TEORIA W-F, teoria wychowania fizycznego, 1

Pobierz dokument
teoria.w.f.teoria.wychowania.fizycznego.1.doc
Rozmiar 70 KB

1. Jak najogólniej można podzielić otaczającą człowieka rzeczywistość?

- można ja podzielić na świat natury ( wszystko co wytworzyła natura lub czego nie wytworzył człowiek). Świat kultury, który wytworzył człowiek.

2. Co o jest najogólniej kultura?

- Wszystko co wytworzyły pokolenia wcześniejsze i przekazały następne. Kultury nie tworzy jedno pokolenie.

3. Jaka dziedzina umożliwia przekaz kultury z pokolenia na pokolenie?

- Edukacja. Kultura jest treścią edukacji.

4. Dlaczego człowiek stworzył kulturę?

- Z niezadowolenia wobec tego czym obdarzyła go natura.

5. Jakie warunki musza być spełnione, aby wytwory natury weszły do świata kultury (przedmiotowej)

- Po pierwsze musi temu przekształceniu towarzyszyć 1.idea ( myśl, pomysł, plan ) 2.praca i 3.narzędzie. ( uległo doskonaleniu, praca stała się bardziej efektywna)

6. Co się składa na kulturę?

- wartości

- zachowania,

- rezultaty, materialne ( wytwory umysłu ludzkiego) niematerialne ( wiara, wartości, wiedza, pomysły.)np. książka jest połączeniem wartości materialnych i niematerialnych)

7. Jakie rodzaje kultury wyodrębnia Grabowski?

- kultura ogólna,

- podmiotowa

- duchowa

- fizyczna.

Kultura ogólna

Kultura przedmiotowa kultura podmiotowa

Kultura duchowa kul-fizyczna

8. Co różni poszczególne rodzaje kultury?

- różnią się przedmiotem, którego dotyczą (ciało umysł.)

9.Jak Grabowski definiuje wyodrębnione rodzaje kultury?

- kultura (ogólna) jest to ogół uznawanych wartości, utrwalonych zachowań i ich rezultatów dotyczących człowieka i jego otoczenia

- kultura podmiotowa jest to ogół uznanych wartości, utrwalonych zachowań i ich rezultatów dotyczących człowieka.

-kultura duchowa, ogół uznawanych wartości, utrwalonych zachowań i ich rezultatów dotyczących umysłu ludzkiego.

-kultura fizyczna, ogół uznawanych wartości, utrwalonych zachowań i ich rezultatów dotyczących podmiotów ludzkiego ciała.

-kultura przedmiotowa- jest to ogół uznawanych wartości, utrwalonych zachowań i ich rezultatów dotyczących jego otoczenia

10. Co decyduje o specyfice kultury fizycznej?

- kultura fizyczna zajmuje się ciałem człowieka

- człowiek jest podmiotem i przedmiotem równocześnie

KRYTERIA KULTURY

11. Co to jest kryterium?- jest czynnikiem służącym za podstawę oceny, wyboru lub kwalifikacji.

12. Jakie kryteria oceny Kult-fiz proponuje Grabowski?

- świadomość potrzeb i możliwości swojego ciała,

- odpowiednie zachowania służące temu ciału,

- relatywne do tych potrzeb możliwości, rezultaty owych zachowań

13 Co oznacza świadomość potrzeb i możliwości swojego ciała i jak są kształtowane?

- oznacza przekonanie, ze ruch jest niezbędny współczesnemu człowiekowi. Kształtować poprzez przekazywanie wiedzy wpływu ruchu na organizm.

14. Jakie zachowania są odpowiednie i służą ludzkiemu ciału?

- aktywnie pracuje nad sobą

- systematyczne zachowania

- liczące się z indywidualnymi potrzebami

15. Jakie rezultaty można uznać za relatywne do potrzeb i możliwości?

- rezultaty na miare indywidualnych potrzeb i możliwości.

16. Jakie wnioski dla wychowawców fizycznych wynikają ze znajomości powyższych kryteriów?

Takie przygotowanie podopiecznych, aby mieli relatywne do potrzeb i możliwości rezultaty. Aby kończyli szkole i spełniali powyższe kryteria.

RODOWÓD I ZNACZENIE CZŁOWIEKA W KULTURZE FIZYCZNEJ

17. Czym kieruje się człowiek podejmując jakakolwiek aktywność w tym i aktywność fizyczna?

- wartościom w imię których je podejmuje

- kierujemy się swoimi wartościami.

18. Co można nazwać wartością?

- cos co jest cenne( dla nas ) i godne starań

19. Jak można podzielić wartości, którymi kierują się ludzie podejmując aktywność fizyczna?

- wartości autoteliczne znaczące same dla siebie, można je sprowadzić do hasła: ćwiczę bo to jest dla mnie ważne!!!!!

- wartości instrumentalne, ważne dla realizacji innych celów- ćwiczę bo chce być lepszy od innych.

20. Jakie są główne powody społecznych zainteresowań doskonaleniem ciała?

- biologicznego przetrwania

-rywalizacji i nagrody

- dla zapewnienia osobniczego i społecznego rozwoju

21. Jakie wartości cielesnej aktywności i związane z nimi ypy fizyczne wyodrębnił Florian Znaniecki?

Wartość:

- zdrowie ( typ higieniczny)

- rozrodczość, (typ geneonomiczny)

- uroda, (typ obyczajowo estetyczny)

- zmysłowość, (typ hedonistyczny)

- sprawność robocza i bojowa, (typ utylitarny)

- sprawność jako wartość sama dla siebie, typ sportowy ( chce być sprawny, chce być najlepszy w kraju ii na świecie).

22. Jaką rolę pełni wych-fiz zdaniem Znanieckiego?

- urabianie tych pożądanych społecznie typów fizycznych

23. Jaką rolę spełnia uczestnictwo w kul-fiz ( aktywności ruchowej) wg. Zygmunta Gilewicza?

- stymulacji (człowiek pobudza swój rozwój)

- adaptacji, funkcja przystosowawcza

- kompensacji, funkcja wyrównawcza

- korektywy, funkcja naprawcza.

24. Czym się różnią poglądy Floriana Znanieckiego i Zygmunta Gilewicza na temat aktywności fizycznej w zyciu człowieka?

- dla Znanieckiego ważne motywy aktywności ze względu na wartości przypisywane ciału

- dla Gilewicza jako przyrodnika ważne były biologiczne skutki tej aktywności fizycznej.

WARTOSCI CIAŁA JAKO MOTYW AKYWNOSCI FIZYCZNEJ

25.Jakie są powody aktywności cielesnej?

- bezpośrednie: z zaspokajaniem potrzeb egzystencjalnych, zdobywanie żywności, wytwarzanie rzeczy.

- pośrednie: związanie ze zwiększeniem możliwości swojego ciała w zakresie zaspokajania różnorodnych potrzeb

26. Co jest cechą charakterystyczna aktywności fizycznej podejmowanej z powodów pośrednich?

- przewidywanie skutków,

- przypisywanie tylko człowiekowi, zdolność przewidywania późniejszych skutków na podstawie wcześniejszych przyczyn.

27. Jacy autorzy zajmowali się powodami ulepszania ciała i związanymi z nimi wartościami ciała?

- Andrzej Pawłucki, prof. Zbigniew Krawczyk, Maciej Demel.

28. Jakie wartości ciała są omawiane najczęściej w literaturze przedmiotu?

- zdrowie

- wartości utylitarne

- wartości hedonistyczne ( przyjemnościowe)

- wartości agonistyczne ( rywalizacyjne)

29. W jakich formach urzeczywistniają się zdrowotne wartości ciała?

- zabiegi w formie działań prewencyjnych

- działania profilaktyczne

- działania reparacyjne

30. Jakie są główne powody utylitarnej poprawy ciała?

- przygotowanie do zwiększenia zdolności do pracy ( motyw preparacyjny)

- odnowa sił po jej wykonaniu ( motyw rekreacyjny)

31. Jak może się wyrażać wartość estetyczna ludzkiego ciała?

- w urodzie kształtów naszego ciała (aspekt morfologiczny)

- w pięknie ruchów (aerobik) aspekt kinetyczny

31. W jakiej roli występuje ciało człowieka uczestniczącego w ruchu z powodów hedonistycznych?

- ciało może być źródłem przeżyć sprawiających przyjemność lub narzędziem do ich osiągnięcia.

32. W jakich formach mogą urzeczywistniać się agonistyczne( rywalizacyjne) wartości ciała?

- współzawodnictwo bezpośrednie ( dążenie do zwycięstwa nad rywalem)

-pośrednie ( dążenie do ustanowienia rekordu)

33. jakie zadanie dla nauczyciela WF wynika z wiedzy o wartościach ciała?

- wychowanie do różnych wartości ciała.

FUNKCJE AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ W ONTOGENEZIE I JEJ ZWIĄZKU ZE ZDROWIEM

34. Jakie funkcje (biologiczne) pełni w ontogenezie aktywność fizyczna?

- stymulacja rozwoju

- adaptacja rozwoju

- kompensacja i korekcja

35. Jakie okresy można wyróżnić w rozwoju osobniczym?

- młodości , wstępną anafaza

- dojrzałości, mezofaza

- starości, katafaza

36. Czym charakteryzują się poszczególne okresy ?

- młodość, przewaga budowy nad rozpadem

- dojrzałość, względna ich równowaga

-starość, przewaga rozpadu nad budową

37.Co to jest stymulacja?

- jest to pobudzenie czynności organizmu a w konsekwencji jego rozwój

38. Na czym polega istota stymulacji w anafazie, mezofazie i katafazie?

- w anafazie na wspomaganiu rozwoju i optymalizacji rozwoju

- w metafazie na podtrzymaniu wcześniej osiągniętego rozwoju fizycznego i motorycznego.

- w katafazie na zwolnieniu procesów inwolucyjnych.

39. Co to jest adaptacja i na czym polega?

- przystosowanie się naszego organizmu do otoczenia. Polega na zachowaniu stałości środowiska wewnętrznego tzn. homeostaza w zmieniających się warunkach otoczenia 40. Na czym polega adaptacyjna rola aktywności ruchowej człowieka w dziedzinie kul-fiz na przestrzeni zycia?

- w okresie młodości na dążeniu do podwyższenia tolerancji organizmu na działanie możliwie wszelkich bodźców generowanych przez środowisko zewnętrzne.

- w okresie dojrzałości polega na wspomaganiu procesu przystosowania do warunkow zycia i warunków pracy zawodowej.

- w okresie starości, na łagodzeniu skutków zmiany trybu zycia w związku z przejściem w stan spoczynku oraz ograniczoną sprawnością i wydolnością organizmu w wyniku zmian starczych.

41. jakie są złe str. adaptacji?

Jest tzw. adaptacja patologiczna, czyli przygotowanie kosztem trwałego uszkodzenia struktury i funkcji ustroju.

42. Na czym polega kompensacyjna funkcja w KF?

Polega na wyrównywaniu deficytu bodźców rozwojowych.

43. Na czym polega korekcyjna funkcja w uczestnictwie w KF?

Na leczeniu

44. Jaką rolę pełnią kompensacyjne i korekcyjne funkcje w różnych okresach życia?

- w anafazie polega na zapobieganiu i leczeniu wszelkich zaburzeń rozwoju.

-w mezofazie na profilaktyce oraz terapii schorzeń zawodowych i cywilizacyjnych.

-w katalazie na zapobieganiu zmianom starczym w obrębie poszczególnych układów na tym polega kompensacja oraz leczeniu chorób wieku starczego.

45. Formy uczestnictwa w kulturze fizycznej.

-wychowanie fizyczne (edukacja fizyczna)

-rekreacja ruchowa i turystyka

-sport

-rehabilitacja

46. Co to jest wychowanie fizyczne? W ujęciu Grabowskiego

Jest to ujęta w pedagogiczny system forma uczestnictwa w KF młodych pokoleń, których celem jest wspomaganie rozwoju fizycznego, motorycznego i zdrowia oraz przygotowanie do podtrzymywania tych właściwości w życiu późniejszym.

47. Na czym polega podwójna rola wychowania fizycznego (eduk. fz.)?

WF spełnia postulat aktualizacji i prospekcji

Aktualizacja- wspomaganie rozwoju fizycznego, motorycznego i zdrowia gdy dziecko chodzi do szkoły

Prospekcja- to to, do czego przygotowujemy.

48. Który ze składników fizycznej edukacji (wychowanie i kształcenie) służy aktualizacji a który prospekcji?

Aktualizacji służy fizyczne kształcenie (przekazanie wiedzy, kształtowanie umiejętności ruchowych i sprawności fizycznej)

Prospekcji służy fizyczne wychowanie (kształtowanie postaw prosomatycznych)

49. Co to jest rekreacja fizyczna i dlaczego udział w niej jest powinnością współczesnego człowieka?

Forma uczestnictwa w KF ludzi głównie w wieki produkcyjnym i poprodukcyjnym, której celem jest renowacja, podtrzymywanie i pomnażanie zdrowia, sprawności fizycznej i urody ciała, a podstawowym środkiem aktywność ruchowa.

Ponieważ człowiek współczesny powinien kompensować braki naturalnej aktywności ruchowej związanymi z udogodnieniami cywilizacji.

50. W jakiej roli może występować sport?

W trojakiej roli:

-jako widowisko - podziwianie innych (sport pasywny)

-sport jako wartość sama dla siebie (sport autoteliczny)

- środek realizacji celów pozasportowych ( sport instrumentalny)

51. Co to jest sport autoteliczny?

Forma uczestnictwa w KF ludzi o odpowiednich predyspozycjach somatycznych motorycznych, aspiracjach agonistyczno perfekcjonistycznych, której celem jest zaspokojenie potrzeby samorealizacji na drodze współzawodnictwa w dążeniu do osiągnięcia max rezultatów w zakresie sprawności fizycznej i ruchowej.

52. Co to jest rehabilitacja ruchowa?

Rehabilitacja ruchowa jest to formą rehabilitacji zdrowotnej a zarazem uczestnictwa w KF, której celem jest przywracanie lub kompensacja utraconych w następstwie choroby lub kalectwa funkcji psychomotorycznych i ubytków somatycznych za pomocą fizycznych środków, a zwłaszcza ruchu.

53. Jaką rolę pełni rehabilitacja ruchowa i jakie są jej zalety?

Występuje jako podstawowy środek leczniczy, przyspiesza proces rekonwalescencji, służy do przygotowanie do zabiegów operacyjnych i utrwalanie ich skutków

Zalety:

-brak skutków ubocznych

-dodatni wpływ na psychikę pacjenta

54. Co łączy i co dzieli różne formy KF?

Łączy ciało i podstawowy środek czyli ruch

Dzieli cele od których zależy częstotliwość, intensywność

55. Dlaczego WF jest podstawową formą KF?

-obejmuje całe młode pokolenie

-zapoznaje ze wszystkimi formami KF

-przygotowuje do aktywności na całe życie

56. Od czego zależy udział w różnych formach KF?

-od wieku

-od predyspozycji somatyczno motorycznych

-od aspiracji

57. Jaki jest zasięg społeczny tych form?

Ze względu na zasięg społeczny ma : rekreacja i turystyka następnie wychowanie fizyczne, sport i rehabilitacja.

58. Jakie jest miejsce tych form w życiu osobniczym?

-rekreacja i turystyka

-rehabilitacja

-sport

-wychowanie fizyczne

WOLUCJA POGLĄDÓW NA ISTOTĘ I CELE WF

WERSJA BIOTECHNICZNA, KULTUROWA, PEDAGOGICZNA

59. Jak zmieniły się poglądy na istotę i cele wychowania fizycznego w Polsce?

-wychowanie fizyczne jest przede wszystkim pracą nad ciałem (wersja biotechniczna - orientacja naturalistyczna)

- wychowanie fizyczne jest przede wszystkim jest pracą nad osobowością (wersja kulturowa - orientacja humanistyczna)

-wychowanie fizyczne (edukacja fizyczna) jest pracą nad osobowością i ciałem równocześnie (wersja pedagogiczna - orientacja humanistyczna)

60. Kto był twórcą i kto należał do przedstawicieli wersji biotechnicznej, kulturowej i pedagogicznej?

Biotechniczna - Jędrzej Śniadecki, kontynuacja Piasecki, Osmolski, Gilewicz.

Kulturowej - Florian Znaniecki, przedstawicielami tej wersji Andrzej Pawlucki, K Zuchowa.

Pedagogiczna - Maciej Demel kontynuacja Henryk Grabowski, Stanisław Strzyżewski

61. Na jakich założeniach oparte były poszczególne wersje?

-wersja biotechniczna, zdrowie jest podstawą i warunkiem wychowania,

- wersja kulturowa, podstawowe założenie- pracując nad ciałem zawsze kierujemy się jakąś ideą za którą stoją określone wartości, a te należą do świata kultury,

- wersja pedagogiczna, wychowanie warunkiem zdrowia ( do zdrowia trzeba wychowywać)

62. Jakie były wady wersji wady biotechnicznej i kulturowej?

- biotechniczna, ograniczenie się do sił natury i ich wpływu na ciało człowieka

- kulturowa, ograniczenie się do sił kultury i ich wpływ na osobowość ludzką.

63. Jakie są zalety wersji pedagogicznej?

- komplementarne potraktowanie wcześniejszych wersji, związanie ich formułą nadrzędną w której harmonijnie mogą one współistnieć zachowując swoje racje

(repedagogizacja)


Pobierz dokument
teoria.w.f.teoria.wychowania.fizycznego.1.doc
Rozmiar 70 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TWF zajecia 2 kultura fizyczna, uczelnia awf, teoria wychowania fizycznego
teoria wf, Teoria Wychowania Fizycznego
Teoria Wychowania Fizycznego, Ewolucja poglądów na istotę i cele wychowania fizycznego
rekreacja ruchowa, uczelnia awf, teoria wychowania fizycznego
technologiczna, Teoria Wychowania Fizycznego TWF
koncepcje biotechnologiczne, Teoria Wychowania Fizycznego TWF
TWF Egzaminm, AWF Wychowanie fizyczne, Teoria Wychowania fizycznego
TEORIA WF egzamin koło, WYCHOWANIE FIZYCZNE, Teoria Wychowania Fizycznego
wychowanie fizyczne, Prace uczelnia, Teoria wychowania fizycznego
wf prof h kubiszewska wyklad1, Prace uczelnia, Teoria wychowania fizycznego
Teoria Wychowania Fizycznego - Folia, SCIAGI
postawaprosomatyczna, teoria wychowania fizycznego
twf 4, uczelnia awf, teoria wychowania fizycznego
Teoria Wychowania Fizycznego - Ściąga na Egzamin, SCIAGI
Formy prowadzenia zajęć, Teoria Wychowania Fizycznego
Cwiczenie2, uczelnia awf, teoria wychowania fizycznego
TWF Zerówka, AWF Wychowanie fizyczne, Teoria Wychowania fizycznego
Pytania egz WF 2012, Prace uczelnia, Teoria wychowania fizycznego

więcej podobnych podstron