02metody badawcze psychologii spolecznej2id 4074 ppt

background image

Wstęp do

psychologii

społecznej

Metody badania

psychologii społecznej

background image

Psychologia społeczna

• Psychologia społeczna – nauka empiryczna;

dział psychologii, którego przedmiotem jest
wpływ społeczny = mechanizmy na mocy
których to, co

robią

,

czują

lub

myślą

jedni

ludzie wpływa na to, co

robią

,

czują

lub

myślą

inni ludzie.

• Nie dajcie się oszukać przeciętni ludzie

“psychologowie z ulicy” (a często i z gabinetów

oraz uczelni wyższych) nie są psychologami

społecznymi

background image

Specyfika psychologii społecznej

indywidualizm – podstawową jednostką analizy i

wyjaśniania jest człowiek (a nie grupa)

wzorowanie się na naukach przyrodniczych -

empiryzm, metody ilościowe, preferowanie
eksperymentu, rygoryzm metodologiczny, duża
liczba teorii, weryfikacyjny charakter badań.

empiryzm- przywiązanie do rzetelnych i

powtarzalnych dowodów w postaci wyników badań

sceptycyzm- podejrzliwy stosunek do wszystkich i

wszystkiego

background image

metoda naukowa

obserwacje

teoria

hipotezy

przewidywania

Testy

empiryczne

Jeśli
potwierdze
nie

Jeśli niezgodność
modyfikacja hipotez

background image

S

to

p

ie

ń

k

o

n

tr

o

li

Metody weryfikacji hipotez

obserwacja naturalnie występujących zjawisk

badania korelacyjne

eksperymenty

badanie modeli zwierzęcych
symulacje komputerowe

background image

obserwacja naturalnie występujących

zjawisk

systematyczna

(np. Patterson: następstwa agresji

w przedszkolu)

uczestnicząca

(np. Festinger, Schachter i Riecken

–koniec świata)

analizy archiwalne

(np. analiza czytanek

szkolnych, ogłoszeń matrymonialnych)

background image

Rysunek 1.1. Odsetki kobiet i mężczyzn, którzy w ogłoszeniach matrymonialnych poszukują i oferują

cechy związane z zasobami materilanymi i z urodą (Wojciszke, Baryła i Downar, 2001)

63

22

31

46

16

48

61

45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

od

se

te

k

og

ło

sz

zasoby
uroda

POSZUKIWANIE

OFEROWANIE

background image

Zalety obserwacji

nie zmienia naturalnego biegu

wydarzeń

stosunkowo mało podatna na

ograniczenia wiedzy badacza

background image

Ograniczenia obserwacji

nie wszystko można zaobserwować
niektóre zjawiska są rzadkie lub

niepowtarzalne

słaba kontrola badacza nad sytuacją

badaną (np. w pewnych typach
sytuacji mogą pojawiać się tylko
pewne typy ludzi

 podatna na tendencyjność

obserwatora

background image

badania korelacyjne

• Systematyczny pomiar 2 lub więcej zmiennych

oraz badanie ich współzmienności (korelacji)

testy i kwestionariusze
skale szacunkowe
pytania z jakościowo zróżnicowanymi

kategoriami odpowiedzi (sondaże)

rozmowa usystematyzowana, wywiad,

wywiad retrospektywny (katamneza)

background image

Brak korelacji

tarcza strzelnicza

background image

Korelacje

W jaki sposób 2 zmienne mogą

współwystępować

?

zmienna X

zm

ie

n

n

a

Y

pozytywna

zmienna X

zm

ie

n

n

a

Y

negatywna

background image

Rzeczywiste dane

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Popęd płciowy

4.00

8.00

12.00

16.00

mężczyźn

i

kobiety

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Popęd płciowy

Związek pomiędzy wiekiem, w którym osoba odbyła swój pierwszy kontakt
płciowy a siłą popędu płciowego mierzoną kwestionariuszowo (r około -0.27)

background image

Zalety i wady metody

korelacyjnej

• Zalety metody korelacyjnej

pozwala (rzetelnie, trafnie) mierzyć wiele zjawisk

pozwala mierzyć wiele zmiennych równocześnie

• Ograniczenia

metody

korelacyjnej

(i

obserwacji)

niewrażliwa na pozorny charakter związku

niewrażliwa na interakcyjne oddziaływanie

zmiennych trzecich

• nie wykrywa kierunku zależności

przyczynowo-skutkowych

background image

Korelacja nie oznacza

związku przyczynowo-

skutkowego

Sprzedaż wody mineralnej

L

ic

zb

a

r

o

zb

o

w

Problem
korelacji
pozorny
ch

background image

Dlaczego korelacja =

związek przyczynowo-

skutkowy?

A

B

B

A

C

B

A

background image

eksperymenty

• Celowe, dowolne wywoływanie jakiegoś

zjawiska (kształtowanie jego natężenia) za
pomocą manipulowania jego domniemanymi
przyczynami.

• zjawisko badane = zmienna zależna
• przyczyny = czynniki = zmienne niezależne
• losowy przydział osób do porównywanych

grup = randomizacja

background image

Badania Dolińskiego i Nawrata

Eksperyment 1 (zgoda na wypełnienie kwestionariusza)

Przechodzący ulicę – gwizdek 59
• Przechodzący ulicę – bez gwizdka

46

• Idący wzdłuż chodnika

41

Eksperyment 2 (zgoda na wypełnienie kwestionariusza)

Kartka za wycieraczką 62
• Kartka na drzwiach

37

• Brak kartki36

Eksperyment 3 (zgoda na wypełnienie kwestionariusza)

Reklama za wycieraczką

62

• Wezwanie na policję za wycieraczką

8

• Reklama na drzwiach

38

• Brak kartki32

background image

Badania Dolińskiego i Nawrata

Eksperyment 4 (zgoda na udział w kweście)

• Oczekiwanie na wstrząsy elektryczne

38

• Oczekiwanie na wstrząsy, potem wycofanie

75

• Oczekiwanie na badanie koordynacji

53

Eksperyment 5 (złożenie datku pieniężnego)

Przechodzący ulicę – gwizdek

• Tylko prośba

39

• Prośba z uzasadnieniem pozornym 76
• Prośba z uzasadnieniem rzeczywistym

72

Przechodzący ulicę – bez gwizdka

• Tylko prośba

11

• Prośba z uzasadnieniem pozornym 15
• Prośba z uzasadnieniem rzeczywistym

58

background image

Rodzaje eksperymentów

Z uwagi na sposób aranżacji:

eksperymenty naturalne
eksperymenty laboratoryjne

Z uwagi na charakter porównań:

manipulacje interindywidualne
– (różne osoby w warunkach eksperymentalnych

i kontrolnych  porównania międzyosobnicze)

manipulacje intraindywidualne
– (te same osoby w warunkach

eksperymentalnych i kontrolnych 

porównania wewnątrzosobnicze)

background image

Ważne przy konstruowaniu

eksperymentu

Trafność pomiaru zmiennej zależnej:

czy to co mierzysz, to rzeczywiście to

co chciałeś zmierzyć

trafność zewnętrzna: czy wyniki

eksperymentu można zgeneralizować

na rzeczywistość poza laboratorium

trafność wewnętrzna: czy efekt, który

uzyskałeś rzeczywiście wynika z twojej

manipulacji

background image

Ważne przy konstruowaniu

eksperymentu 2

• Zmiany wynikające z upływu czasu a nie

z manipulacji

– np. spontaniczna poprawa, utrata

zainteresowania, zmęczenie

autoselekcja uczestników – nie wszyscy

równie chętnie poddają się badaniom

śmiertelność – uczestnicy badania

niestety odchodzą

background image

Ważne przy konstruowaniu

eksperymentu 3

• Odgadywanie przez uczestników celu i

oczekiwanych wyników badania

• autoprezentaja uczestników jako źródło

błędów

• tendencja eksperymentatorów do

zwracania uwagi na wyniki, które są
zgodne z ich oczekiwaniami

background image

Zalety eksperymentu

• pozwala

wykrywać

kierunek

zależności

przyczynowo-

skutkowych

 duża kontrola (poznawcza) badacza nad

tym, co wpływa na co

 duża możliwość powtarzalności badań, a

więc i społecznej kontroli

 precyzyjne sprawdzenie wiedzy badacza;

sprzężenie zwrotne dla teorii

background image

Ograniczenia eksperymentu

konstruktorem sytuacji jest badacz, a nie

badany człowiek

nie wszystkie zmienne są manipulowalne

(względy etyczne i techniczne)

skazuje na badanie wpływów krótkotrwałych

Dylemat wpływu i kontroli w badaniach

psychologii społecznej: gdy rośnie wpływ
badacza na osobę badaną, spada jego kontrola
nad tym, co właściwie wpływa na jej
zachowanie (np. zależność podobieństwo-
atrakcyjność)

Zarzut “sztuczności” eksperymentu

background image

badanie modeli zwierzęcych

Wnioskowanie o prawidłowościach rządzących
psychiką i zachowaniem ludzi na podstawie
obserwacji zwierząt lub prawidłowości
rządzących ich zachowaniem np. procesy
uczenia się, efekty zatłoczenia

zalety modeli zwierzęcych

 pozwalają badać zależności w prostej postaci
 znika część ograniczeń technicznych
 znika część ograniczeń etycznych

wady modeli zwierzęcych

 duża różnica między gatunkami

specyfika człowieka – wiele zjawisk nie

występuje u zwierząt

background image

symulacje komputerowe

Wnioskowanie o prawidłowościach rządzących
psychiką i zachowaniem na podstawie odtwarzania
przebiegu jakichś procesów i ich konsekwencji za
pomocą programów komputerowych.

zalety symulacji

 jedyna metoda przewidywania zachowania układów

złożonych

 pozwalają na badanie zjawisk długotrwałych i często

powtarzających się

 niewrażliwe na ograniczenia etyczne

 wymagają od badacza jasnego sprecyzowania założeń

własnej teorii

wady symulacji

 nie stanowią rzeczywistego dowodu empirycznego

background image

Odsetki osób ulegających próbom wpływu w różnych warunkach poszczególnych

eksperymentów składających się na program badań nad „huśtawką emocjonalną” (zacienione –

warunki ulgi)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksperyment 1 (zgoda na wypełnienie kwestionariusza)

Przechodzący ulicę – gwizdek

59

Przechodzący ulicę – bez gwizdka

46

Idący wzdłuż chodnika

41

Eksperyment 2 (zgoda na wypełnienie kwestionariusza)

Kartka za wycieraczką

62

Kartka na drzwiach

37

Brak kartki

36

Eksperyment 3 (zgoda na wypełnienie kwestionariusza)

Reklama za wycieraczką

62

Wezwanie na policję za wycieraczką

8

Reklama na drzwiach

38

Brak kartki

32

Eksperyment 4 (zgoda na udział w kweście)

Oczekiwanie na wstrząsy elektryczne

38

Oczekiwanie na wstrząsy, potem wycofanie

75

Oczekiwanie na badanie koordynacji

53

Eksperyment 5 (złożenie datku pieniężnego)

Przechodzący ulicę – gwizdek

Tylko prośba

39

Prośba z uzasadnieniem pozornym

76

Prośba z uzasadnieniem rzeczywistym

72

Przechodzący ulicę – bez gwizdka

Tylko prośba

11

Prośba z uzasadnieniem pozornym

15

Prośba z uzasadnieniem rzeczywistym

58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Źródło: Doliński i Nawrat, 1994)


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Brzeziński, Jerzy; Doliński, Dariusz O aktywnym przeciwdziałaniu nierzetelnościom w badaniach nauko
Psychologia społeczna Zachowania społeczne Cielecki wykład 3 Normalizacja i konformizm ppt
Psychologia społeczna i metody badawcze1, !Psychologia WSFiZ, Semestr IV, Psychologia Społeczna, ćwi
Psychologia społeczna Zachowania społeczne Cielecki wykład 6 Definicja małej grupy 2 ppt
Psychologia społeczna Zachowania społeczne Cielecki wykład 8 Funkcjonowanie zadaniowe grup I ppt
Psychologia społeczna Zachowania społeczne Cielecki wykład 12 Relacje międzygrupowe II ppt
Psychologia społeczna Zachowania społeczne Cielecki wykład 2 Komunikacja niewerbalna 2 ppt
Psychologia społeczna Psychologia reklamy Doliński wykład 2 Mechanizmy psychologiczne w reklamie
Psychologia społeczna Zachowania społeczne Cielecki wykład 11 Relacje międzygrupowe I ppt
Psychologia społeczna Zachowania społeczne Cielecki wykład 9 Funkcjonowanie zadaniowe grup II pp
1 Psychologia jako nauka metody badawcze w psychologiiid 9672 ppt
Psychologia społeczna Zachowania społeczne Cielecki wykład 1 Facylitacja społeczna 2 ppt
Psychologia społeczna Wprowadzenie do psychologii społecznej Kwiatkowska wykład 2 Proces badawcz
Psychologia społeczna Zachowania społeczne Cielecki wykład 3 Normalizacja i konformizm ppt
Metody i cele badawcze w psychologii
2 Psychologia rozwojowaid 19656 ppt
Psychologia spoleczna
PS 1 Psychologia społeczna wstep

więcej podobnych podstron