Współczesne koncepcje filozofii i etyki

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE FILOZOFII I ETYKI

EUDAJMONIZM-cały szereg koncepcji etycznych według których najwyższym dobrem moralnym jest szczęście.

SOFISTA – uczony, biegły, pierwsi humaniści, nauczyciele, wpadli na pomysł żeby zrobić fach z zawodu nauczyciela; zajmowali się człowiekiem jego praktycznym życiem w społeczeństwie demokratycznym, uczył jak odnosić sukces w danej sytuacji, uważali że najważniejsze jest skuteczne działanie. Sofiści nauczali retorykę(umiejętność pięknej wymowy i przekonywanie do swoje racji).

POGLĄDY

1.SCEPTYCYZM(poznawczy i etyczny)-wątpienie co do możliwości poznania prawdy i dobra. Uważali że najlepiej zawiesić sąd

2. AGNOSTYCYZM- przekonanie o niepoznawalności pewnych prawd najczęściej dotyczy to rzeczywistości poza zjawiskowej(niedostępnej zmysłami, której nie można dowieść empirycznie) np; Bóg, dusza

Agnosta – nie wie że się nie da

Radykalizm agnostycy - Gorgiasz i jego teza:

3. RELATYWIZM-to jest przekonanie że wszelkie wartości prawdy mają charakter względny. Są one prawdą dla kogoś lub na coś (co jest prawdziwe dla jednej osoby nie musi być prawdziwe dla drugiej osoby) Protagoras powiedział ,, Anthropos metron” czyli człowiek miarą .

,,Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy, istniejących że istnieją i nieistniejących że nieistnieją” - Chodzi tu o to że wszystko mierzymy i oceniamy z perspektywy człowieka.

SOKRATES – uważał że są 2 światy

Powiedział: „Wiem że nic nie wiem”

POGLĄDY SOKRATESA

1.ROZMOWA

2. INTELEKTUALIZM ETYCZNY – przekonanie że prawdziwa wiedza prowadzi do właściwego działania tzn. człowiek dobry to ten który wie co to jest dobro, umieć to stosować w praktyce. W dochodzeniu do wiedzy wspiera nas dajmonion – wewnętrzny boski głos w człowieku który jest odpowiednikiem chrześcijańskiego sumienia.

ARETE – dzielność etyczna ,Sokrates mówi że ,,do szczęścia potrzebne jest arete .Tchórz nie może być szczęśliwy.

CZTERY PODSTAWOWE SZKOŁY

CYNICY CYRENAICY STOICY- EPIKUREICZYCY
przeciwstawne obozy przeciwstawne obozy
 • nazwa pochodzi od KYNIKOS – pies

„Żyj jak pies”

 • Założyciel szkoły Antystenes z Aten i Diogenes z Synopy (mieszkał w beczce)

 • Uważali że warunkiem szczęścia jest autarkia- samowystarczalność i niezależność osiągana przez asceze czyli wyrzeczenie dzięki temu człowiek może być szczęśliwy

 • Cynicy wyrzekają się dóbr materialnych , ale też uniezależniają się od norm, obyczajów, opinii, nakazów.

Założyciel szkoły Arystyp z Cyreny mówi że do szczęścia prowadzi jak największe doznanie przyjemności cielesnych. Hedonizm- przekonanie że dobre jest to co przyjemne i że przyjemność jest jedynym dobrem. Arystyp mówi ,,Przyjemność od przyjemności różni się tym że jedna od drugiej jest przyjemniejsza”.
 • nazwa pochodzi od stoa poikile czyli malowana brama tam się spotykali

 • Założyciel Zenon z Kition który mówi tak ,,CZŁOWIEK MA DWA UCHA I JEDEN JĘZYK PO TO ŻEBY DWA RAZY WIĘCEJ SŁUCHAŁ NIŻ MÓWIŁ

 • Szczęście można osiągnąć dzięki stoicki spokój.

 • Stoicy byli mistrzami w konstruowaniu optymistycznej wizji świata .

 • Tłumaczyli że nawet najbardziej niesprzyjających okolicznościach można być szczęśliwym.

 • gdy się nie ma co się lubi, trzeba lubić co się ma. Apatia- stoicki spokój

 • nazwa wywodzi się od Epikura z Sanosu założyciela szkoły - to była sekta chrzcicieli życia.

 • założył ją w ogrodzie oliwnym

 • spotykali się nocą, czcili życie

 • Zawołanie Epikura Carpe Diem -chwytaj dzień jak najmniej ufając przyszłości

 • Do szczęścia wystarczy sam brak cierpień (ataraksja).Nic nas nie boli nie przeżywamy żadnej tragedii to jesteśmy szczęśliwi.

 • Jeżeli chcesz człowieka uszczęśliwić to nic mu nie dodawaj ale ujmij mu kilka z jego życzeń. 4 główne lęki będące źródłem nieszczęścia:

1.Niespełnienia –ukierunkowane rozumem.

2.Cierpienie- jeżeli jest silne to krótkotrwałe, gorszy od cierpienia jest lęk przed cierpieniem

3.Przed Bogami-nie przejmują się człowiekiem.

4.Przed śmiercią -,,zło najstraszniejsze śmierć nie dotyka nas wcale bo dopóki my jesteśmy nie ma śmierci, a kiedy jest śmierć nie ma nas”

XIX WIECZNE WERSJE EUDAJMONIZMU

W średniowieczu o szczęściu się nie mówiło. Wtedy było wskazane myśleć o tym jak udoskonalić życie społeczne. Dopiero w drugiej połowie XIX w. wrócono do refleksji nad szczeń ściem, zapanował duch pozytywny(praca organiczna, praca u podstaw). W 1776 r Tomasz Jefferson w preambule do konstytucji USA zawarł te słowa: ,,Człowiek ma prawo do: wolności ,własności i podążania ku szczęściu.”

 1. POZYTYWIZM z łac.- positvus (uzasadniony , oparty) postawa zdrowego rozsądku i ufności do faktów. Pozytywista stawia na to co:

Pozytywistyczny- kreowanie pozytywnego światopoglądu

Scientyzm (Darwin)- zaufanie do nauki

Metoda pozytywizmu- pozytywista stwierdza najpierw fakt, potem ustalamy stałe związki jakie zachodzą między faktami , jeśli znamy prawa to możemy przewidywać

Fakty Prawa Przewidywanie

Koncepcja Filozofii - skoro znamy fakty to nie ma co dociekać, należy zebrać, zestawić je oraz opracować światopogląd(ogląd świata)

ETYKA POZYTYWIZMU –naczelne hasło etycznego pozytywizmu ,,Żyj dla innych” . U pozytywistów ważne jest społeczeństwo – myślenie pozytywistyczne = naczelna wartość. August Comte przedstawiciel radykalnego humanizmu

 1. UTYLITARYZM- (z łac. utilitas - korzyść) to przekonanie że dobre jest to co przynosi korzyść i co służy realizacji określonych celów, najczęściej celem tym jest szczęście. Jest to nurt filozofii brytyjskiej. Dwóch przedstawicieli utylitaryzmu: Jeremi Bentham i John Stuard Mill wywodzą się z empiryzmu brytyjskiego.

J.Bentham mówi tak:,, Każdy człowiek dąży do szczęścia i tak być powinno skoro tak jest. W życiu społecznym nie wystarczy zabiegać wyłącznie o własne szczęście ale w imię tego własnego szczęścia trzeba starać się o jak największe szczęście jak największej liczby osób”

J. Stuard Mill mówi tak: ,, Szczęście każdego jest dobrem dla każdego i wobec tego szczęścia ogół jest dobrem dla ogółu ludu” - szczęście ogółu jest dobre dla jednostki . Nie można być szczęśliwym w otoczeniu nieszczęśliwych. Ulitaryści brytyjscy są przekonani że możliwe jest altruistyczne postępowanie ludzi dążących do własnego (egoistycznego) szczęścia. Dążenie do przyjemności może być jak najbardziej szlachetne.

Liberalny indywidualizm- to przekonanie że wszyscy ludzie w równym stopniu mają prawo być wolni. J.S.Mill mówił: „Prawo równe wszystkim wolności” - jako pierwszy opowiedział się za prawem kobiet do wolności i głosowania „Kobiety do urn”. Każdy ma prawo do wolności, zagrożenie widział w tyranii politycznej .

 1. Duch utylitaryzmu przenika najbardziej amerykańską z doktryn filozoficznych, która nazywa się PRAGMATYZM- (z łac. pragma – działanie) jest to przekonanie że wszelka teoria ma sens jeżeli ,,działa” tzn. jeżeli jest praktycznie użyteczna umożliwia skuteczne działanie.

SOREN KIERKEGAARD(Kirkegor) filozof egzystencji - filozofuje z własnego życia.

Na biografii zaciążyły:

Najważniejsze dzieła Sorena:

Kirkegor uważa że bez wiary człowiek nie może być człowiekiem ,, To stosunek do Boga powoduje że człowiek staje się człowiekiem”.

1.Skończoność i nieskończoność- w istnieniu człowieka ,człowiek jest syntezą skończoności i nieskończoności czasowości i wieczności, konieczności i wolności. Jest to synteza antytez.

2.Analiza pojęcia rozpacz

Rozpacz- jest początkiem filozofii, jest to stan w którym człowiek gubi się w sobie samym, jest to stan załamania się. Kirkegor uważał że rozpacz jest chorobą duszy. Może doprowadzić do duchowej śmierci. Formy rozpaczy: nieuświadomiona(nie jest rozpoznana), świadoma, nieskończoności i skończoności, możliwości, konieczności.

Popadnięci w którąkolwiek rozpacz prowadzi do załamania syntezy, ale mówi też że rozpacz mimo wszystko można przełamać np.: przez odniesienie jej do Boga i przez zawierzenie Bogu.

Elementem duchowości człowieka jest niekiedy rozpacz, poprzez załamanie – człowiek się rozwija

3.Trzy stadia na drodze życia - w człowieku toczy się nieustannie walka między skończonością a nieskończonością , życie jest miotaniem się między 3 sferami egzystencji. Przejście z jednej do drugiej dokonuje się przez przeskok(rozpacz) jakim jest rozpaczliwa sytuacja egzystencjalna.

1 STADIUM) ESTETYCZNY

Lęk - sytuacja egzystencjalna - i przeskok na kolejne stadium

2 STADIUM ETYCZNE

Człowiek jest odpowiedzialny, stabilny, obowiązkowy, pogłębiony dąży do dobra a unika zła. Człowiek odnosi się do Boga ,bo Bóg jest gwarancją stabilności zasad etycznych .

Lęk – rozpacz - i przeskok na kolejne stadium

3 STADIUM RELIGIJNE - stadium osobistego zaangażowania wiary w Boga – „skok w Boga”

4.Prawdziwa religijność i ,,niedzielne chrześcijaństwo”

Soren mówi że są dwa typy religijności.

Kirkegor uważał że autentyczna religijność nie polega na zewnętrznym przestrzeganiu zwyczajów i obowiązków formalnych nakładanych przez instytucje kościoła .Nie wystarczy co niedziela chodzić do kościoła i bezmyślnie odmawiać modlitwę aby być chrześcijaninem. Autentyczna religijność powinna się wyrażać w życiu codziennym

5. Pragnienie wieczności obawa przed nią - człowiek pragnie wieczności ale boi się jej, uświadamiamy sobie że nie możemy żyć bez wiary.

INTUICJONIZM –Bergsona 1859-1941 nauczyciel, pedagog ,wykładowca, filozof francuski

Poglądy Bergsona

1.Trwanie – zafascynowany nauką Zenona z Elei – zajmował się zagadnieniem czasu, czas jest złudzeniem.

Bergson mówi że czas nie jest sznurem pereł, czas to jest ruchoma i płynna rzeka. Nie można poznać rzeki za pomocą kroplomierza .Bergsonowi chodzi o rzeczywistość ludzką.

2. Intuicja (przeczucie) - Bergson uważa że rzeczywistość , wszystko jest jak rzeka która trwa w przepływie to trwanie można ująć tylko wewnętrznym doświadczeniu , które nazywa intuicją .

Intuicja wg Bergsona – jest to zdolność bezpośredniego i całościowego ujmowania rzeczywistości w jej zmienności i dynamizmie.

Bergson wywodzi intuicję z naturalnego biologicznego instynktu czyli dostosowania się. Intuicja pozwala odzyskać współbrzmienie z życiem z trwaniem i kosmosem.

3.Jażń powierzchowna i głęboka. Ludzka świadomość także jest jak rzeka ,która ma swoje powierzchnie i głębie

Powierzchowna- jest ona narzucona przez świat zewnętrzny. Odbicie tych opinii które mają o nas inni. Przesłania w nas jaź głęboką. Powierzchnia jest jak lustro ,które odbija świat zewnętrzny

Głęboka- wewnętrzne życie strumienia świadomość trwania w stawaniu się .Głębia toczy się , życie trwa w przepływie i ciągle staje się na nowo.

4.Wolność – Bergsona jesteśmy wolni wtedy gdy nasze działania wypływają z naszej jaźni głębokiej tzn. gdy wyrażają naszą własną osobowość. Cała powaga ludzkiego życia wywodzi się z wolności. Trzeba kształcić człowieka o umyśle otwartym zdolnego do rozwijania się w wielu kierunkach.

5.Elan vital (pęd życiowy) i ewolucja twórcza - Bergson wyobrażał sobie przyrodę na podobieństwo ludzkiej jaźni jako trwanie w stawaniu się jako samorzutny twórczy rozwój który wypływa z zewnętrznych sił istot organicznych sił, z ich życiowego dynamizmu(pędu życiowego).W tej przyrodzie dokonuje się ewolucja twórcza. Ruch ewolucyjny w przyrodzie polega na pękaniu granatu każdy odłamek staje się kolejnym granatem. Ruch ewolucji odbywa się w 3 kierunkach: życia roślinnego, zwierzęcego, rozumnego

6.Dwa źródła moralności i religii

MORALNOŚĆ

statystyczną

dynamiczna

JAK EGZYSTENCJA POPRZEDZA ESENCJĘ CZYLI O EGZYSTENCJALIZMIE SARTA

Jean-Paul Sartre 1905-1980 ,filozof, dziennikarz jego dzieło to ,,Byt i nicość”

Pojęcie egzystencjalizmu – (z łac. existencia - istnienie) refleksja nad egzystencją tzn. nad istnieniem właściwym człowiekowi .Egzystencjalista całym swoim istnieniem oddaje się całym sobą. Egzystencjalizm narodził się pod wpływem doświadczeń dwóch wojen światowych. Nie jest jednorodny dzieli się na 2:

1 .Istnienie ludzkie (bycie dla siebie) i pozaludzkie( bycie w sobie)

Sartre mówi że ,,U człowieka i tylko u niego egzystencja poprzedza esencje”. Człowiek najpierw istnieje (egzystuje) a dopiero potem definiuje, określa. Człowiek jest rozdarty pomiędzy rzeczywistością a ideałem Rzeczywistość ideał spełnienie marzenie byt nicość Właśnie dzięki temu rozdarciu egzystencja ludzka jest możliwa .Po egzystować to wykraczać poza to co jest. Sartre mówi że: ,,Człowiek nie jest tym ,czym jest i jest tym czym nie jest ‘’ . Idea będzie zawsze na odległość marzenia, człowiek zawsze dąży do ideału i ważne jest owo dążenie.

2.,,Zła wiara” człowieka nieautentycznego

,,Istnienie ludzkie to jest co innego niż pozaludzkie”

,,Zła wiara” jest wtedy gdy człowiek obciąża Boga odpowiedzialnością za swoje czyny taki człowiek jest zdaniem Sartra nieautentyczny. Człowiek autentyczny nie zrzuca odpowiedzialności za własne czyny. 3.Wolność - to sprawa skomplikowana i niemożliwa, z jednej strony wolność jest niezbędna człowiekowi a z drugiej strony jest przekleństwem. Sartre mówi że:,, Jesteśmy skazani na wolność i towarzyszącą jej odpowiedzialność”.
Wolność sama w sobie nie jest wartością ale może być pomocna w realizacji innych wartości. Z tąd wolność można wykorzystać zarówno do dobrego jak i do złego.

4.,,Piekło i inni ‘’- kwestia stosunków międzyludzkich. Sartre uważa że dwie wolności staną naprzeciwko siebie to jedna często będzie chciała dominować”.

HEROIZM ETYCZNY Alberta Camusa 1913-1960 literat, filozof ,aktor(nurt ateistyczny)

1. Doświadczenia absurdu ,, Nie ma miłości życia, bez rozpaczy życia” ,,We mnie było pragnienie miłości podobne do pragnienia łez”.

Camus miał wrażliwość absurdalną .Świat sam w sobie jest obojętny .

Poczucie absurdu rodzi się z konfrontacji .Ludzka potrzeba sensu i bezsensowna obojętność świata (doświadczamy w sytuacjach śmierci kogoś bliskiego). Szukanie wyjścia z absurdu poprzez wiarę. Camus uciekał w religie. Camus uważa że wielkość i godność człowieka objawia się wtedy gdy człowiek ma odwagę spojrzeć na świat ludzkiej egzystencji.

2.Człowiek absurdalny – Camus podaje przykłady człowieka absurdalnego:

a) Don Juan (marzy o absolutnej miłości) ,,Są ludzie stworzeni do życia i są ludzie stworzeni do kochania” b) Syzyf – który wciąż niezmordowanie bierze na siebie swój kamień pomimo iż wie że on spadnie i będzie musiał zaczynać wszystko od początku . Takim Syzyfem może być pedagog który ma powołanie i może być szczęśliwy i ten kamień wznoś w górę ku wartości. C) Aktor – potrzebuje się zagubić aby się odnaleźć d) Prometeusz- poświęca się dla dobra innych a zamiast nagrody spotyka go kara e) Twórca -angażuje się w swoje dzieło i w nim się stać 3.Etyka buntu –Camus nie zatrzymuje się na poczuciu absurdu stwierdza się że należy buntować się przeciwko niemu. Bunt to jest z jednej strony powiedzenie nie przeciwko niesprawiedliwości i z drugiej strony opowiedzenie się za czymś (sprawiedliwością).Camus mówi że: ,,Żeby pozostać prawym i szlachetnym człowiekiem to trzeba się sprzeciwiać jakiemuś złu, niesprawiedliwości .’’ ,,Camus mówi że trzeba unikać absulatyzacji” Filozofia Camusa jest ważna dla zrozumienia kondycji człowieka XXw.

PERSONALIZM (od łac. persona - osoba ,godność)- refleksja nad człowiekiem jako osobą, per Se człowiek jest sam przez siebie ma wartość

1. Osoba – osobowość

G .Marsel ,,Jest się osobą , ma się osobowość‘’

Osoba indywidualny byt natury duchowej ukierunkowany aksjologicznie ( na wartości) i charakteryzuje się zdolnością sprawczą .Osoba ma wymiar tajemniczy, jest centrum spotkania Boga z człowiekiem ponieważ człowiek jest częścią natury i wykracza poza w stronę Boga.

Osobowość sposób wyrażania się tej osoby, niezgłębionej tajemnicy(zespół cech)

Personaliści uważają osobę jako autonomiczny byt natury duchowej, który jest obdarzony wolnością ale i odpowiedzialnością.

2.Żródła : Sofiści ,Biblia , filozofia św. Tomasza z Akwinu

Personalizm miał ogromny wpływ na współczesną naukę społeczną.

CHARAKTERYSTYKA PERSONALIZM

3. G. Marsel - twórca personalizmu doszedł do wniosku że filozofia nie może być abstrakcyjna. W 1933 napisał sztukę ,,Rozbity świat” Człowiek staje się skupiskiem różnych funkcji. W takim świecie jest miejsce na problemy a nie ma miejsca na tajemnice. Problem można efektownie rozwiązać. Tajemnica jest kompletacją(miłość ,nadzieja Bóg).

Dwie odmiany personalizmu

1.Humanizm antropocentryczny

2.Humanizm teocentryczny

1.Kompleks Narcyza

2.Kompleks Heraklesa

PERSONALIZM POLSKI- w Polsce zadziałał na myślicieli katolickich. Takie czasopisma jak: ,,Znak” ;,,Tygodnik powszechny”. Przedstawiciele: J. Tischner, J. Życiński, K. Wojtyła, T. Styczeń ,M. Gogacz, H.Gulbinowicz

Cechy polskich personalistów

K. Wojtyła mówi że,, osoba jest syntezą czyli połączeniem substancji i relacji

Dzieła: ,,Osoba i czyn” ; ,,Miłość i odpowiedzialność”

1.Osoba niepowtarzalna

2.Tajemnica istnienia

3.Osoba jest światem wewnętrznym o nieskończonych horyzontach

4.Świat wewnętrzny jest poznawany, doświadczany aktualizowany

5.Osoba wyraża się w działaniu

6.Przed osobą stoją różne powinności

7. Naczelnym aktem osoby jest miłość

J Tischner - prowadził działalność publiczną - kapelan Podhalan

Charakterystyka

 1. Hierarchizacja rzeczywistości –

 1. Metaforyzacja rzeczywistości – świat doczesny daje nam do myślenia, przenosi nas w strone Boga

 2. Myślenie metafizyczne –

DRAMAT= CZAS+ SCENA+ DRUGI CZŁOWIEK

Miejsca w których świat nabiera charakteru dramatycznego

dom zadomowienie

praca zakorzenienie

świątynia transcendowanie

cmentarz miejsce dziedzictwa

Człowiek ulega pokusie świata, pożąda dóbr materialnych i drugiego człowieka. To życie wyjawiła człowieka wtedy:

dom kryjówka

praca kategoria

świątynia miejsce zawiści i mściwości

cmentarz ziemia odmówiona

Pokusa świata jest niszcząca.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE FILOZOFII I ETYKI
Czy filozofia jest nauką czy wiedzą, Filozofia, współczesne koncepcje filozofii i etyki
współczesne koncepcje filozofii i etyki, Studia UJK, Etyka
współczesne koncepcje filozofii i etyki, filozoficzne podstawy pedagogiki
WSPӣCZESNE KONCEPCJE FILOZOFII I ETYKI 10 2010 wyklad 1(2)
FILOZOFIA, Filozofia, współczesne koncepcje filozofii i etyki
Współczesne koncepcje filozofii i etyki 2
Współczesne koncepcje filozofii i etyki SYLABUS NOWY PEDAGOGIKA MGR
Wspolczesne koncepcje filozofii i etyki
Współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne Wykład
filozofia, EDUKACJA PROZDROWOTNA - studia mgr, współczesne problemy filozofii i etyki
WSPOLCZESNE KONCEPCJE ETYKI I FILOZOFI I 2008, Studia Budownictwo, Studia Budownictwo
filozofia współczesna notatki opis najważniejszych koncepcji filozoficznych
Wykady- Wspczesne koncepcje filozoficzne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filozofia Współczesna
Filozofia wspolczesna WSHE - Problemy współczesnej filozofii i etyki
Zagadnienia ze Wspczesnych koncepcji filozoficznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filozofia Wspó
Współczesne koncepcje i teorie wychowania, Resocjalizacja; Pedagogika; Dydaktyka;Socjologia, filozof

więcej podobnych podstron