - według poszczególnych stawek ryczałtu ewidencjonowanego, odnoszących się do wydanych towarów lub wykonanych usług do dnia 31 grudnia danego roku, na które zostaną wystawione faktury w roku następnym, a po ich wystawieniu należy odnotować w ewidencji przychodów za rok podatkowy w kolumnie uwagi, numery i daty faktur ewentualnie rachunków. Ewidencjonując przychody w roku następnym podatnicy nie wykazują wartości przychodów wynikających z faktur, rachunków odnoszących się do przychodów z roku poprzedniego. Zasadę tę, stosuje się odpowiednio, w razie likwidacji działalności, zmiany umowy spółki lub zmiany wspólnika w ciągu roku podatkowego, jeżeli podatnik ewidencjonował przychody w dacie wystawienia faktury. (3)

Zapisy w ewidencji przychodów muszą być dokonywane w porządku

(3) B. Michalczyk „ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych „ Wyd. Michalczyk i Prokop s.c. Łódź 2000r. str. 40

chronologicznym, na podstawie wymienionych wcześniej dowodów, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ale nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Inne metody prowadzenia ewidencji przychodów

Istnieje możliwość prowadzenia ewidencji przychodów przy użyciu komputera. W tym przypadku należy sporządzić na koniec miesiąca wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc. Powinien być on zgodny z wzorem ewidencji określonym w załączniku do rozporządzenia. Jeżeli stosowany program komputerowy nie zapewnia wydruku ewidencji według tego wzoru, podatnik jest zobowiązany do zaprowadzenia zbroszurowanej ewidencji przychodów, w której po zakończeniu miesiąca wpisuje w odpowiednich kolumnach, sumy przychodów uzyskanych w danym miesiącu, według poszczególnych stawek ryczałtu.

W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami i dokonuje odliczeń od przychodu, dokonuje tego w każdym przychodzie w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym przedstawiają się poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami, w ogólnej kwocie przychodów.

W przypadku, gdy podatnik korzysta z odliczeń, to dokonywane odliczenia należy wykazać w odrębnych pozycjach ewidencji i zmniejszyć o nie kwotę przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania.

 1. Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Z 1998r. nr 144, poz. 930 )

Wzór ewidencji przychodów

Ewidencję przychodów należy prowadzić według następującego wzoru :

Listopad 1999r.

Lp

Data wpisu

Data uzysk. przych.

Nr dow.

Kw. prz.op.wg stawki

Ogółem przych.

Uwagi

8,5%

5,5%

3,0%

gr

gr

gr

Gr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2.11.99

2.11.99

RU 24/99

23

00

0

00

43

00

66

00

2

7.11.99

7.11.99

RU 25/99

71

00

0

00

12

00

83

00

Podsumowanie strony

94

00

0

00

55

00

149

00

Przeniesienie z pop .str.

0

00

0

00

0

00

0

00

Suma przychodów

94

00

0

00

55

00

149

00

Źródło : na podstawie wzoru z 35 str. B. Michalczyk „ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej” Wyd. Miczalczyk i Prokop s.c., Łódź 2000 r.

Prawidłowe prowadzenie ewidencji przychodów

Ewidencja powinna być prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwie. Ewidencję uznaje się za niewadliwą, wówczas gdy jest prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia, natomiast rzetelnie - jeżeli jest prowadzona zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Uznaję się również za prawidłową, gdy :

W przypadku nieprowadzenia lub prowadzenia ewidencji bez zachowania warunków do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość niezaewidencjonowanego przychodu, w tym również w drodze oszacowania i ustali od tej kwoty ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 20%.

 1. B. Michalczyk „ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ” Wyd. Michalczyk i Prokop s.c. Łódź 2000r. str. 38-39

Karty przychodów

Podatnicy dokonujący pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, obowiązani są prowadzić imienne karty przychodów pracowników, które powinny zawierać co najmniej następujące dane : (1)

Karty wynagrodzeń pracowników należy wypełniać za każdy miesiąc, nie później niż do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Mogą być one prowadzone przy użyciu komputera, przy zachowaniu warunków określonych dla komputerowego prowadzenia ewidencji przychodów.

 1. B. Michalczyk „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ” Wyd. Michalczyk i Prokop s.c. Łódź 2000r. str. 57

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi są składniki majątkowe, o których mowa w przepisach w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. (1)

Wykaz ten powinien zawierać co najmniej następujące dane :

Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy dokonać w wykazie najpóźniej w miesiącu przyjęcia do używania tych składników majątku.

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ( Dz. U. Nr 6, poz. 35 ze zmianami)

Książka zamówień

Obowiązek prowadzenia książki zamówień dotyczy osób fizycznych wykonujących osobiście albo z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, działalność gospodarczą w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej.

Zapisów dokonuje się każdorazowo przy złożeniu przez podatnika faktury lub rachunku oraz przy każdej wpłacie należności.

Książka zamówień powinna zawierać co najmniej następujące dane :

Istnieje obowiązek zbroszurowania oraz ponumerowania kolejnych stron książki zamówień.

Spis z natury

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, obowiązani są sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków na dzień zaprowadzenia ewidencji przychodów oraz na koniec każdego roku podatkowego i wpisać go do ewidencji przychodów.

Remanent sporządza się również w przypadku zmiany wspólnika i likwidacji działalności.

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane :

Spis z natury należy nanieść do ewidencji w dniu sporządzenia według poszczególnych rodzajów jego składników. Wpisu można dokonać jedną pozycją, jeżeli na podstawie spisu sporządzono odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników i dołączono je do jego ewidencji.

Spis powinien być wyceniony w ciągu 14 dni od dnia sporządzenia.

 1. B. Michalczyk „ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ” Wyd. Michalczyk i Prokop s.c. Łódź 2000r. str. 51-53

Zasady poboru podatku

Podatnik obowiązany jest za każdy miesiąc obliczać zryczałtowany podatek dochodowy i wpłacać go w terminie do dnia 20 następującego miesiąca na rachunek właściwego urzędu skarbowego, a za miesiąc grudzień do 31 stycznia po upływie roku podatkowego.

Ponadto należy składać :

W razie nie złożenia zeznania o wysokości osiągniętego przychodu, dokonywanych odliczeniach i kwocie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, urząd skarbowy wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą korzystać z częściowego zwolnienia od tego podatku z tytułu szkolenia uczniów lub z tytułu zatrudniania pracowników w celu nauki zawodu, na zasadach i trybie określonych w odrębnych przepisach, z tym że kwotę ulgi odlicza się od zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kwota podatku przekazywanego do urzędu skarbowego pomniejszana jest o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

 1. B. Michalczyk „ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ” Wyd. Michalczyk i Prokop s.c. Łódź 2000 r. str. 68

Utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego

W przypadku kiedy podatnik utraci prawo do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jest obowiązany zaprowadzić właściwe księgi, chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku- i opłacać podatek na ogólnych zasadach. Obowiązek ten powinien nastąpić w dniu, w którym nastąpiła utrata tego prawa.

Utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i przejście na opodatkowanie na zasady ogólne następuje w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tytułów określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

O fakcie zmiany rodzaju opodatkowania należy powiadomić urząd skarbowy w terminach określonych przepisami.

 1. B.Michalczyk „ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ” Wyd. Michalczyk i Prokop s.c. Łódź 2000r. str. 18-20

Podsumowując omówione sposoby rozliczeń z skarbem państwa z tytułu dochodów jednostek prowadzących działalność gospodarczą należy dodać, iż w przypadku niedotrzymania warunków określonych przepisami podatkowymi, a omówionymi wyżej, jednostki tracą prawo do ich stosowania. Mają wtedy prawo do wyboru innej formy opodatkowania. W przypadku zrzeczenia się dotychczasowej formy opodatkowania, jednostki kontynuujące działalność powinny złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym . Zrzeczenie może nastąpić na początku roku obrotowego.

3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi dowód tego co zostało w niej stwierdzone. Przesłanką przyznania księdze szczególnej mocy dowodowej jest prowadzenie jej w sposób rzetelny i zgodnie z wymogami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995r.(4) w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ciąży na : (1)

(1) B.Michalczyk „Podatkowa księga przychodów i rozchodów” Wyd. Michalczyk iProkop , Łódź 2000r. str. 7

Obowiązek prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów ograniczony został od 1 stycznia 1998r. do osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących działalność gospodarczą, o ile z ubiegłoroczny obrót (bez ewentualnego VAT-u)

wyniósł ponad 400.000 ECU. Granica ta została zwiększona od 1 stycznia 1999r do 800.000 ECU.

Z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wyłączone są osoby , które : (2)

Podatnicy opodatkowani w formie księgi przychodów i rozchodów , rozpoczynający działalność w ciągu roku , muszą złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zawiadomienie o jej prowadzeniu w terminie siedmiu dni od dnia założenia księgi.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w roku ubiegłym mają obowiązek powiadomić urząd skarbowy o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, w którym będą opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Wzór zawiadomienia w sprawie założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów : (3)

(2) B.Michalczyk „Podatkowa księga przychodów i rozchodów” Wyd. Michalczyk i Prokop , Łódź 2000r. str. 11

(3) B.Michalczyk „ podatkowa księga przychodów i rozchodów” Wyd. Michalczyk i Prokop, Łódź 1998r. str. 14

Marcin Majda Ostrówek, dnia 02.01.1999r.

Ostrówek 171

98-311 Ostrówek

832-173-54-62

Urząd Skarbowy

98-300 Wieluń

ul. Krakowskie Przedmieście 32

Zawiadomienie o prowadzeniu

Podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zawiadamiam , że z dniem 01.01.1999 r. została zaprowadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów. Podatkowa księga przychodów wraz z towarzyszącą jej dokumentacją będzie przechowywana w Biurze Rachunkowym „Marad” S.C. 98-311 Ostrówek 171 .

Ostrówek 01.01.1999r. Marcin Majda

Wymogi dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów .

Podatnik jest zobowiązany prowadzić księgę prawidłowo, zarówno pod względem formalnym (niewadliwie), jak i materialnym (rzetelnym).Księga jest prawidłowa pod względem formalnym, jeżeli jest prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 1995r. Księga jest prawidłowa pod względem materialnym jeżeli jest prowadzona zgodnie ze stanem rzeczywistym .

Księgę uznaje się za rzetelną również gdy:

Zapisy w księdze muszą być dokonywane w języku polskim i polskiej walucie w sposób staranny, czytelny i trwały , na podstawie prawidłowych , rzetelnych dowodów.

Stwierdzone błędy należ w zapisach poprawić poprzez:

Zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów , towarów handlowych i usług są dokonywane :

Podatnik jest osobiście odpowiedzialny za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów , może ją prowadzić sam lub zlecić ją :

 1. biuletyn informacyjny dla służb ekonomiczno - finansowych nr 3 (326) Gorzów Wlkp, 2000r. str. 7

 2. B.Michalczyk „Podatkowa księga przychodów i rozchodów” Wyd.Michalczyk i Prokop , Łódź 2000r str. 32-33

Zlecenie prowadzenia księgi biuru rachunkowemu

Zlecenie podatkowej księgi nie zwalnia podatnika od odpowiedzialności przewidziana w przepisach podatkowych. Podatnik , który zlecił biuru rachunkowemu prowadzenie podatkowej księgi przychodów jest obowiązany: (3)

Komputerowe prowadzenie księgi

Przepisy regulujące opodatkowanie na zasadach ogólnych dopuszczają możliwość prowadzenia księgi przy użyciu komputera. Należy w tym wypadku posiadać instrukcję obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do jej prowadzenia. Stosowany program komputerowy powinien gwarantować możliwość bezzwłocznego wglądu w treść dokonywanych zapisów oraz wydruku wszystkich danych. Chodzi o możliwość szybkiego dostępu do informacji zarówno w formie wyświetlania danych na monitorze, jak i ich wydruku. Dane te muszą być ujęte w porządku chronologicznym, zaś obraz ich zapisu powinien być zgodny z wzorem podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 148, poz. 720)

Zaleca się aby wydruk książki był bezwzględnie czytelny . Do czasu wydruku, ich zapisy na magnetycznych nośnikach informacji powinny być przechowywane w sposób zapewniający ich ochronę przed zatarciem lub zniekształceniem. Sposób przechowywania danych musi chronić je przed naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

Spełnienie omówionych warunków nakłada na firmę obowiązek tworzenia kopii archiwalnych, umożliwiających odczyt danych w przypadku awarii pamięci komputera.

Obowiązkiem podatnika prowadzącego księgę przy użyciu komputera jest złożenia zbroszurowanej księgi przychodów i rozchodów, do której po zakończeniu miesiąca podatnik powinien załączyć sporządzony wydruk komputerowy zawierający ponumerowane zapisy dowodów księgowych za dany miesiąc . Do odpowiednich kolumn zbroszurowanej księgi należy wpisać sumy miesięczne wynikające z tego wydruku.(4)

 1. „Opodatkowania firm 98”: wyd. cyt. Str. 28

Prowadzenie księgi w sposób chronologiczny

Wpisów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów dokonuje się w porządku chronologicznym na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów księgowych oraz sum miesięcznych wynikających z prowadzonych ewidencji, a w szczególności z ewidencji sprzedaży, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem , lecz nie później niż do dnia dwudziestego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W tym samym czasie dowody księgowe i dane wynikające z miesięcznego podsumowania prowadzonych ewidencji, oraz wszelkie informacje mające wpływ na ustalenie dochodu , powinny być przekazane do miejsca prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.(1)

 1. B.Michalczyk „Podatkowa księga przychodów i rozchodów” Wyd.Michalczyk i Prokop Łódź 2000r. str. 44-45

Budowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest formą materialną ewidencji rachunkowej zaprowadzonej do celów podatkowych. Wzór księgi jest ściśle ustalony rozporządzeniem, zawiera stronę tytułową oraz wzór tabelaryczny kart ewidencyjnych księgi.

Objaśnienia do poszczególnych rubryk księgi przychodów i rozchodów: (1)

Kolumna 1 jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu.

W kolumnie 2 należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży)

W kolumnie 3 należy wpisywać numer faktury lub innego dowodu. Jeżeli zapisów dokonuje się na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, należy wpisywać numer zestawienia faktur.

Kolumny 4 i 5 są przeznaczone do wpisywania imion i nazwisk (nazw firm) oraz adresów kontrahentów (dostawców lub odbiorców), z którymi zawarte zostały transakcje dotyczące zakupu surowców, materiałów, towarów itp. lub sprzedaży wyrobów gotowych (towarów), gdy transakcje te udokumentowane są fakturami i paragonami. Kolumn tych nie wypełnia się w wypadku zapisów dotyczących przychodu ze sprzedaży na podstawie dziennych zestawień sprzedaży oraz dowodów wewnętrznych.

W kolumnie 6 należy wpisać rodzaje przychodów lub wydatków. Określenie to powinno zwięźle oddawać istotę dokonywanego zdarzenia gospodarczego, np.

 1. Biuletyn informacyjny dla służb ekonomiczno-finansowych 20.01.2000r. Nr 3 (326) „Podatkowa księga przychodów i rozchodów”str. 14-15

zakup blachy, zapłata za poniklowanie obręczy, wypłata wynagrodzeń za okres itp.

Kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i ze sprzedaży usług. Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę przychodu (sprzedaży wartości dewizowych) wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych. W przypadku prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw (w lombardach) do kolumny 7 wpisuje się na koniec miesiąca kwotę prowizji stanowiącą wartość spłaconych w danym miesiącu odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionych rzeczy a kwotą udzielonych pożyczek.

Kolumna 8 przeznaczona jest do wpisywania pozostałych przychodów.

Kolumna 9 jest przeznaczona do wpisywania łącznej kwoty przychodów zaewidencjonowanych w kolumnie 7 i 8.

W kolumnie 10 należy wpisywać zakup materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę zakupionych wartości dewizowych, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

Kolumna 11 jest przeznaczona do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem. ( np. kosztów dotyczących transportu)

W kolumnie 12 należy wpisywać koszty reprezentacji i reklamy prowadzonej w inny sposób niż w środkach masowego przekazu lub prowadzonej publicznie w inny sposób. Wykazuje się tu tylko koszty reprezentacji i reklamy, które określone zostały do wysokości 0,25% przychodu.

Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom. Wpisów dokonuje się na podstawie list płac lub innych dowodów. Ewidencjonuje się tu również wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

Kolumna 14 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów 9 oprócz wymienionych w kolumnach 10-13), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. Wpisuje się tu w szczególności takie wydatki jak opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, czynsz za lokal itp.

Kolumna 15 jest przeznaczona do wpisywania łącznej kwoty wydatków wykazanych w kolumnach 12-14.

Kolumna 16 jest wolna. Można w niej wpisywać inne zaszłości gospodarcze poza wymienionymi w kolumnach 1-14. Można tu również wpisywać wydatki odnoszące się do przychodów miesiąca lub roku następnego (lat następnych).

Kolumna 17 przeznaczona jest do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-16. Może być również wykorzystywana, np. do wpisywania pobranych zaliczek, obrotu opakowaniami zwrotnymi.

Po zakończeniu miesiąca należy podkreślić dokonane zapisy, a dane z kolumn 7-15 zsumować. Podsumowania kwot należy także podkreślić. Można także pod podsumowaniem danego miesiąca wpisać w poszczególnych kolumnach sumy od początku roku do miesiąca poprzedzającego dany miesiąc i w kolejnej pozycji wpisać w poszczególnych kolumnach sumę od początku roku.

Jeżeli nie dokonuje się podsumowania zapisów kolejnych miesięcy narastająco od początku roku, to po zakończeniu roku podatkowego należy na oddzielnej stronie w księdze sporządzić zestawienie roczne, poprzez wpisanie do właściwych kolumn sumy z poszczególnych miesięcy i dodać je.

Dodatkowe informacje dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dokumenty stanowiące podstawę zapisów w księdze muszą znajdować się stale w miejscu prowadzenia działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba. Czasowo mogą być przechowywane w biurze rachunkowym, któremu podatnik zlecił prowadzenie księgi i powiadomił o tym w odpowiednim czasie właściwy urząd skarbowy.

Okres przechowywania dokumentów wynosi 5 lat. Okres ten ustala się licząc od końca roku podatkowego, którego dotyczą. Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wystawionych w ramach systemu kontroli działającego w danej jednostce. Sposób przechowywania dokumentów powinien gwarantować ich nienaruszalność i łatwość odszukania w razie potrzeby.

W przypadku kiedy jednostka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i jest jednocześnie płatnikiem VAT, dokonującym odrębnych zapisów w ewidencji przewidzianej przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, to może ona na koniec miesiąca wpisać w księdze podatkowej łączną kwotę przychodów. Ustala się ją na podstawie miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie zapisów dokonywanych w ewidencji prowadzonej na potrzeby VAT. Miesięczne zestawienie powinno być opatrzone datą i kolejnym numerem oraz zawierać kwotę przychodów pomniejszoną o należny podatek VAT, a także o wartość towarów i usług nie stanowiącą przychodów według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota przychodów może być powiększona o przychody nie podlegające ewidencji na potrzeby VAT.

Podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu oraz dokonujący zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej od podatku VAT bądź opodatkowanej różnymi stawkami mogą ujmować w księdze podatkowej oraz ewidencji sprzedaży przychody łącznie z podatkiem VAT. Jednak w takim wypadku na koniec okresu muszą dokonać korekty o należny podatek VAT.

Jeżeli podatnik prowadzi karty wynagrodzeń, to muszą one być wypełnione w terminie nie przekraczającym przekazanie zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy także wpisywać dowody pominięte oraz dowody zawierające korekty błędnych zapisów (noty księgowe). Ma to na celu wyeliminowanie rozbieżności między danymi ujętymi w księdze a stanem faktycznym wynikającym z dowodów. Dokonując zapisu korygującego, należy powołać się na odnośny zapis pierwotny, poprzez podanie jego pozycji lub symbolu. Przy zapisie pierwotnym zamieszcza się natomiast pozycję nowego zapisu.

Dokumenty uznawane za dowody księgowe.

Tablica nr 4

Dokumentowana operacja

Nazwa dowodów

Uwagi

1

2

3

Sprzedaż towarów, wyrobów i usług

Rachunki ( faktury VAT , rachunki )

Sprzedaż dokumentowana przez podatników VAT wymaga dowodów spełniających wymagania zawarte w przepisach dotyczących VAT

Dzienne zestawienie rachunków (zestawienie sprzedaży), które powinno zawierać : datę i numer zestawienia, numery rachunków ujętych w zestawieniu, zbiorczą kwotę rachunków, podpis sporządzającego zestawienie

Stosuje się, gdy w ciągu dnia jest wystawiane wiele rachunków

Faktury korygujące, rachunki korygujące, noty księgowe

Są podstawą korekty zapisów dokonanych na podstawie błędnych dowodów przekazanych kontrahentom

Dowody wewnętrzne, wystawiane na koniec dnia, w których podaje się w łącznej kwocie wartość przychodów nie udokumentowanych w danym dniu

Sprzedaż nie udokumentowana rachunkami (sprzedaż za gotówkę)

Pozostałe dowody

Rachunki, dowody bankowe (wyciągi)

Zakupy materiałów i towarów handlowych

Rachunki dostawców (faktury VAT, rachunki )

Zakupy udokumentowane rachunkami

Opis otrzymanego materiału (towaru) powinien zawierać: imię i nazwisko lub firmę i adres dostawcy, ilość, rodzaj, cenę jednostkową, wartość materiału lub towaru, datę przyjęcia i podpis osoby przyjmującej

Podstawa przyjęcia materiałów lub zakupionych towarów przed nadejściem rachunku

Specyfikacja dostawcy

Podstawa przyjęcia zakupionych materiałów lub towarów, która może zastąpić opis otrzymanego materiału (towaru)

Paragony, które muszą zawierać: datę i pieczątkę wystawcy paragonu, ilość, cenę jednostkową, wartość zakupu, a na odwrocie: nazwisko podatnika lub nazwę jego zakładu, adres, rodzaj (nazwę) zakupionego towaru

Zakupy w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp, materiałów biurowych, wyposażenia

Paragony, dowody kasowe zawierające elementy podane wyżej

Zakup paliwa i olejów za granicą

Przesunięcia (przerzuty) towarów handlowych i materiałów podstawowych między zakładami należącymi do podatnika

Dowody przesunięć (dowody wewnętrzne) zawierające: liczbę porządkową wpisu, datę przesunięcia, nazwę towarów lub materiałów, ich ilość, cenę zakupu, wartość

Źródło: T.Kiziukiewicz, K.Sawicki „Rachunkowość małych firm”, Wyd.PWE Warszawa 1998r., str. 66-68

Miesięczne zamknięcie księgi

Po zakończeniu miesiąca wpisy dokonane w danym miesiącu należy podkreślić, a danie z kolumn 7-15 zsumować. Wynikłe z podsumowania kwoty należy podkreślić.

Podatnik, w zależności od swojej decyzji może pod podsumowaniem danego miesiąca wpisać w poszczególnych kolumnach sumy od początku roku do miesiąca poprzedzającego dany miesiąc i w kolejnej pozycji wpisać w poszczególnych kolumnach sumę od początku roku.

W przypadku prowadzenia księgi za pomocą komputera po zakończeniu miesiąca należy sporządzić wydruk komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc i wpisać do odpowiednich kolumn księgi sumy miesięczne wynikające z tego wydruku.

 1. J.Kulicki „ Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów” Wyd. SeZaM s.c. Warszawa 1995r. str.119

Roczne zamknięcie księgi.

Elementy składające się na roczne zamknięcie księgi: (1)

Inwentaryzacja, czyli spis poszczególnych składników majątku, jest jedną z form kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa mającą na celu sprawdzenie i skorygowanie ewidencyjnych stanów środków gospodarczych. Jej rola jest taka sama zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak i w prywatnych, spółkach i firmach jednoosobowych.

Obowiązek jej przeprowadzenia ciąży na wszystkich podmiotach prowadzących bądź to podatkową księgę przychodów i rozchodów, bądź to księgi rachunkowe.

Obowiązek ten nie powinien być traktowany jako zło konieczne.

Inwentaryzacja stanowi bowiem, pod warunkiem przeprowadzenia jej w sposób rzetelny i kompetentny, doskonałe źródło informacji dla kierownictwa zakładu (właściciela firmy). Pozwala zarówno ustalić faktyczny stan majątku przedsiębiorstwa, jak i jego przydatność. Jej wyniki mogą zostać wykorzystane do usprawnienia w przyszłości gospodarowania majątkiem zakładu, skuteczniejszego planowania terminów zakupów materiałów (towarów), czy realnej oceny poniesionych strat lub uzyskanych korzyści.

 1. J.Kulicki „Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów” Wyd. SeZaM s.c. Warszawa 1995r. str. 120

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na ustalenie faktycznego wyniku finansowego, a co za tym idzie dokonanie prawidłowych rozliczeń z urzędem skarbowym.(2)

Zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów spis z natury powinien być przeprowadzony:

Spisem należy objąć towary, którymi w rozumieniu przepisów o podatkowej księdze przychodów i rozchodów są towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpadki oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki.

Spis z natury towarów powinien obejmować również:

(2) J.Kulicki „Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów” wyd. SeZaM s.c. Warszawa 1995r. str. 126

Sporządzony spis powinien być wpisany do księgi podatkowej. Podlega wpisaniu również gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne. Powinien być wpisany według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z księgą.(3)

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Powinien zawierać co najmniej następujące dane:

O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1-go

(3) B.Michalczyk „Podatkowa księga przychodów i rozchodów „ Wyd. Michalczyk i Prokop s.c. Łódź 2000r. str. 73-75

stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwy urząd skarbowy w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.(4)

Spis z natury podlega wycenie, która musi być dokonana najpóźniej w terminie 14 dni od daty sporządzenia spisu.

Materiały i towary handlowe objęte spisem wycenia się według cen zakupu lub nabycia. Półwyroby, półfabrykaty, wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, o odpadki użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Produkcja nie zakończona w działalności usługowej i budowlano-montażowej jest wyceniana na poziomie kosztów wytworzenia, przy czym nie może to być kwota niższa od wartości materiałów bezpośrednich zużytych do tej produkcji.

Produkcja zwierzęca jest wyceniana według cen rynkowych z dnia spisu zgodnie z gatunkiem, grupą i wagą zwierząt.

Spis z natury sporządzony na dzień likwidacji działalności podlega wycenie według cen zakupu.(5)

Spis z natury przeprowadzony na koniec roku podatkowego jest jednocześnie spisem na początek przyszłego roku podatkowego.

 1. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz.U.z 1999r. Nr 105 , poz. 1199 par. 28)

 2. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz.U.z 1999r. Nr 105 , poz. 1199 par. 29)

Roczne podsumowanie kolumn księgi

Roczne podsumowanie kolumn księgi należy sporządzić w sytuacji, gdy nie dokonuje się podsumowania kolejnych miesięcy narastająco od początku roku.

W takim przypadku należy sporządzić na oddzielnej karcie w księdze zestawienie roczne zapisów miesięcznych z poszczególnych kolumn księgi. (1)

Ustalenie dochodu z prowadzonej działalności.

Jednostki prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązane są do ustalenia po zakończeniu roku osiągniętego dochodu lub poniesionej straty.

W celu ustalenia dochodu (straty) należy na oddzielnej karcie księgi:

1.od wartości spisu z natury na początek roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli działalność rozpoczęta została w trakcie roku podatkowego, należy doliczyć wartość zakupu towarów handlowych (materiałów) z kolumn 10 i 11, a następnie pomniejszyć o wartość spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego (kwota rozliczenia remanentowego)

2.kwotę wynikającą z rozliczenia remanentowego należy powiększyć o

 1. J.Kulicki „Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów” Wyd. SeZaM s.c. Warszawa 1995r. str. 120

kwotę z kolumny 15 (pozostałe wydatki) oraz pomniejszyć o wartość wynagrodzeń w naturze w tej części, w której wydatki (koszty) związane z wynagrodzeniami w naturze zostały zaksięgowane w innych kolumnach księgi

Różnica miedzy przychodem a kosztami jego uzyskania wyraża dochód z działalności gospodarczej, który jest podstawą opodatkowania. W ciągu roku dochód jest podstawą ustalania miesięcznych zaliczek podatku dochodowego, przy czym przy miesięcznym ustalaniu dochodu nie muszą występować stany wynikające ze spisu z natury. Nie ma bowiem obowiązku jego comiesięcznego przeprowadzania.

Miesięczne zaliczki podatku za okres od stycznia do listopada muszą zostać wpłacone do 20 dnia następnego miesiąca. Zaliczkę za grudzień wpłaca się w wysokości zaliczki za listopad w terminie do 20 grudnia. Jednocześnie w omówionych terminach w urzędzie skarbowym muszą być złożone deklaracje o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku.

Po zakończeniu roku podatnicy muszą dostarczyć urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym. Zeznania powinny być przedłożone do 30 kwietnia następnego roku. Na ich podstawie należy ustalić, czy występuje różnica między podatkiem należnym za dany rok a sumą przekazanych zaliczek. Jeżeli należny podatek za rok jest większy, należy wpłacić brakującą kwotę. (2)

 1. J.Kulicki „Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów” Wyd. SeZaM s.c. Warszawa 1995r. str. 120 i 125

 2. T. Kiziukiewicz K.Sawicki „ Rachunkowość małych firm”, Wyd. PWE, Warszawa 1998r. str. 78-83

III. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w firmie „ Marad ”.

Biuro Rachunkowe „ Marad” dokonuje rozliczeń z budżetem państwa z tytułu przychodów na zasadach ogólnych. Ta forma opodatkowania pozwala firmie na największą minimalizację opłacanego podatku dochodowego. Decydując się na tą formę rozliczania, wspólnicy mieli na uwadze fakt, że pozwoli to na skorzystanie z większości ulg podatkowych oraz możliwe będzie odliczanie poniesionych kosztów z tytułu uzyskania przychodów. Możliwość odliczania kosztów jest bardzo ważna dla firmy „Marad ”, ponieważ w swojej działalności wykorzystuje kosztowny sprzęt, materiały oraz pomoce dydaktyczne. Uwzględnienie tych kosztów przy obliczaniu dochodu jest więc bardzo korzystne dla firmy. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów daje więc firmie „Marad” możliwość sprawniejszego funkcjonowania i szybszego rozwoju, w porównaniu do innych form opodatkowania.

W celu określenia czy firma funkcjonuje prawidłowo, należy określić czy przynosi ona dochód, zysk. W tym celu należy porównać przychody i koszty. Przychody są to wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów bądź towarów lub usług wyrażone w jednostkach pieniężnych. Koszty są to wydatki ponoszone w celu uzyskania tego przychodu np. wykonania usługi, czy też wytworzenia wyrobu.

Różnica między przychodami a kosztami daje wynik finansowy, zaś dokonywane zestawienia i obliczenia nazywane są przeprowadzaniem rachunku nakładów i wyników firmy. (1)

Z uwagi na to, iż firma „Marad” prowadzi podatkową księgę przychodów, ciąży na niej obowiązek ewidencjonowania przychodów, jak i kosztów. Ich struktura uzależniona jest od rodzaju i specyfiki prowadzonej działalności. Ustawa ściśle

 1. S. Skowroński „ Mały biznes czyli przedsiębiorczość na własną rękę ” Wyd. INFOR, Warszawa 1998r. str. 60

określa zasady zaliczania poszczególnych wpływów i wydatków do przychodów i kosztów oraz sposób ich ewidencjonowania. Zasady ewidencjonowania uzależnione są od tego, czy podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Biuro Rachunkowe „Marad” jest zwolnione podmiotowo z podatku VAT.

1. Ewidencjonowanie przychodów

Do przychodów osiąganych z działalności gospodarczej nie zaliczmy : (1)

 1. na podstawie art. 14 ust. 3 i4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ( Dz.U. Nr 90, poz. 416 ze zmianami )

Biuro Rachunkowe „Marad” prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług podatkowych. Zakres świadczonych usług obejmuje prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji VAT-owskich, pełnej rachunkowości oraz „spraw pracowniczych”.

Firma jest podmiotowo zwolniona z podatku od towarów i usług. Pani Mieczysława Majda- jeden ze wspólników, posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przychodem w firmie „Marad”, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie pełna kwota należności za świadczoną usługę.

Natomiast dla podatników podatku od towarów i usług przychodem będzie kwota należna za sprzedany towar lub rzeczowy składnik majątku trwałego, czy też za wykonaną usługę, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.(2)

Kwota uzyskanego przychodu podlega wpisaniu do odpowiednich rubryk księgi podatkowej. Wpisów dokonuje się do kolumny nr 7 lub 8, w zależności od rodzaju przychodu. Natomiast w kolumnie nr 9 wpisuje się łączną sumę przychodu wynikającą z tych kolumn.

W firmie „Marad” zapisów dokonuje się na podstawie wystawianych rachunków oraz prowadzonej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Przykład zapisu przychodu w księdze rachunkowej na podstawie wystawionego rachunku :

 1. na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ( Dz.U. Nr 90, poz. 416 ze zmianami )

Biuro Rachunkowe „ Marad ” w dniu 07.01.1999 roku wykonała usługę na rzecz firmy H & P Consulting. Został wystawiony rachunek na sumę 450,00 PLN. Jest to kwota należna firmie „Marad” za wykonanie usługi.

Zapisu wyżej wymienionej sumy należy dokonać w kolumnie nr 7 oraz powtórzyć w kolumnie nr 9.

Do przychodów z działalności gospodarczej, oprócz przychodów ze sprzedaży towarów i usług, zalicza się również : (3)

 1. J.Kulicki „ Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodow” Wyd. SeZaM s.c. Warszawa 1999r. str. 177-185

lub innych właściwych dowodów księgowych. Firma „Marad” osiągnęła

w dniu 19.05.1999r. przychód ze sprzedaży składnika majątku firmy, jakim

był używany telefon komórkowy.

Księgowanie przychodów ukazane jest w aneksie na str. 107

2. Ewidencjonowanie kosztów

W działalności gospodarczej dąży się do maksymalnego ograniczenia ponoszonych kosztów, ponieważ pomniejszają one dochód uzyskiwany z działalności. Ważne jest, które z ponoszonych wydatków stanowią koszt uzyskania przychodu. Każdy rodzaj działalności wiąże się z ponoszeniem kosztów.

Kosztem uzyskania przychodu nie są : (1)

 1. na podstawie przepisów zawartych w art. 23 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ( Dz.U. z 1993r. Nr 90 , poz. 416 ze zmianami )

 1. jazdy własnym samochodem, w części przekraczającej kwotę obliczoną dla faktycznie przejechanej liczby kilometrów

 2. całej podróży, gdy brak jest udokumentowania delegacją służbową

spłatę innych zobowiązań np. udzielonych poręczeń ; umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem, powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów

 1. jeżeli podatnik jest zwolniony z VAT

 2. jeżeli nabyto towary i usługi do wytworzenia lub odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od VAT

 3. od zakupów towarów i usług, w części związanej ze sprzedażą zwolnioną, chyba, że jest to środek trwały i niedoliczona część VAT-u podwyższa wartość środka trwałego

Natomiast podatek należny VAT :

 1. w przypadku importu usług, z wyłączeniem usług transportowych

 2. w przypadku przekazania przez firmę towarów i świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy

 1. Dz.U. nR 46, Nr 80 i Nr 110 1991r., Nr 21 z 1992r. oraz Nr 28 z 1993r.

 1. wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie

 2. wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy

 3. możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy

 4. wartość pracy własnej- w przypadku spółki istnieje możliwość podpisania umowy o pracę między spółką a jej współwłaścicielem- można wtedy wynagrodzenia zaliczać do kosztów firmy; wartości pracy małżonka i małoletnich dzieci (3)

W pozarolniczej działalności gospodarczej, w prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w działalności agencyjnej oraz w zakresie wykonywania wolnego zawodu kosztami uzyskania przychodów są przede wszystkim :

 1. Koszty zużytych w trakcie działalności gospodarczej surowców, materiałów, półwyrobów i wyrobów gotowych obcej produkcji, natomiast w przypadku handlu zalicza się jeszcze koszty zakupu towarów przeznaczonych do sprzedaży.

Koszty poniesione w walutach obcych liczone są według średniego kursu NBP w dniu ich poniesienia.

Po przeprowadzeniu spisu z natury oblicza się je następująco :

Remanent początkowy + koszty zawarte w kolumnie numer 10 + koszty uboczne - remanent końcowy

Biuro Rachunkowe „Marad” w kolumnie nr 10 przeznaczonej do wpisywania zakupów towarów handlowych i materiałów według cen zakupu nie księguje ani wartości zakupionych materiałów, surowców oraz wyrobów obcej produkcji , ponieważ przy świadczonych usługach nie dokonuje ich zakupu.

 1. Koszty uboczne zakupu zapisuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie nr 11. W firmie „Marad” księguje się tu koszty związane z usługami firmy przewozowej Servisco, dostarczającej niekiedy zamawiane materiały dydaktyczne, czy też urządzenia elektroniczne.

 1. W.J. Markowski „ ABC small business”u ”, Wyd. Markus s.c. ,Łódź 1998 r., str. 80-85

 1. Do kolumny nr 12, przeznaczonej na księgowanie wydatków poniesionych na koszty reprezentacji i reklamy wpisuje się wartości ponoszone na reklamę i reprezentację firmy. Koszty te objęte są limitem 0,25% rocznego przychodu. Nie wszystkie wydatki ponoszone na reklamę i reprezentację są kosztami uzyskania przychodu. Nie są nimi koszty reprezentacji i reklamy w części przekraczającej omówiony wyżej limit, chyba że reklama przekazywana jest przez środki masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

Generalną zasadą jest fakt, że charakter wydatków ponoszonych na reklamę i reprezentację powinien być związany z prowadzoną działalnością, a wydatki na to poniesione powinny wpływać na osiągnięcie lub zwiększenie przychodu podatnika. Zasada ta dotyczy zarówno wydatków ponoszonych na reklamę publiczną jak i niepubliczną.

Za reklamę uważa się „ rozpowszechnianie informacji o danym towarze w celu zwrócenia na niego uwagi i zachęcenia do zakupu” (4)

Do wydatków objętych limitem 0,25% rocznego przychodu zaliczamy :

 1. Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno - finansowych Nr 1 z 1 stycznia 1999 roku, Wyd. Zakład Doradztwa i Organizacji, Gorzów Wlkp. 1999r. str. 45

W przypadku przekroczenia omówionego wcześniej limitu, nadwyżka nad nim nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

Zapisów dokonuje się na podstawie faktur oraz rachunków.

W przypadku gdy firma przeznacza pewną ilość zakupionych towarów handlowych na upominki i nagrody , należy to odnotować w księdze poprzez dokonanie w kolumnie nr 10 ujemnego zapisu wartości przeznaczonych rzeczy według ich cen zakupu oraz zaksięgowanie ze znakiem plus tej wartości do kolumny nr 12. Jeżeli są to wyroby firmy, to należy wyksięgować wartość zużytych do ich wyprodukowania materiałów z kolumny nr 10, a zaksięgować tą wartość w kolumnę nr 12.

Podatnicy podatku od towarów i usług odliczają figurujący w fakturach VAT podatek naliczony w całości, niezależnie od tego, czy wydatek mieści się w omówionym limicie, czy też pokrywany jest z zysku. Prawo odliczenia podatku nie przysługuje od niektórych kosztów poniesionych na reprezentację i reklamę, a określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 109, poz. 1245).

Firma „Marad” ponosi następujące koszty reprezentacji i reklamy :

4.W kolumnie nr 13 księguje się koszty związane z wypłacanymi wynagrodzeniami zatrudnianych pracowników. Omawiana firma nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Zatrudniani są okresowo pracownicy na podstawie umowy zlecenia. W kolumnie tej należy także zaksięgować ewentualne koszty rzeczowych świadczeń okolicznościowych, takich jak paczki, bony towarowe. Księguje się również ewentualne wynagrodzenie w naturze, którym może być wykonanie rocznego rozliczenia pracownika.

5.Pozostałe koszty wpisywane są do kolumny nr 14 księgi przychodów i rozchodów. Dotyczy to kosztów poniesionych w celu uzyskania przychodu w danym roku podatkowym, nawet tych które w sposób pośredni związane są z uzyskaniem tego przychodu. Szczegółowe omówienie kosztów wpisywanych do tej kolumny jest mocno utrudnione ze względu na ich dużą ilość oraz ciągłe zmiany i nowości.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu

osiągnięcia przychodów z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy. (5)

 1. na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ( Dz.U. z 1993r. )

3. Pozostałe koszty związane z działalnością firmy „Marad”

 1. Amortyzacja środków trwałych jest jednym z podstawowych kosztów kwalifikowanych do kolumny nr 14. Następujące składniki majątku trwałego firmy są środkami trwałymi :

o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, które są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Ponadto do środków trwałych zalicza się :

Za środki trwałe uznaje się wymienione wyżej przedmioty, które stanowią własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania.

Przedmioty będące środkami trwałymi wpisuje się do ewidencji środków trwałych, w której znajdują się :

Amortyzację prowadzi się według zasad ogólnych.

W przypadku kiedy podatnik zadecyduje przed upływem jednego roku o przesunięciu przedmiotu z ewidencji wyposażenia do ewidencji środków trwałych, tok postępowania przedstawia się jak wyżej.

W odniesieniu do składników majątku o wartości poniżej 2500 PLN i okresie użytkowania powyżej jednego roku, należy pamiętać, iż podatnik sam decyduje czy wprowadzi je do ewidencji środków trwałych, czy też nie.

Przedmioty te , wpisane do ewidencji amortyzuje się jednorazowo, wpisując w koszty pełną kwotę nabycia, w miesiącu przekazania ich do użytkowania, albo w miesiącu następnym.

Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się między innymi od :

Do wartości niematerialnych i prawnych podlegających odpisom amortyzacyjnym zaliczmy między innymi :

Do wartości nowo nabytych środków trwałych dolicza się poniesione koszty uboczne zakupu, cło, akcyzę, transport oraz instalację przedmiotu.

Okres amortyzacji firma ustala sama, jednak nie może być krótszy niż okresy określone w ustawie w stosunku do poszczególnych środków trwałych.

 1. B. Michalczyk „ Podatkowa księga przychodów i rozchodów ” Wyd. Michalczyk i Prokop , Łódź 2000 r., str 83-103

Ustalenie wartości początkowej

Za wartość początkową środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych uznaję się :

Cena nabycia jest to cena z rachunku lub umowy kupna-sprzedaży powiększona o koszty uboczne, do których zaliczamy cło, koszt montażu, transport, ubezpieczenie w drodze.

Na koszt wytworzenia składają się ceny zużytego materiału, wynagrodzenia pracowników, składki ZUS pracowników, wartość usług obcych oraz innych poniesionych kosztów. Ponadto zalicza się koszty ogólne firmy, naliczane w sposób procentowy. Nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu i kosztów sprzedaży.

W przypadku ulepszenia środków trwałych wartość początkową powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub preferencyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 1000 PLN. Środki trwałe uważa się za ulepszone jeżeli wydatki poniesione na to powodują wzrost ich wartości użytkowej, w stosunku do ich wartości przed ulepszeniem.

 1. B. Michalczyk „ Podatkowa księga przychodów i rozchodów” Wyd. Michalczyk i Prokop, Łódź 2000 r. str. 87-88

Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać miesięcznie, kwartalnie lub raz na koniec roku.

Odpisy miesięczne dokonywane są od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto użytkowanie środka trwałego. Zakończenie amortyzacji ma miejsce w ostatnim dniu miesiąca, w którym przedmiot został sprzedany lub zlikwidowany albo w którym wartość dokonanych odpisów zrównała się z jego wartością początkową.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wartości brutto. Przez wartość brutto rozumie się, w tym przypadku wartość początkową, okresowo aktualizowaną, ale bez podatku od towarów i usług, w przypadku płatników tego podatku.

Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych ogłaszane są w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych.

Istnieją dwie metody amortyzacji środków trwałych :

Amortyzacja liniowa polega na tym umownym przyjęciu, iż środki trwałe zużywają się jednakowo w każdej jednostce czasu, bez względu na to, czy i w jakim stopniu są one wykorzystywane w procesie produkcji lub wymiany, czy też są nieczynne. Jest to tzw. Metoda amortyzacji równomiernej.

Metoda degresywna jest metodą amortyzacji nierównomiernej, w której zakłada się, że zużycie środka trwałego kształtuje się różnie w poszczególnych okresach ich użytkowania. Stosuje się ją zazwyczaj przy amortyzacji maszyn lub urządzeń mających charakter produkcyjny.

W pierwszym roku używania środka trwałego amortyzacja obliczana jest od jego wartości brutto według stawki podwyższonej współczynnikiem do 2,0 lub w przypadku gmin zagrożonych bezrobociem strukturalnym do 3,0. W następnych latach odpisy ustala się od wartości netto na początek roku. (2)

 1. T. Kiziukiewicz, K. Sawicki „ Rachunkowość małych firm „ Wyd. PWE, Warszawa 1998 r. str. 135-137

Biuro Rachunkowe „Marad” stosuje metodę liniową przy amortyzacji zestawu komputerowego zakupionego w dniu 16.08.1998 roku.

Przykład :

Założenia :

Odpisy amortyzacyjne w poszczególnych latach kształtować się będą :

Miesięczna rata amortyzacji wynosi 103,90 PLN.

Jej wartość wpisuje się do księgi przychodów i rozchodów na podstawie dowodu księgowego sporządzonego w oparciu o prowadzoną ewidencję środków trwałych.

 1. Kosztem zaliczanym do pozostałych wydatków w firmie „Marad” jest także zakup wyposażenia, jakim jest kserokopiarka. Wartość brutto jej nabycia została wpisana jednorazowo do księgi przychodów i rozchodów w dniu nabycia.

 1. Rzeczowe składniki majątku nabywane w celu prowadzenia działalności o wartości nie przekraczającej 1 000 PLN i dowolnym okresie użytkowania, nie wymagają dodatkowego ewidencjonowania. Dokonuje się zapisu pełnej wartości ich nabycia lub wytworzenia w księdze podatkowej w kolumnie 14.

Do składników tych zaliczamy sprzęt biurowy, aparaturę itp.

 1. Opłaty za energię elektryczną oraz zakup węgla w proporcji wynikającej z użytkowanego lokalu

 2. Opłaty za telefon na podstawie bilingu

 3. Wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń

 4. Koszty ubezpieczeń OC i NW oraz wydatki na zakup paliw, olei, części, w związku z używaniem w działalności samochodu osobowego

 5. Kwoty podatku od nieruchomości dotyczącego pomieszczeń wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności

 6. Koszty związane z realizacją płatności, czyli koszty przekazów pocztowych oraz prowizje od dokonywanych wpłat bankowych

 7. Koszty prenumeraty fachowych czasopism

 8. Zakup artykułów biurowych, opłaty skarbowe od zawieranych umów kupna-sprzedaży oraz zakup znaczków pocztowych

 9. Składki ZUS wspólników

 10. Koszty reklamy i reprezentacji prowadzonej w sposób publiczny, czyli skierowanej do ogóły potencjalnych klientów. Chodzi tu przede wszystkim o reklamę radiową oraz prasową, a także o wszelkiego rodzaju działania mające na celu umożliwienie ogółowi potencjalnych nabywców usług zapoznanie się z zaletami przedmiotu reklamy. Zalicza się tu także wydatki związane z rozlepianiem plakatów na tablicach reklamowych.

 11. Wydatki na kawę, herbatę dla wspólników oraz środki ochrony indywidualnej i środki czystości

Omówione powyżej koszty ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie nr 14, jako „Pozostałe wydatki” oraz w kolumnie nr 15 , jako „ Razem wydatki”.

Przykłady tych księgowań przedstawiono w aneksie na stronach 107-108

4. Ustalenie dochodu z działalności gospodarczej w firmie „Marad”

U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania

Dochodem lub stratą ze sprzedaży składników majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a ich wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych prowadzonej do celów stosowania odpisów amortyzacyjnych, powiększona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych. (1)

W firmie „Marad” sporządza się zawsze na koniec roku podatkowego inwentaryzację, w celu ustalenia dochodu z działalności gospodarczej.

Spis z natury sporządzony w omawianej firmie na dzień 31 grudnia 1999 roku nie zawiera żadnych pozycji, ponieważ w dniu jego sporządzenia firma nie posiadała materiałów podlegających inwentaryzacji.

Poszczególne składniki inwentaryzacji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Po przeprowadzonej wycenie składników ujmuje się ich

(1) B. Michalczewski „Podatkowa księga przychodów i rozchodów „ Wyd. Michalczyk i Prokop s.c. Łódź 2000 r. str. 137

wartość w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, poprzez wpisanie sumy wartości wszystkich składników objętych spisem w jednej pozycji.

W celu ustalenia tej sumy sporządza się odrębny, szczegółowy wykaz inwentaryzowanych składników, który należy przechowywać wraz z podatkową księgą przychodów i rozchodów.

Na podstawie ogólnych sum rocznych na oddzielnej karcie podatkowej ustala się dochód osiągnięty w danym roku podatkowym. W tym celu wielkość przychodu osiągniętego w roku podatkowym, który ukazuje kolumna nr 9 pomniejsza się o koszty uzyskania tego przychodu.

Biuro Rachunkowe „Marad” wysokość kosztów uzyskania przychodu oblicza w następujący sposób :

Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego + wydatki poniesione na zakup materiałów + wydatki z tytułu kosztów ubocznych zakupu - wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego + pozostałe wydatki = koszty uzyskania przychodu

Różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania wyraża dochód z działalności gospodarczej, który jest podstawą opodatkowania.

Należny podatek dochodowy firma „Marad” oblicza według tabeli przedstawiającej skalę podatkową w 1999 roku :

Tablica nr 5

Podstawa obliczenia podatku w PLN

Podatek wynosi

Ponad

Do

29 624

19% podstawy obliczenia minus kwota 394,80

29 624

59 248

5 233,76+30% nadwyżki ponad 29 624

59 472

14 120,96+40% nadwyżki ponad 59 248

Według ustawy w roku 1999 zwolnione od podatku dochodowego rocznego są uzyskane dochody do kwoty 2077,88 PLN. Podatek dochodowy od takiej kwoty wyniósłby 394,80 PLN. O tą kwotę pomniejsza się podatek dochodowy od dochodu mieszczącego się w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Zestawienie przychodów i rozchodów firmy „Marad” za rok 1999 przedstawia się następująco :

 1. Suma przychodów .................................................................. 39 297,00

 2. Koszty uzyskania przychodów :

 1. wartość spisu z natury na dzień 31.12.1998 roku ................... 173,28

 2. wydatki na zakup materiałów ................................................ 2 126,43

 3. koszty uboczne zakupu ........................................................... 256,34

 4. minus wartość spisu z natury na dzień 31.12.1999 roku ........ 242,28

 5. kwota pozostałych wydatków ................................................. 10 018,99

Razem koszty ............................................................................... 12 332,76

 1. Dochód za 1999 rok ................................................................. 26 964,24

Na osobach prowadzących działalność gospodarczą ciąży obowiązek dostarczenia do właściwego urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej stracie w danym roku podatkowym.

Zeznanie to składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy. Na podstawie tego zeznania ustala się różnicę pomiędzy podatkiem należnym za dany rok a sumą przekazanych zaliczek. Jeżeli należny podatek jest większy, podatnik zobowiązany jest do wpłacenia brakującej kwoty.

W ciągu roku podatkowego podatnik obowiązany jest do wpłacania miesięcznych zaliczek podatku dochodowego. W tym przypadku przy ustalaniu dochodu nie muszą występować stany wynikające ze spisu z natury, ponieważ nie ma obowiązku jego comiesięcznego przeprowadzania.

W okresie od stycznia do listopada zaliczki wpłacane są do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Natomiast za miesiąc grudzień wpłaca się do wysokości zaliczki za listopad w terminie do 20 grudnia. W tych samych terminach składa się także deklarację PIT-5.

Przykład deklaracji PIT-5 przedstawiony jest w aneksie na stronach 111-115

Przykład obliczania podatku w firmie „Marad” :

Sierpień 1999 rok.

Osiągnięty dochód ............................................................................ 3512,00

Majda Marcin : 80% dochodu firmy, czyli....................................... 2809,60

minus składka na ubezpieczenie zdrowotne ........... 71,93

kwota podatku należnego ........................................ 461,89

Majda Mieczysława : 20% dochodu firmy, czyli .............................. 702,40

minus składka na ubezpieczenie zdrowotne............ 71,93

kwota podatku należnego ........................................ 61,52

Z powyższych obliczeń wynika, że Marcin Majda zobowiązany jest wpłacić miesięczną zaliczkę oraz złożyć PIT-5 w terminie do 20 września 1999 roku.

IV. EWIDENCJE DODATKOWE

Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy ewidencjonowaniu operacji gospodarczych ( przychód i rozchód ) dokonywanych przez podatników wykonujących różne rodzaje działalności , jednak ustawodawca nałożył na określone grupy podatników obowiązek prowadzenia ewidencji dodatkowych , którymi są :

0x08 graphic

1.Ewidencja sprzedaży

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów , obowiązek prowadzenia

ewidencji sprzedaży ciąży na podatnikach , którzy:

Ewidencja sprzedaży , powinna być zbroszurowana , a jej karty kolejno ponumerowane. Obowiązek ten ciąży na podatniku. Powinna zawierać następujące dane :

Ewidencja ta nie musi być poświadczona przez urząd skarbowy.

Wpisów dotyczących przychodów ze sprzedaży towarów i usług

należy dokonywać po zakończeniu każdego dnia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

Po zakończeniu miesiąca należy podsumować w ewidencji sprzedaży kolumnę dotyczącą sprzedaży(wyrobów i usług) nie udokumentowanej fakturami , rachunkami oraz sporządzić dowód wewnętrzny, określający kwotę miesięcznej sprzedaży, stanowiący podstawę dokonania wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.(1)

Ewidencja sprzedaży może być prowadzona według następującego wzoru:

 1. B.Michalczyk „Podatkowa księga przychodów i rozchodów.” Wyd.Michalczyk i Prokop s.c., Łódź 1998r. s. (77-80)

Tablica nr 3

L.p.

Data uzyskania przychodu

Kwota przychodu

Uwagi

1

2

3

4

1

05.04.1999r.

23,00

Rozl . roczne

2

07.04.1999r.

156,00

Usł. rach.

3

08.04.1999r.

37,00

Rozl. Roczne

4

09.04.1999r.

237,12

Usł. Rach.

Razem

453,12

Źródło : J. Kulicki „Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów” Wyd. SeZaM s.c. Warszawa 1995r. str. 72

2.Ewidencja wyposażenia

Pod pojęciem wyposażenia , rozumie się rzeczowe składniki majątku , związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą , nie zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do środków trwałych. (1)

Podatnicy, prowadzący podatkową księgę przychodów, obowiązani są także prowadzić ewidencję wyposażenia , która powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. par. 3 ust.2 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Objęte ewidencją mogą być składniki , które spełniają następujące

warunki : (2)

Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie , którego wartość początkowa w roku 1999 , w rozumieniu odrębnych przepisów o amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , przekracza 1000 zł, natomiast w 2000 roku - 1500 PLN.

Przy zakładaniu ewidencji po raz pierwszy lub na skutek przejścia z opodatkowania zryczałtowanego , podatnicy dokonują wyceny wyposażenia według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji. (3)

Zapisy w ewidencji wyposażenia muszą być dokonane w dniu przekazania wyposażenia do użytkowania .

 1. par. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U.

Nr 6 , poz. 35 ze zmianami )

 1. B.Michalczyk „ Podatkowa księga przychodów i rozchodów” , Wyd. Michalczyk i Prokop s.c. , Łódź 1998r s. ( 80-81)

Wyposażenie należące do firmy „Marad” przedstawia tablica nr 6

L.p.

Data nabycia

Numer rachunku

Określenie wyposażenia

Cena nabycia

Nr pozycji księgowej

Data likwidacji

Przyczyna likwidacji

1

2

3

4

5

6

7

8

1

11.11.98

16/2/98

Kserokopiarka

1299,00

126

23.06.99

zniszczenie

2

23.11.98

124/98

Telefaks

1180,00

131

3

16.12.98

1113/98

Kserokopiarka

2299,00

167

4

20.12.98

Um. K-S

Zestaw komp.

1800,00

172

Źródło : opracowanie własne na podstawie prowadzonej ewidencji , zgodnej z wymogami wynikającymi z przepisu par. 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

3.Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencję środków trwałych obowiązani są prowadzić wszyscy podatnicy wykorzystujący do prowadzenia działalności środki trwałe .

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pozwala ustalić ich stan , stopień zużycia oraz wielkość odpisu amortyzacyjnego (1)

Ewidencja ta powinna zawierać :

 1. T.Kiziukiewicz K.Sawicki : „Rachunkowość małych firm „ , Wyd.PWE , Warszawa 1998r. s.75

Ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

mogą być prowadzone zarówno odrębnie , jak i łącznie . (2)

Zapisy w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych muszą być dokonane najpóźniej w dniu przekazania składnika do używania . Jest to istotne , ponieważ od następnego miesiąca po oddaniu do używania rozpoczyna się amortyzowanie. Prawidłowe ujęcie w ewidencji jest warunkiem uznania odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów i wpisania ich do podatkowej księgi przychodów i rozchodów .

W ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie wykazuje się wydzierżawianych , wynajmowanych lub używanych przez właściciela do prowadzenia działalności : budynków mieszkalnych , lokali mieszkalnych i własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego . Ich wartość ustala się corocznie , mnożąc powierzchnię użytkową przez kwotę obowiązującą w danym roku .(3)

Firma „ Marad” posiada środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalności , więc jest zobligowana do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Ewidencja ta spełnia ustawowe wymogi formalne ,

 1. T J.Kulicki , „ Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przepisy, przykłady,komentarz.”, Wyd. SeZaM s.c. , Warszawa 1999r. s.59

 2. T.Kiziukiewicz K.Sawicki , „ Rachunkowość małych firm „ , Wyd. PWE , Warszawa 1998r s. 75-78

ukazuje wartość środków trwałych firmy oraz ich stan. Środki trwałe

należące do firmy zostały nabyte w drodze kupna.

Sposób ewidencji środków trwałych firmy „Marad” ukazuje podany na str. 116 aneksu wykaz.

4. Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu dotyczy samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej

500 kg. , nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych , będących własnością pracowników lub osób prowadzących działalność gospodarczą dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika , który jest niezbędny do ustalenia kosztów uzyskania przychodów. Obejmuje ich przebieg w kilometrach.

Ewidencja ta , w odniesieniu do poszczególnych miesięcy , powinna zawierać następujące dane : (1)

 1. B. Michalczyk „ Podatkowa księga przychodów i rozchodów „ Wyd. Michalczyk i Prokop , Łódź 1998r. str.104

Należy prowadzić jednocześnie zestawienie miesięcznych wydatków eksploatacji samochodu . Na podstawie otrzymywanych rachunków i faktur , na których musi być uwidoczniony numer rejestracyjny pojazdu , dokonuje się wpisów do zestawienia wydatków związanych z eksploatacją samochodu. Do wydatków tych zalicza się : paliwo , oleje , filtry , części zamienne , naprawy , opłaty parkingowe , czynsz dzierżawny w leasingu operacyjnym oraz koszty ubezpieczenia . (2)

Podatnicy podmiotowo zwolnieni z podatku VAT wpisują wartość brutto z otrzymywanych rachunków lub faktur . Natomiast płatnicy VAT wpisują wartości netto z wyłączeniem faktur dotyczących zakupu benzynowych paliw silnikowych ( nie dotyczy to zakupu oleju napędowego oraz gazu propan-butan).

Wartość wydatków porównuje się z przebiegiem pojazdu podatnika .

Jeżeli koszty są równe lub wyższe od wartości wynikającej z przebiegu, to do kosztów uzyskania przychodów przyjmuje się kwotę wartości przebiegu . Jeżeli wartość przebiegu jest kwotowo wyższa od kosztów , przyjmuje się wtedy kwotę udokumentowanych kosztów .

Ewidencję przebiegu pojazdu prowadzi się również dla samochodów używanych do działalności gospodarczej na podstawie umów użyczenia , najmu , dzierżawy , leasingu operacyjnego ( nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych ).

W firmie „ Marad „ prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu , której przedmiotem jest samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 900 ccm . Używany jest on na potrzeby firmy na podstawie umowy użyczenia.

(2) Por. K.Haski „ Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów „ , Wyd. SIGMA Skierniewice 1998r. str.68

Przykład prowadzenia omawianej ewidencji przedstawiony jest w aneksie na

str. 118-119

Omówione rodzaje ewidencji dodatkowych ukazują , jak rozbudowaną formą ewidencji jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Praca moja ma na celu przybliżenie głównych zasad i najczęściej występujących zdarzeń gospodarczych mających w niej swoje odzwierciedlenie.

Zakończenie

Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe dopuszczają fakultatywność opcji opodatkowania dla osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę. Stwarza to możliwość świadomego, racjonalnego wybory przez przedsiębiorców jak najkorzystniejszej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Możliwość wyboru posiadają zarówno przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, jak i ją kontynuujący.

Za najbardziej efektywny należy uznać wybór takiej opcji, która zapewni podatnikom przy danym przychodzie ze sprzedaży, określonej dochodowości i przewidywanych ulgach największy zysk netto, czyli najniższą kwotę obciążenia podatkiem dochodowym.

Podsumowując przedstawione i omówione w niniejszej pracy formy opodatkowania stwierdzić można, że podatek dochodowy na zasadach ogólnych może być wybrany przez każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze. Ta forma opodatkowania uwzględnia koszty uzyskania przychodu oraz stwarza możliwość odliczania należnych ulg wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Jest ona szczególnie korzystna, gdy dochodowość jest niska albo gdy wartość odliczeń jest znana.

Z kolei podatek na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, a dokładniej mówiąc kwota podatku zryczałtowanego zależy od przychodu. W tym przypadku podatnik ma prawo do odliczeń od przychodu przed opodatkowaniem, a także do ulg inwestycyjnych. Ponadto podatnikowi przysługują odliczenia od podatku wynikające z ustawy o podatku dochodowym. Zatem w przypadku wyboru ryczałtu odliczenia mogą być czynnikiem decydującym o zmniejszeniu podatku.

Jeżeli chodzi o kartę podatkową, to kwota podatku jest stała dla danego typu działalności, przy danej liczbie zatrudnienia i liczbie mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. W tym przypadku nie przysługują odliczenia budowlane, remontowe, na dokształcanie itp.

Przedstawiona w pracy próba analiz obowiązujących form opodatkowania skłania mnie do przyjęcia poglądu, że zdecydowanie najniższym stopniem uciążliwości charakteryzuje się karta podatkowa, nieco wyższym ryczałt ewidencjonowany, a najwyższym księga podatkowa. Jeszcze raz zaznaczam, że podatnik musi sam dokonać wyboru jednej z omawianych form opodatkowania, co ma tę zaletę, że właśnie nikt inny, jak tylko on powinien ocenić, czy jest to forma właściwa dla prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Wiedza zdobyta przez autora pracy w trakcie jej pisania wzbogaciła jego wiedzę z zakresu rozliczeń podatkowych z tytułu dochodów. Wiedza ta okaże się zapewne bardzo przydatna w jego pracy zawodowej.

102

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
prowadzenie kont osobistych, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Ksztaltowanie nowego wyrobu - praca magisterska, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Cztery swobody, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Formy platnosci bezgotówkowych - pracamagisterska, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
CEFTA - referat, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Ściągi - MIZY, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
budowa domku jednorodzinnego, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Rola kredytu bankowego, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
PRACA, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Reichel-DG, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Formy organizacyjne spółki - Referat, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
market. usług, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
UWARUNKOWANIA SPRAWNEJ ORGANIZACJI, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Etyka menedżera, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
polski rynek pracy w okresie transformacji, stz Prace Licencjackie Dyplomowe

więcej podobnych podstron