Granica funkcji, Granica funkcji


Granica funkcji

 Definicja Heine'go

Liczbę a nazywamy granicą funkcji y = f(x) w punkcie 0x01 graphic
jeśli dla każdego ciągu 0x01 graphic
 argumentów funkcji zbieżnego do 0x01 graphic
 o wyrazach różnych od 0x01 graphic
, odpowiadający mu ciąg 0x01 graphic
wartości funkcji jest zbieżny do a.

Fakt, że granicą funkcji przy x dążącym do 0x01 graphic
jest liczba a zapisujemy:

 

0x01 graphic

 

Jeżeli 0x01 graphic
 (X - dziedzina funkcji) są dowolnymi funkcjami, to:

 sumą funkcji f i g nazywamy funkcję 0x01 graphic
określoną wzorem:

0x01 graphic

 

 różnicą funkcji f i g nazywamy funkcję 0x01 graphic
określoną wzorem:

0x01 graphic

 

 

0x01 graphic

 ilorazem funkcji f i g nazywamy funkcję 0x01 graphic
określoną wzorem:

 

0x01 graphic

 

 

0x01 graphic

 Jeśli funkcje f i g mają w punkcie 0x01 graphic
 granice odpowiednio a i b, to istnieją w punkcie 0x01 graphic
granice funkcji 0x01 graphic
 i zachodzą związki:

0x01 graphic

 

 Funkcja różnowartościowa.

DEFINICJA:
Funkcję f: X
0x01 graphic
Y nazywamy różnowartościową w zbiorze A zawartym w X, gdy dla każdych x1, x2 0x01 graphic
A prawdziwa jest implikacja:

0x01 graphic

tzn. funkcja różnowartościowa przyporządkowuje różnym argumentom różne wartości.
 
Funkcję różnowartościową nazywamy również injekcją.

Funkcja wzajemnie jednoznaczna (bijekcja) - funkcja będąca jednocześnie funkcją różnowartościową i "na". Innymi słowy, bijekcja to funkcja (relacja przyporządkowująca każdemu elementowi dziedziny dokładnie jeden element obrazu) taka, że każdemu elementowi obrazu odpowiada dokładnie jeden element dziedziny.

Definicja formalna

W teorii mnogości bijekcja definiowana jest jako podzbiór 0x01 graphic
iloczynu kartezjańskiego zbiorów X i Y, który spełnia następujące warunki:

Słownie: każdy element dziedziny musi być w relacji z dokładnie jednym elementem przeciwdziedziny i odwrotnie.

Ciągłość funkcji

 Funkcja y = f(x) jest ciągła w punkcie 0x01 graphic
 wtedy i tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek: istnieje granica funkcji w punkcie0x01 graphic
, równa wartości funkcji w tym punkcie, czyli:

0x01 graphic

 Funkcja ciągła w punkcie 0x01 graphic
, którego pewne otoczenie zawiera się w X (dziedzina funkcji), ma następującą własność:

dla każdej liczby dodatniej 0x01 graphic
istnieje taka liczba dodatnia 0x01 graphic
 taka, że do wykresu funkcji wraz z punktem 0x01 graphic
należą wszystkie punkty S postaci 0x01 graphic
i są one odległe od punktu P o mniej niż 0x01 graphic

 

0x01 graphic

 

 

Każdy punkt 0x01 graphic
, w którym funkcja jest ciągła nazywa się punktem ciągłości funkcji. Funkcja f (x) nazywa się funkcją nieciągłą, jeśli nie jest funkcją ciągłą, w co najmniej jednym punkcie swojej dziedziny.

 

Funkcja y = f(x) jest:

 0x01 graphic

funkcja jest lewostronnie ciągła w punkcie b

 0x01 graphic

Jeżeli funkcje f i g są ciągłe w punkcie 0x01 graphic
 to:

        funkcje f + g, f - g, fg są funkcjami ciągłymi w punkcie 0x01 graphic

 

        funkcja 0x01 graphic
 jest ciągła w punkcie 0x01 graphic

Własność Darboux

Jeżeli y = f(x) jest ciągła w przedziale domkniętym0x01 graphic
to istnieje taki punkt 0x01 graphic

0x01 graphic

 Jeżeli y = f(x) jest ciągła w przedziale 0x01 graphic
, to jest w nim ograniczona i przyjmuje w tym przedziale wartość najmniejszą i największą. Jeżeli y = f(x) jest ciągła w przedziale 0x01 graphic
, to istnieje taki punkt 0x01 graphic
(miejsce zerowe funkcji).

Twierdzenie Weierstrassa.

Twierdzenie. Niech 0x01 graphic
będzie funkcję ciągłą. Wtedy istnieje najmniejsza 0x01 graphic
i największa 0x01 graphic
wartość fonkcji 0x01 graphic
w przedziale 0x01 graphic
. Ponadto istnieją takie punkty 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
, że 0x01 graphic
, a 0x01 graphic
Uwaga. Twierdzenie Weierstrassa (czyt: wajersztrasa) pozostaje prawdziwe jeśli przedział 0x01 graphic
zastąpimy np. sumą kilku takich przedziałow. Wszystkie one muszą być domknięte i ograniczone. Uwaga. Twierdzenie Weierstrassa nazywamy też twierdzeniem o przyjmowaniu wartości najmniejszej i największej w przedziale domkniętym i ograniczonym.

Funkcja odwrotna do funkcji f istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy f jest funkcją różnowartościową i "na", czyli funkcją wzajemnie jednoznaczną (bijekcją).Tak więc skoro f − 1 jest funkcją odwrotną do f, to jasnym jest, iż f jest funkcją odwrotną do f − 1. Funkcje f oraz f − 1 nazywamy wtedy funkcjami wzajemnie odwrotnymi. Jeżeli taka funkcja odwrotna do danej istnieje, to jest ona jedyna, zaś samą funkcję f nazywamy funkcją odwracalną.Własności funkcji odwrotnej są ściśle związane z własnościami funkcji danej - poniższa tabela przedstawia niektóre z tych powiązań dla rzeczywistej funkcji f.

la funkcji określonych na zbiorze liczb rzeczywistychWyszukiwarka

Podobne podstrony:
5 Ciagi,granica i ciaglosc funkcji
Granica i ciągłość funkcji
granica funkcji zadania 1 plus 2
Granica i ciągłość funkcji zadania
Matematyka Funkcja granice
Analiza matematyczna Wykłady, GRANICE FUNKCJI
Matematyka cw5 Granice funkcji Ciaglosc funkcji Asymptoty
Nowa koncepcja funkcjonowania Strazy Granicznej
Granica funkcji(1), Prywatne
Granice funkcji - pochodne, Prywatne, matna
Granice funkcji
granice funkcji ciaglosc funkcji (1)
Granica funkcji w punkcie
Tw o granicach wlaściwych funkcji
07 funkcje zmiennej rzeczywistej 3 2 granica funkcji
GRANICE FUNKCJI
8 Zadania do wykladu Granica funkcji Ciaglosc funkcji 1
3 granica i ciaglosci funkcji i Nieznany (2)
Arkusz nr 3 (Granice funkcji)
C04 Granica i asymptoty funkcji

więcej podobnych podstron