inne, Kształtowanie siły z wykorzystaniem piłek lekarskich

background image

Rafał Kiliański i Małgorzata Przybylska
nauczyciele wychowania fizycznego
Szkoła Podstawowa nr 314 Warszawa, ul Porajów 3

W myśl założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych, edukacja
w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne,
powinna przede wszystkim:
• Kształtować potrzeby i umiejętności; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego,

psychicznego i duchowego.

• Zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
Zdając sobie sprawę ze znaczenia prawidłowego kształtowania rozwoju fizycznego oraz wyrabiania
właściwych nawyków dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną szczególnie dla dzieci w tym wieku,
pragniemy podzielić się własnymi doświadczeniami w pracy z dziećmi w szkole podstawowej. Przedstawiamy
dwie przykładowe lekcje wychowania fizycznego w klasie VI, proponowane przez nas ćwiczenia ilustrujemy
własnoręcznie wykonanymi zdjęciami z przeprowadzonych lekcji.
Przedstawione przez nas zajęcia spełniają wszystkie cele edukacyjne wymieniane w podstawie programowej:
• Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
• Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów.
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Lekcja I - Kształtowanie siły z wykorzystaniem piłek lekarskich.

Klasa: VI chłopcy
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Liczba ćwiczących: 16
Przybory i przyrządy: piłki lekarskie 2 kg, stojaki
Zadania szczegółowe:
- umiejętności: różne rodzaje podań piłki
- sprawność motoryczna: kształtowanie siły, szybkie zmiany pozycji
- wiadomości: przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego, znaczenie ćwiczeń rozciągających w lekcji

wychowania fizycznego.

- wychowawcze: współpraca w dwójce i w zespole, przestrzeganie reguł współzawodnictwa

TOK LEKCYJNY:

1. Część wstępna, czas 15 min.

a) Czynności organizacyjno-porządkowe:

Nazwa i opis ćwiczenia

Uwagi org.-metodyczne

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie listy, podanie tematu lekcji Ustawienie ćwiczących

w szeregu.

b) Ćwiczenia kształtujące RR, NN i tułowia.

Nazwa i opis ćwiczenia

Powtórzenia Uwagi org.-metodyczne

background image

Bieg dookoła sali na sygnał zmiana kierunku.
Bieg, krok dostawny twarzą do środka koła,
na sygnał tyłem do środka koła.
Przeplatanka- przodem, tyłem do środka
koła.
Marsz z krążeniem RR w przód, w tył.

Ustawienie na obwodzie koła

„Pajacyk’’- w płaszczyźnie czołowej
i strzałkowej.
Krążenia tułowia w prawo w lewo.
Przysiad podparty - wyrzut obydwu NN w tył,
naprzemienne wyrzuty NN w tył, w bok.

Ustawienie w rozsypce

Taczki - jedna osoba w podporze tyłem 2x

Przenoszenie współćwiczącego na plecach. 2x

Ćwiczenia w dwójkach.
Grupa ustawiona z jednej
strony sali.

Przechodzenie „pod mostem”:
Jedna osoba stoi w rozkroku, druga za nią
robi przysiad podparty. Na sygnał przejście
dołem i ustawienie się w postawie
rozkrocznej.

10x każdy

Marsz w dwójkach z pokonywaniem oporu
współćwiczącego.
Podanie RR osobie stojącej z tyłu,
Poruszanie się dwójki w przód, prowadzący
pokonuje opór stawiany przez kolegę.

2x

Pchanie współćwiczącego
Ćwiczący stojący z tyłu opiera dłonie na
łopatkach kolegi. Dwójka porusza się do
przodu kiedy stojący z tyłu pokona opór
współćwiczącego

2x

Ustawienie wszerz sali.

Marsz w dwójkach z pokonywaniem oporu

współćwiczącego.

Pchanie współćwiczącego

2. Część główna, czas 25 min.

a) Ćwiczenia w formie ścisłej: podania w dwójkach

background image

Nazwa i opis ćwiczenia

Powtórzenia Uwagi org.-metodyczne

oburącz sprzed kl. piersiowej

10x

oburącz znad głowy przodem,

10x

oburącz tyłem do kierunku rzutu

10x

jednorącz LR,PR.

10x

b) Ćwiczenia w formie zabawowej: przenoszenie piłki w parach

Nazwa i opis ćwiczenia

Powtórzenia Uwagi org.-metodyczne

Piłka jest trzymana na wysokości klatki
piersiowej (bez pomocy RR), idziemy do
końca sali i z powrotem, to samo tylko
ćwiczący ustawieni tyłem do siebie.

4x

Przenoszenie piłki w parach -ćwiczący przodem do siebie

Przenoszenie piłki w parach -ćwiczący tyłem do siebie

c) Ćwiczenia w formie wyścigów

Nazwa i opis ćwiczenia

Powtórzenia Uwagi org.-metodyczne

Podania piłki oburącz nad głową, ostatnia
osoba z piłką biegnie na początek.

2x

Podania piłki dołem, stojąc w rozkroku.

2x

Siad prosty, jedna osoba obok drugiej
w odległości około 0,5 m, uniesienie NN
w górę, przeturlanie piłki pod NN przez
pierwszą osobę. Powrót do siadu, ostatnia
osoba trzymając piłkę przeskakuje nad
nogami kolegów, siada na początku rzędu.

3x

Podpór przodem (bokiem do siebie),
pierwsza osoba turla piłkę pod ćwiczącymi.
Przejście do leżenia przodem. Ostatnia
osoba z piłką przeskakuje przez ćwiczących,
staje na początku rzędu i pod kolegami turla
piłkę.

3x

Podział na 4 zespoły. Wyścigi
rzędów. Wygrywa szybszy
zespół.
Punkty karne za upuszczenie
piłki.
Ćwiczenie w formie zabawy.
Po kolei ćwiczy każdy
z zespołu.

background image

„Przeciąganie na piłkach”. Jedna osoba
z zespołu leży przodem na trzech piłkach lek.
2 osoby stojąc trzymają ją za wyciągnięte
ręce. Powoli poruszają się w przód. Czwarta
osoba przekłada ostatnią piłkę na początek,
tak aby leżący miał możliwość przesuwania
się w przód.

4x

Przeskakiwanie z nogi na nogę przez piłki
lekarskie (odległość między piłkami
około1m.)

Piłki ustawione na obwodzie
sali. Chłopcy wykonują ćw.
„strumieniem”

„Budowanie drogi”: Przeskakiwanie przez
piłki z niesieniem najbliższej i położeniem jej
na końcu.

Piłki można układać
w dowolnym kierunku
z zachowaniem odległości
około 1m.

Turlanie piłki pod NN w siadzie prostym

Turlanie piłki pod ćwiczącymi w podporze przodem

Przeciąganie na piłkach

Przeskakiwanie z nogi na nogę przez piłki lekarskie

3. Część końcowa, czas trwania 5 min.

background image

Nazwa i opis ćwiczenia

Uwagi org.-metodyczne

„Węzełek”. Ćwiczący tworzą koło trzymając się za ręce.
Osoby stojące obok nie mogą podać sobie dłoni.
Przechodząc dołem, górą trzeba rozwiązać węzełek bez
przerywania koła.
Stretching- ćw. rozciągające mm. obręczy barkowej.
PR ugięta z tyłu za głową, LR naciska na prawy łokieć,
zmiana.
PR ugięta z tyłu za głową, LR dołem za plecami, palce dłoni
spotykają się, zmiana.
Zwis bierny na drabinkach.
Stanie w rozkroku, skłon do LN,PN wytrzymanie.
Omówienie lekcji.

Ustawienie na obwodzie koła.

Lekcja II - Kształtowanie skoczności z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych.

Klasa: VI dziewczęta
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Liczba ćwiczących: 12
Przybory i przyrządy: ławeczki gimnastyczne
Zadania szczegółowe:
- umiejętności: pokonywanie niskich przeszkód
- sprawność motoryczna: kształtowanie skoczności
- wiadomości: sposoby kształtowania skoczności, bezpieczeństwo na lekcji.
- wychowawcze: współpraca i współdziałanie w zespole

TOK LEKCYJNY:

1. Część wstępna, czas 15 min.

a) Czynności organizacyjno-porządkowe:

Nazwa i opis ćwiczenia

Uwagi org.-metodyczne

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie listy, podanie tematu lekcji Ustawienie ćwiczących

w szeregu.

b) Ćwiczenia kształtujące RR, NN i tułowia.

Nazwa i opis ćwiczenia

Powtórzenia Uwagi org.-metodyczne

Bieg po obwodzie sali.
Bieg z krążeniem RR w przód, w tył
Poruszanie się krokiem dostawnym
slalomem między ławeczkami.
J. w. ze swobodnym wymachem RR
Bieg, przeskoki z nogi na nogę przez mijane
ławeczki.

Ustawienie

6-ciu

ławeczek

promieniście

background image

Ćwiczenia z wykorzystaniem ławeczek:
leżenie tyłem o NN ugiętych, RR trzymają
ławkę za głową, przejście do leżenia
przewrotnego


10x

leżenie tyłem nogi do pionu nożyce pionowe,
poziome

10x

leżenie przodem NN oparte na ławce RR na
podłodze, ugięcia RR

15x

leżenie przodem RR na karku, partner
trzyma za nogi, górna część tułowia za
ławką, unoszenie tułowia do wysokości ławki

10x

Ustawienie po jednej osobie
na końcu ławki

Leżenie tyłem nogi do pionu nożyce pionowe, poziome

Leżenie przodem RR na karku unoszenie tułowia do

wysokości ławki

2. Część główna, czas 25 min.

Nazwa i opis ćwiczenia

Powtórzenia Uwagi org.-metodyczne

przeskoki zawrotne przez ławki (obunóż) 3x

przeskoki zawrotne przez ławki z odbicia
jednonóż

3x

przeskoki odwrotne

3x

ślizgi na ławce w leżeniu przodem

3x

ślizgi w leżeniu tyłem (kolana przyciągnięte
do klatki)

3x

Ćwiczą po dwie osoby na
jednej ławce. Ćwiczenia
wykonują przez całą długość
ławki.
Ślizgi na kocykach

naskok obunóż na ławkę zeskok do rozkroku 3x

naskok obunóż na ławkę zeskok obunóż raz
z jednej raz z drugiej strony ławki

3x

Przez całą długość ławki

Zabawa „powódź”
Bieg po całej sali, na gwizdek trzeba jak
najszybciej wejść na ławkę, ostatnia osoba
otrzymuje punkt karny

background image

Przeskoki zawrotne przez ławki (obunóż)

Naskok obunóż na ławkę zeskok do rozkroku

„Przeprawa”.
Każdy zespół ma 2 ławki i przy ich pomocy,
nie schodząc na podłogę i nie dotykając jej,
ma jak najszybciej przedostać się na drugą
stronę sali

3x Podział na trzy grupy. cztero

osobowe Ustawienie z jednej
strony sali.
Współzawodnictwo
zespołowe.
Zabawa z elementami siły

Przeprawa 1

Przeprawa 2

Cztery osoby stoją z jednej strony ławki na
sygnał mają przenieść ją górą nad głową
i postawić z drugiej strony.

4x

Przenoszenie ławki górą nad głową

background image

3. Część końcowa, czas trwania 5 min.

Nazwa i opis ćwiczenia

Powtórzenia

W klęku bokiem do ławki, RR w górę w skos opad w przód z wciskaniem
dłoni w ławkę(wytrzymanie 8 sek.)

4x

Wypad w przód noga wykroczna oparta na ławce, zakroczna na podłodze
opuszczanie bioder jak najniżej, (wytrzymanie)

4x

W staniu na jednej nodze przyciąganie pięty nogi ugiętej w kolanie do
pośladka (wytrzymanie)

4x

W staniu oparcie pięty nogi wykrocznej o ławkę, skłon w przód o plecach
prostych w stronę wyprostowanej nogi

4x

Zwis bierny na drabinkach.
Sprzątnięcie ławeczek, zbiórka, omówienie lekcji

Wypad w przód noga wykroczna oparta na ławce

Skłon w przód w stronę wyprostowanej nogi


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
inne, Kształtowanie siły ogólnej - siłowy obwód stacyjny, Konspekt lekcji W-F dla klasy I LO - Kszta
inne, Kształtowanie siły ogólnej, szybkości i wytrzymałości siłowej w formie obwodu ćwiczeń, Konspek
inne, Kształtowanie siły mięśni ramion, obręczy barkowej i grzbietu., Konspekt lekcji wychowania fiz
inne, Kształtowanie siły na obwodzie stacyjnym poprzez metodę body bulding, KONSPEKT LEKCJI Z WYCHOW
Kształtowanie siły mm RR i obręczy barkowej w treningu funkcjonalnym
Kształtowanie siły
inne, Kształtujemy sprawność motoryczną na torze przeszkód
inne Kształtujemy sprawność motoryczną na torze przeszkód
Wykorzystanie piłek edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej, Edubal
Body- building systemTrening obwodowy (forma obwodowa kształtowania siły)., BILOGIA, FIZJOLOGIA CZŁO
Kształtowanie sprawności ogólnej z piłką lekarską, Gimnastyka1
Zabawy z wykorzystaniem piłek i chusty animacyjnej – część 1
Metody kształtowania siły, Awf- notatki, wychowanie fizyczne, Teoria sportu
Kształtowanie siły i wytrzymałości siłowej
Kształtowanie siły mięśni posturalnych-scenariusz, uczelnia awf, edukacja zdrowotna

więcej podobnych podstron