rpa sylabus(2)(2), II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, sylabusy


Rozwój po adolescencji (kurs A09b-II) Ewa O, Ewa R, Aga Inez

Program ćwiczeń:

 1. Wprowadzenie - omówienie zawartości merytorycznej kursu oraz przedstawienie. zasad uczestnictwa w projekcie badawczym.

 2. Natura rozwoju.
  Przetacznik-Gierowska, M. (1993). Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży a psychologia rozwojowa człowieka. Przełom czy kontynuacja? Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, 1, s.3-21.
  Sujak, E. (1998). Rozważania o ludzkim rozwoju. R. 1 - Rozwój jako przedmiot rozważania. Kraków: Znak , s.9-52.
  Trempała J. (2000). Modele rozwoju człowieka. Czas i zmiana. R.1 - Pojęcie zmiany rozwojowej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe AB, s.14-26.

 3. Rozwój w pełnym cyklu życia.
  Miś L. (2000). Ery i fazy rozwoju w życiu człowieka dorosłego w ujęciu Daniela J. Levinsona. W: P. Socha (red.). Duchowy rozwój człowieka. Kraków: Wydawnictwo UJ, s.15-44.
  Buhler, Ch. (1999). Bieg życia ludzkiego. R. 4 - Zagadnienie faz. Warszawa: PWN, s.281-318.

 4. U progu dorosłości.
  Oleszkowicz, A. (2006). Bunt młodzieńczy. R.4. Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.86-126.
  Coleman, A.M. (1997). Dojrzewanie. W: P.E. Bryant, A.M. Colman (red.). Psychologia rozwojowa. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 87-108.

 5. Rozwój autonomii i tożsamości człowieka dorosłego.
  Obuchowski K. (1977). Autonomia jednostki a osobowość. W: J. Reykowski, T. Owczynnikowa, K. Obuchowski (red.). Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości. Wrocław: Ossollineum, s.77-101.
  Pietrasiński, Z. (1988). Rozwój z perspektywy jego podmiotu. W: M. Tyszkowa (red.) Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Warszawa: PWN, s.80-118.

 6. Rozwój dorosłego w kontekście pełnionych ról społecznych.
  Appelt, K. (2002). Związek osoba - otoczenie i jego zmienność w okresie dorosłości. W: A. Brzezińska, K. Appelt, J. Wojciechowska (red.). Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Humaniora, s. 23-54.
  Matuszewska, M. (2003). Funkcjonowanie w rolach rodzicielskiej jako źródło rozwoju młodych dorosłych. W: B. Harwas-Napierala, (red.). Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM Poznan, s.25-46.
  Bakiera, L. (2003). Rodzicielstwo a rozwój dorosłych w wieku średnim. W: B. Harwas-Napierala, (red.). Rodzina a rozwój człowieka dorosłego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2003, s.47-62.

 7. Zadania rozwojowe a możliwości poznawcze człowieka dorosłego.
  Gurba, E. (1993). Adaptacyjny charakter myślenia. Przegląd Psychologiczny, 2, s.181-192.
  Gurba, E. (2004). Rozwój poznawczy a bunt młodzieży. Psychologia Rozwojowa 2, s. 127-136
  Olejnik M. (1994). Neo- i postpiagetowskie modele rozwoju inteligencji. Psychologia Wychowawcza 2, s. 97-108.
  Białecka-Pikul, M. (2005). Relatywizm myślenia młodzieży i młodych dorosłych jako przejaw rozwoju dojrzałej teorii umysłu. Psychologia Rozwojowa 3, s. 51-68

 8. Emocje w życiu dorosłych.
  Piechowski, M.M. (1979). Zdrowie psychiczne jako funkcja rozwoju psychicznego. W: K. Dąbrowski, Zdrowie psychiczne. Warszawa: PWN, s.91-128.
  Rostowski, J. (1987). Zarys psychologii małżeństwa. R. II - Znaczenie miłości w dobranym związku małżeńskim. Warszawa: PWN, s. 32-74.

 9. Wybory moralne dorosłych.
  Czyżowska D., Niemczyński A., Kmieć E. (1993). Formy rozumowania moralnego Polaków w świetle danych z badania metodą Lawrence'a Kolberga. Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej 2, 19-39.
  Czyżowska D. (2003). Doświadczenie a rozwój moralny jednostki. W: K Krzyżewski (red.) Doświadczenie indywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci, Kraków: Wydawnictwo UJ, s.199-208.

 10. Rozwój osobowości.
  Oleś, P. (1999). Poczucie tożsamości a funkcjonowanie systemu "ja" w okresie dorastania. W: T. Rzepa (red.), W poszukiwaniu tożsamości. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s.25-38.
  Oleś, P. (2000). Psychologia przełomu życia. R. - Rodzaje przemian osobowości. Lublin, s.91-116.
  Stęplewska-Żakowicz, K. (2002). Koncepcje narracyjnej tożsamości. W: J. Trzebiński (red.). Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdański: GWP 2002, s.81-113.

 11. Specyficzne przejawy rozwoju dorosłych.
  Baltes, P., Gluck, J., Kunzmann, U. (2004). Mądrość. Jej struktura i funkcja w kierowaniu pomyślnym rozwojem w okresie całego życia. W: J. Czapiński (red.) Psychologia pozytywna. Warszawa: PWN, s.117-146.
  Pietrasiński, Z. (2001). Mądrość czyli świetne wyposażenie umysłu. R.2, R.9. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, s.29-45, 140-158.

 12. Wspomaganie rozwoju człowieka dorosłego.
  Brzezińska, A., Wiliński, P. (1995). Psychologiczne uwarunkowania wspomagania rozwoju człowieka dorosłego. Nowiny Psychologiczne 1, s.81-104.
  Oleś, P. (2000). Psychologia przełomu życia. R. - Promowanie rozwoju w życiu dorosłych. Lublin, s.235-248.

 13. Adaptacja do starości.
  Turner, J., Helms, D. (1999) Rozwój człowieka. R.12. Warszawa: WSiP, s.592-628.
  Kępiński, A. (1992). Rytm życia. R. "Rytm życia". Kraków: Wydawnictwo Literackie, s.311-329.
  Susułowska, M. (1989). Psychologia starzenia się i starości. R.2, R.10. Warszawa, s. 26-41, s.302-328.

 14. Kolokwium zaliczeniowe.

 15. Podsumowanie.

Uwagi na temat kryteriów zaliczenia kursu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia, przygotowywanie się do nich oraz aktywny w nich udział. Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. W przypadku większej liczby nieobecności należy zdać lekturę omawianą na opuszczonych zajęciach, pod warunkiem, że są to nieobecności usprawiedliwione. Obowiązkowe wywiązywanie się z zadań związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz opcjonalny udział w projekcie badawczym pod kierunkiem jednej z osób prowadzących zajęcia (obejmujący pisemne opracowanie jego wyników), umożliwiają podniesienie oceny uzyskanej na egzaminie pisemnym. Do indeksu wpisywana jest ocena łączna z kursu oraz zaliczenie ćwiczeń (bez oceny).

Poniższe algorytmy określają wielkość oceny łącznej. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie decyduje się na udział w projekcie badawczym jest ona wynikiem średniej ważonej, na którą składają się ocena z ćwiczeń oraz ocena z testu egzaminacyjnego:

Ocena końcowa = (2 x ocena z egzaminu + ocena z ćwiczeń) / 3

Jeśli uczestnik kursu brał udział w projekcie badawczym jest ona wynikiem średniej ważonej, na którą składają się ocena z ćwiczeń, ocena z testu egzaminacyjnego oraz ocena pracy związanej z udziałem w projekcie:

Ocena końcowa = (2 x ocena z egzaminu + 2 x ocena projektu + ocena z ćwiczeń) / 5

Szczegóły na temat projektu realizowanego pod kierunkiem jednej osoby prowadzącej zajęcia oraz zasad uczestnictwa podane zostaną na pierwszych zajęciach.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sylabus PRI2009, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, sylabusy
Szymura, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Nęcka r. 6, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Skrypt(2), II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
zuckerman stu, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
zuckerman+klucz, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
material do pominiecia, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
guidelines, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
necka, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
PRI 2007 - osobowosc, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, skrypty
cw.6 pmo, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Teorie zorientowane na dziecko, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Cw. 9 - materialy, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Szymura, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
Materiał NIE obowiązujący do kolokwium, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, oprac
skrypt (2), II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
necka, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
PRI 2007 - style poznawcze, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, skrypty

więcej podobnych podstron