podatek VAT i podatek dochodowy

VAT jest powszechnym, wielofazowym podatkiem obrotowym.

Powszechnym
, ponieważ obowiązek jego odprowadzania do urzędu skarbowego spoczywa na każdym, kto zajmuje się produkcją oraz sprzedażą towarów i usług (kosztami podatku obciążeni są kupujący).

Wielofazowym, ponieważ jest płacony w każdej fazie produkcji i sprzedaży. Podatkiem są objęte towary i usługi na terytorium danego państwa (także pochodzące z importu), natomiast towary przeznaczone na eksport są obciążone podatkiem w kraju importera. VAT jest liczony od wartości netto towarów i usług. Oznacza to, że przedmiot opodatkowania, np. chleb, komputer, samochód, tak naprawdę jest obciążony podatkiem VAT w fazie końcowej, czyli wtedy, gdy zostaje kupiony przez konsumenta. Zasadę obliczania podatku VAT przedstawia tabela obok.

Podstawowe deklaracje podatku VAT są trzy: VAT 7 – deklaracja rozliczania działalności gospodarczej, VAT RR – deklaracja rozliczania rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa i VAT MP – uproszczona deklaracja małego podatnika.
Deklaracja miesięczna VAT 7 to forma rozliczenia działalności gospodarczej z urzędem skarbowym. Sporządza się ją na podstawie miesięcznego zestawienia sprzedaży według faktur VAT i dobowego raportu kasy fiskalnej (rejestrującej wpływy pieniężne do firmy). Deklarację podatkową VAT 7 składa się w urzędzie skarbowym (odpowiednim ze względu na miejsce prowadzonej działalności gospodarczej) w terminie do 25. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za styczeń do 25 lutego).

W 2002 r. w Polsce wprowadzono instytucję małego podatnika, której celem jest wspieranie i ochrona drobnej i średniej przedsiębiorczości.

Mogą z niej skorzystać firmy, które nie przekroczyły w poprzednim roku wartości sprzedaży brutto 800 tys. euro, a w przypadku niektórych rodzajów działalności (np. przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzanie funduszami powierniczymi) – 30 tys. euro. Podatnikom tym przysługują preferencje związane z obowiązkiem podatkowym VAT (np. uproszczony system składania deklaracji podatkowej i wpłacania zaliczek na podatek). Mają oni prawo rozliczać się z podatku kwartalnie, a innym udogodnieniem jest tzw. metoda kasowa rozliczeń. Polega ona na tym, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero po uregulowaniu należności za towar lub usługę, ale nie później niż 90. dnia od sprzedaży towaru lub wykonania usługi.

Podatek dochodowy to podatek wymierzany od dochodów. W Polsce opodatkowaniu nim podlegają dochody osób fizycznych, z wyjątkiem m.in. dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej i leśnej, spadków i darowizn, oraz dochody osób prawnych, z wyjątkiem m.in. dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej oraz wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód uzyskany z różnych źródeł przychodów, np. z działalności gospodarczej, pracy najemnej, dzierżawy, najmu.

Kwota wolna od podatku (limit rocznego dochodu niepowodującego obowiązku podatkowego) wynika ze skali podatkowej (w 2006 r. kwota wolna od podatku wynosi 2790 zł). Osoby, które w ciągu całego roku uzyskają dochody nieprzekraczające tej sumy, a pobrano od nich zaliczki na podatek dochodowy, mogą je odzyskać po złożeniu zeznania podatkowego za ten rok.

Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje wszystkie ich dochody, oprócz dochodów:

Od dochodu (przed obliczeniem podatku) można odliczyć m.in. ulgi:

Podmiotami podatku dochodowego od osób fizycznych są te osoby, które osiągnęły dochód. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza:

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne i inne świadczenia (np. paczki świąteczne, wycieczki zakładowe):


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osob fizycznych i prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych (14 stron) UCCAAYKMYFJJO5YJWKA6KHHJIJPE2QQLRQBX3MI
2 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy aga
PODATEK DOCHODOWY DO OS B F, Inne
Zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych
Podatek dochodowy (16 stron) CHTGKP5JL42SSLEVVMPVYE3245RNVHFNKZRKGAY
Finanse ), Podatek dochodowy od osób fizycznych
20030826121158, Podatek dochodowy od osób fizycznych, osobisty podatek dochodowy, Personal Income Ta
Podatki dochodowe PODATEK DOCHODOWY, WYKŁAD 1 (06.10.2013)
Ustalamy odroczony podatek dochodowy
Podatek dochodowy przy zbyciu nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2009 roku
Podatek dochodowy przy zbyciu nieruchomości nabytych pomiędzy 1 stycznia 2007 roku a 31 grudnia 2008
podatek dochodowy od osob prawnych prezentacja
Podatek dochodowy od osób prawnych

więcej podobnych podstron