C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, KOREK, Marcin Kornak


Marcin Kornak Wrocław 17 marca 2000

EiT

Nr.indeksu 100927

Temat:

Statystyczna ocena wyników pomiarów.

Pomiary wymiarów liniowych trójkątów.

1.Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze statystyczną analizą wyników pomiarów, a w szczególności: sposobami znajdowania i eliminacji wyników pomiarów obarczonych „błędami grubymi”, wyznaczania i analizy składowej przypadkowej oraz składowej systematycznej błędów pomiarów.

2. Program ćwiczenia:

Pomiar trójkąta nr 6 suwmiarką cyfrową o błędzie granicznym ±0,03

3. Tabela wyników dla trójkąta nr 6.

Tabela 1.1. Pomiary boków i wysokości trójkąta nr.3..

Lp.

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

ha

[mm]

hb

[mm]

hc

[mm]

1.

94,66

83,85

74,72

63,47

71,69

80,39

2.

94,65

83,87

74,75

63,47

72,01

80,38

3.

94,61

83,86

74,70

63,50

71,66

80,41

4.

94,71

83,79

74,74

63,51

71,68

80,37

5.

94,64

83,68

74,72

63,56

71,67

80,54

6.

94,61

83,80

74,71

63,54

71,70

80,41

7.

94,61

83,79

74,73

63,56

71,67

80,40

8.

94,68

83,79

75,73

63,53

71,69

80,37

9.

94,68

83,81

74,71

63,52

71,69

80,39

10.

94,65

83,85

75,75

63,51

71,70

80,36

11.

94,62

83,84

74,71

63,47

71,66

80,34

12.

94,66

83,86

75,75

63,51

71,66

80,36

M1)

95,197

83,815

74,810

63,512

71,706

80,393

S2)

0,1940

0 0,0526,00

0,2903

0,0319

0,0967

0,0509

Tabela 1.2. Obliczenia pól trójkąta nr 6.

Lp.

Pa

[mm2]

Pb

[mm2]

Pc

[mm2]

Ph

[mm2]

1.

3004,0

3005,6

3003,4

2996,5

2.

3003,7

3019,7

3004,2

2997,9

3.

3003,9

3004,7

3003,3

2995,4

4.

3007,5

3003,0

3003,4

2996,3

5.

3007,7

2998,7

3009,0

2991,8

6.

3005,8

3004,2

3003,7

2994,2

7.

3009,7

3002,6

3003,1

2994,6

8.

3007,5

3003,5

3043,2

3027,8

9.

3007,0

3004,2

3003,0

2995,4

10.

3005,6

3006,0

3003,5

2997,4

11.

3002,8

3004,0

3001,1

2995,4

12.

3004,7

3004,7

3003,5

2997,8

M1)

3005,7

3005,1

3007,1

2998,4

S2)

1,7

5,0

11,5

9,4

4. Sprawdzanie, czy pomiary były obciążone błędami grubymi i ewentualne

przeprowadzenie eliminacji lub korekty tych błędów.

Błędy grube powstają zazwyczaj wskutek pomyłki eksperymentatora (chociaż mogą być spowodowane również nieodpowiednią metodą pomiarową).

W protokole (tabela 1 ; 8 pomiar boku c, oraz 2 pomiar wysokosci hb trójkąta) dostrzegłem dość „podejrzany” wynik. Okazało się, że wynik tego pomiaru wykracza poza przedział, w którym (zgodnie z funkcją Gaussa rozkładu gęstości prawdopodobieństwa) powinno znajdować się 99,7% wyników. Fakt ten sugeruje popełnienie przez studenta 2 i 8 błędu grubego (błędny odczyt z suwmiarki lub pomyłka przy wprowadzaniu danych do pamięci komputera), wobec czego wynik powinien zostać odrzucony podczas analizy pomiarów.

5. Analiza błedow przypadkowych.

Błędami przypadkowymi nazywamy błędy zmieniające się w sposób nieprzewidziany. W chwili pomiaru mierzącemu nie jest znana wartość błędów przypadkowych.

Pomiary bezpośrednie boków i wysokości trójkąta są oczywiście obarczone błędem przypadkowym na co miały wpływ:

- różnej rozdzielczości oczu mierzących,

Okazuje się że miary błędów przypadkowych przy pomiarze długości boków są mniejsze od błędów przypadkowych powstałych przy pomiarze wysokości. Wiąże się to ze stosunkowo trudnym ustawieniem mierzonej wysokości trójkąta prostopadle do szczęk suwmiarki. Był to jeden z zasadniczych powodów uzyskiwania różnych długości boków.

6. Analiza błędów systematycznych wyznaczenia powierzchni trójkąta nr 6.

Błędy systematyczne to błędy , które przy wielu pomiarach tej samej wartości wykonywane w tych samych warunkach pozostają stałe lub zmieniają się wg określonego prawa.

Rozmiary obliczonych pól zarówno ze wzoru standardowego jak i wzoru Herona są bardzo do siebie zbliżone. Niemniej jednak pola wyliczona ze wzoru Herona, są mniejsze co do wartości od pól liczonych ze wzoru tradycyjnego. Spowodowane to jest tym że we wzorze Herona wykorzystywane są długości wszystkich trzech boków trójkąta. Pomiary boków ze względu na trudności zmierzenia boku miały tendencję do zaniżania swej wartości.

We wzorze tradycyjnym wykorzystuje się tylko jeden bok i opadająca na niego wysokość. Pomiary wysokości z kolei miały skłonność do zawyżania swej wartości.

Niemniej jednak pola wyliczone ze wzoru Herona ze względu na mniejsze błędy przypadkowe pomiarów boków jest dokładniejszy.

  1. Po przeprowadzeniu analizy wyników usunąłem pomiary obarczone grubymi

błędami, zestawienie wyników pomiarów przedstawia poniższa tabelka.

X

n

S

sx= 0x01 graphic

Δp=3sx

Δn

δp=

δn=

Ostateczny

wynik

pomiaru

mm

mm

mm

mm

mm

%

%

mm

A

94,648

12

0,032

0,009

0,026

0,03

0,028

0,032

94,65 ± 0,06

B

83,815

12

0,053

0,010

0,031

0,03

0,037

0,036

83,82 ± 0,04

C

74,81

12

0,290

------------

-----------

--------------

-------------

--------------

---------------

c'

74,726

11

0,019

0,006

0,017

0,03

0,022

0,040

74,73 ± 0,04

Ha

63,512

12

0,032

0,009

0,028

0,03

0,044

63,51 ± 0,06

Hb

71,706

12

0,097

-------------

-----------

--------------

--------------

---------------

hb'

71,679

11

0,016

0,005

0,014

0,03

0,001

0,042

71,068 ± 0,04

Hc

80,393

12

0,051

0,015

0,044

0,03

0,055

0,037

80,39 ± 0,07

mm2

mm2

mm2

mm2

mm2

%

%

mm2

Pa

3005,7

12

1,7

0,491

1,472

2,372

0,049

0,079

3005,7 ± 3,8

Pb

3005,1

12

5

-------------

-----------

--------------

-------------

--------------

---------------

Pb'

3003,7

11

1,9

0,573

1,719

2,332

0,057

0,078

3003,7±4,05

Pc

3007,1

12

11,5

-------------

-----------

-------------

-------------

--------------

---------------

Pc'

3003,8

11

1,9

0,573

1,719

2,327

0,057

0,077

3003,8±4,05

Ph

2998,4

12

9,4

-------------

-----------

--------------

-------------

--------------

---------------

Ph'

2995,7

11

1,8

0,543

1,628

0,054

2995,7±

0x08 graphic
a,b,c - boki trójkąta;

x - średnia arytmetyczna n pomiarów;

s - odchylenie średnie kwadratowe;

sx - odchylenie średniej arytmetycznej;

Δp - błąd przypadkowy graniczny pomiaru ;

Δn - błąd graniczny suwmiarki;

δp - błąd względny przypadkowy;

δn - błąd względny suwmiarki;

0x08 graphic
1. X - średnia arytmetyczna serii n pomiarów (x1,x2,...,xn ) wielkości fizycznej X wynosi

2. S - Średni błąd kwadratowy pojedynczego pomiaru skończonej serii n pomiarów wielkości fizycznej X wynosi:

0x08 graphic

8. Wnioski:

Podczas wykonywania ćwiczenia dwóch studentów popełniło podczas pomiaru jednego z boków i wysokości błąd gruby, który postanowiłem odrzucić. Mogły one zostać popełnione w wyniku nieprawidłowego wpisu do komputera lub pomyłki przy odczycie wartości.

Dokonując obliczeń zauważamy że pomiary boków a,b,c obarczone są mniejszymi błędami niż pomiary odpowiadających im wysokość ha,hb,hc.Wynika to bezpośrednio ze sposobu w jaki zostały wykonane powyższe pomiary. Jak wiadomo wysokość trójkąta jest prostopadła do przeciwległej podstawy a więc aby poprawnie wykonać pomiar należało `przyłożyć' suwmiarke prostopadle do podstawy co mogło sprawiać pewne trudności.

Porównując pola trójkątów wyliczone metodą tradycyjna (a*ha/2) oraz wzorem Herona zauważamy że wyliczenia dokonane wzorem Herona są bardziej dokładne wynika to z faktu iż wzór Herona do obliczenia pola używa wyłącznie długości boków a,b,c które są obarczone mniejszym błędem niż wysokości.

W pomiarach wystąpiły błędy przypadkowe mogły wynikać między innymi z :

- zaokrąglonych wierzchołków trójkątów,

- trudności ustawienia mierzonego boku trójkąta prostopadle do szczęk suwmiarki,

Korzystałem ze współczynnika t- studenda, ponieważ pomiarów miałem mniej niż 30.

1

4

Δn(P)= Δna + Δnh = Δn [mm2]

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, spraw.
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna analiza wynikow pomiarów(miern), Politechnik
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, mier1
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C c, Cezary Kozłowski
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C h, Pomiar
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, SP, Kozieł Piotr
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna anaziza wyn. pomiarˇw
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, miernictwo3-Marek, SPRAWOZDANIE
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, spr trˇj, x
C Statystyczna analiza wyników pomiarów lab z mier
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, m-2, Wykona˙ : Grzegorz Kozik
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C e, Laboratorium miernictwa elektronicznego
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, cw 1, Protokół z ćwiczenia: Statystyczna analiza wyników
Statystyczna analiza wyników pomiarów, Sprawolki
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C i, Sprawozdanie
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Statystyczna analiza wyników pomiarów, Statystyczna anali
Statystyczna analiza wyników pomiarów, Informatyka, Podstawy miernictwa, Laboratorium
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C g, Laboratorium Miernictwa Elektronicznego
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, CW3MIERN, Zespół Szkół Elektronicznych

więcej podobnych podstron