Ściągi - MIZY, stz Prace Licencjackie Dyplomowe

Pobierz dokument
sciagi.mizy.stz.prace.licencjackie.dyplomowe.doc
Rozmiar 33 KB

 1. Wpływ zmian w struk. Zatrud. Na ogólną wydajność pracy można wyodrębnić przy pomocy:

A)indeksu o zmiennej struk. Wg formuly Laspeyresa B) indek. O zmiennej struk. Wg formuły Paschego

 1. Formuła Laspaera przyjmuje wagi z okresu: A) podstawowego

 2. Indeks typu Lasparesa: A) za podst. Ma okres początkowy B) jest stosowany do obliczania ind. Ilości C) jest indek. agregatowym

 3. Indeks typu Paschego: A) za pods. Ma okres bazowy B) jest stosowany do oblicz. Ind. Ilości C) używa się go obliczając ind. Wartości D) jest ind. Agregatowym

 4. Indeks typu Paschego: A) jest stosowany do oblicznia indeksu ilości

 5. Indeksy zespołowe służą do porównania zmian zach. W poziomie: A) zjawisk niejednor.

 6. Dzięki powiązaniom między indeksami możemy dokonać: A) zmiany ciągu indeks. Jednopods. W ciągu indeksu łańcuchowych

 7. Indeks wartości produkcji jest obliczany z indeksów Paschego I Lasparesa jako średnia:

A)arytmetycznza, B) geometry. C) Harmonicz. D) ZADNA ODPOWIEDZ !!!!!

 1. Indeksy indywidu. Łańcuchowe informują jak zmienia się wielkość zjawiska:

   1. z okresu na okres

10) Indeksy indyw. Są podstawą: A) porównania poziomów zjawiska w czasie B) badania różnic w poziomie zjaw. W porówn. Z okresem podst.

 1. Indeks łańcuchowy: A) nie może być obliczony dla wszystkich okresów B) jest większy o 1 od przyerostu względnego łańcuchowego C) nie może być obliczony na pods. Ind. Jednopods. D) jest liczony dla cechy zmieniającej się w czasie

 2. Indeks służący do mierzenia dynamiki ilości produkcji kilku wyrobów łącznie to: A) zespołowy indeks ilości wg formuły Laspersa lub Paschego

 3. Indeks łańcuchowy : A) jest większy o 1 od przyrostu względne. Łańcuchowego B) nie może być obliczony dla wszystkich okresów

 4. Indeks jednopodstawowy : A) jest iloczynem odpowie. Indek. Łańcóchowych B) indeks prosty

 1. Przyrost względny jednopodst.: A) jest o 1 mniejszy od odpowied. Indeksu

 2. Szeregi statystyczne są: A)formą prezen. Zebranego mater.statysty. B) wynikiem grupow. I zlicz. Zeb. Mater. C) pods. Analizy zeb. Mat. Sta. D) wszys. Odp. Są dobre

 3. Średnie tempo zmian zjaw. W czasie oblicz:

A)wszystkie złe odp.!!! a)sred. Artyt.ind. jednopo. b)sre.aryt. ind.łańcu. c)stos. Dwóch ind. Łańcu. d)wszys. Dobre

 1. Podstawą analizy dynamiki zjawisk są szeregi:

A)czasowe

18) Średni poziom zjawiska w szereg. Czasowych oblicz. Za pom.śred.: A) arytm. B) chronolg.

19) Śred. Poziom zja. W szer. Czas. Momentów:

A)chronologicznej

20) Średni poz. Zjaw. W szere. Czaso. Okresów A)arytmetycznej

21) Zgodnie z szacunkami Gus wzrost o 4,2%, 2,1%, 1,7%. Przecietny wzrost cen to:A)średnia geomet. B)2,67%

22) Jeżeli między dwiema cechami nie ma zależności to:A)wart. Szacunku korelacji=0

23) Współczynnik korelacji liniowej Pearsona:

 1. jest=0, jeżeli cechy są niezależne B) jest co do wartości bezwzględnej < od exy C) jest miarą symetryczną D)łrxyó1

24) Niska wart. Współ. Korelacji liniowej świadczy:

A)występo. Zależnoś. Krzywolinio.B)niskim stopniu dopas. Empi. I teorety.

25) Sprawdzian testu zgodności danego rozkł. Empirycz. Z rozkł. Teorety. Ma rozkład:A)chi-kwadret

26) Znak przy współ. Regresji: A)kierunek zalezności

27) Do miar zależności dwóch cech jakościowych należą: a)t-czuprowa

28) Wnioskowanie statystyczne polega:a)pokryciu przedział. Rzeczy. War. Par. 1-& , B) oszac. Niezna. Wart. Param. Rów. Regresji c)weryf. Hipotez statystycz.

29) Błąd prognozy:A)można go wyz. Po dokon. Obser. Zmiennej prognozowanej

30) Bład predykcji:A) wykorzyst. Do budowy przedziałów ufności prognoz

31) Estymator to:A)zmienna losowa o dowol. Rozkl. Prawdopod.

32) MNK wykorzystywana jest: A)estymacji par. liniowej f. Regresji B) estym. Param. Opisanego modelu ekonom.

33) Estymator najb. Efektywny: A)który posiada najmniejszą wariancję

34) Zbiorowość statystyczna to:a) zbiór jedn. Jedno. Ale nie identy. B) nie identy. Powiązanych logicznie C) zbiór jedn. Objętych badaniem staty.


Pobierz dokument
sciagi.mizy.stz.prace.licencjackie.dyplomowe.doc
Rozmiar 33 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ksztaltowanie nowego wyrobu - praca magisterska, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Cztery swobody, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Formy platnosci bezgotówkowych - pracamagisterska, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
CEFTA - referat, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
budowa domku jednorodzinnego, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Rola kredytu bankowego, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
PRACA, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Reichel-DG, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Formy organizacyjne spółki - Referat, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
market. usług, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
UWARUNKOWANIA SPRAWNEJ ORGANIZACJI, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Etyka menedżera, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
Prowadzenie MŚP, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
prowadzenie kont osobistych, stz Prace Licencjackie Dyplomowe
polski rynek pracy w okresie transformacji, stz Prace Licencjackie Dyplomowe

więcej podobnych podstron