RODZAJE KOMUNIKACJI, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej


RODZAJE KOMUNIKACJI

Komunikację możemy podzielić na:

Werbalną - słowna, porozumiewanie się za pomocą języka

Niewerbalną - gestykulacja, mimika, spojrzenie

KOMUNIKACJA WERBALNA

Forma komunikacji oparta na słowie;

BIORĄC POD UWAGĘ KIERUNEK PRZESYŁANYCH KOMUNIKATÓW, WYRÓŻNIAMY:

Komunikacja pionowa;

- komunikat formalny przepływający pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi (komunikacja skierowana ku dołowi),

- podwładni informują przełożonych o swych osiągnięciach, wykonanych zadaniach itp. (komunikacja skierowana ku górze). Komunikacja pozioma;

przebiega między członkami tej samej grupy;

- rozmowy podczas przerwy,

- rozwiązywanie zadań.

Komunikacja ta może mieć charakter formalny lub nieformalny.

Osoby komunikujące się muszą wykazać się umiejętnościami: mówienia, czytania , słuchania, przekonywania:

MOWA jest najbardziej złożonym, specyficznym i subtelnym sposobem porozumiewania się między ludźmi.

Sukces zależy w od tego: jak mówisz i z kim rozmawiasz.

JAK MÓWIĆ?

„prawda”, „ no wiesz”, „ właśnie” itp.

ale również o tym, co interesuje rozmówcę

- nie stać w bezruchu,

- ale i nie poruszać się zbyt szybko

Należy pozwolić mówić innym - ROZMOWA TO NIE MONOLOG

Mówiąc należy starać się być jednocześnie aktywnym słuchaczem.

Aktywne słuchanie

Nie przerywać rozmówcy w pół zdania

Nie prowadzić, gdy mówi, innych rozmów.

W mowie werbalnej bardzo ważną rolę odgrywa:

język, jakim się posługujemy,

sposób, w jaki się wypowiadamy

co słyszymy poprzez wypowiedzi innych osób.

Umiejętność aktywnego słuchania można osiągnąć stosując następujące techniki:

Odzwierciedlanie - informujemy rozmówcę, jak zrozumieliśmy jego odczucia i intencję

Parafrazowanie - komunikat, upewniając się, czy dobrze został zrozumiany.

Klasyfikacja - skłaniamy rozmówcę do skoncentrowania się na głównej idei komunikatu lub prosimy o bardziej precyzyjne wyjaśnienie sprawy.

Potwierdzenie - dopowiadamy pewne słowa, potwierdzając, że jesteśmy zainteresowani wypowiedzią i słuchamy uważnie.

W każdym wypowiadanym komunikacie wyróżniamy cztery płaszczyzny komunikacji:

Płaszczyznę rzeczową (formalną), oczywisty przekaz informacji.

Płaszczyznę autoportretu (autoprezentacji), informujemy, w jakim jesteśmy nastroju gdy nadajemy komunikat

Płaszczyznę wzajemnych relacji, informuje o stosunku do rozmówcy lub otoczenia

Płaszczyznę apelu, w którym jest zawarte życzenie do odbiorcy

Podsumowanie:

To, co słyszymy, nie zawsze jest zgodne z intencją nadawcy.

Chcąc posiąść umiejętność prawidłowego rozumienia innych, należy okazywać swoje zainteresowanie - należy informować:

NADAWCA

stosuje styl i techniki:

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

Technika ta nie wymaga słów, a jej waga zależy od tego, jak silnie nadawca jest związany z komunikatem (z tym co chce przekazać) oraz odbiorcą.

Najwięcej można przekazać samym sobą (mowa ciała, niewerbalna):

Ponad 65% informacji ludzie przekazują sobie właśnie w ten sposób, a jedynie 35% za pomocą słów.

Ważną rolę w komunikacji z innymi odgrywa nie tylko to, co mówimy, ale również, jak mówimy, jak zachowujemy się w procesie komunikowania.

GŁÓWNE FORMY:

Wyraz twarzy - najbardziej wymowny sposób komunikacji niewerbalnej. O naszym stanie emocjonalnym świadczy:

- pierwsza reakcją na komunikat nadawany przez inną osobę:

„twarz powie szybciej, niż pomyśli głowa”.

Kontakt wzrokowy

Gesty i inne ruchy ciała - Każdy z nich. Należy pamiętać, że:

odpowiednio dobrane i stosowane gesty oraz inne ruchy ciała niezwykle pomagają w rozumieniu poszczególnych komunikatów;

nie powinno się rezygnować z gestykulowania, jak i nadużywania.

gesty powinny być dostosowane do wypowiadanych słów;

niektóre gesty i ruchy rąk mają swoje znaczenie:

Dotyk i kontakt fizyczny

Postawa ciała

aprobata partnera - jesteśmy do niego zwróceni twarzą i stopami.

Odległość od partnera utrzymywana w zależności od sympatii i otwartości łączących osoby

Wygląd zewnętrzny i higiena osobista

Pierwsze wrażenie decyduje o powodzeniu rozmowy, zdanym egzaminie, przyjęciu do pracy. Wygląd wpływa na opinię tzn:

Niewerbalne aspekty mowy.

Należą do nich:

- miły, zachęcający, ciepły, nieśmiały, albo

- ironiczny, złośliwy, ośmieszający, lekceważący.

kluczowych spraw na które powinniśmy zwrócić uwagę:

Relacje interpersonalne w firmie

Komunikacja interpersonalna to jedna z podstawowych form kontaktu między ludźmi. Przede wszystkim prowadzi ona do zaspokojenia ludzkich potrzeb, którymi między innymi są chęć obcowania z drugim człowiekiem oraz od tysięcy lat życie w zespole. Komunikacja oznacza łączność, wymianę, rozmowę. Mówiąc o komunikacji międzyludzkiej mamy jednak na myśli przede wszystkim przekaz pewnej informacji, a także zdolność do zrozumienia tego przekazu przed odbiorcę.

Komunikacja interpersonalna może dotyczyć minimum dwojga ludzi. Duże znaczenie ma tutaj sposób, w jaki się ona odbywa. Do każdej grupy ludzi komunikat musi być sformułowany inaczej. Skuteczne porozumiewanie się jest bardzo ważne między innymi z dwóch powodów. Po pierwsze jest to proces realizowania własnych zamierzeń, a po drugie poświęcamy mu większość swojego czasu. Komunikowanie się może być realizowane przez wypowiedzi ustne, pisemne i różne formy wizualne oraz tzw. mowę ciała, np. różnego rodzaju gesty, barwę i ton głosu, mimikę twarzy.

Relacje interpersonalne w każdej firmie, mogą zachodzić między wszystkimi pracownikami. Mogą to być informacje przekazywane między pracownikami na tym samym szczeblu (zwane horyzontalnymi- poziomymi), bądź pracownikami różnych szczebli (zwane wertykalnymi- pionowymi). Mimo iż każdy pracownik ma wpływ na kształtowanie się relacji interpersonalnych firmie, to jednak osoby na stanowiskach kierowniczych, czy menedżerskich spełniają tutaj bardziej istotną rolę. Od nich może w dużej mierze zależeć, czy relacje te przyjmą charakter pozytywny (atmosfera rodzinna, przyjazna), czy też negatywny (atmosfera agresji, „chorej” rywalizacji itp.).

Zjawiska, które kształtują charakter i rodzaj relacji interpersonalnych w firmie to:

ruchliwość pracownicza, przejawiająca się we fluktuacji

konflikt

możliwość negocjacji

adaptacja

stabilizacja

Fluktuacja - ilość zwolnień pracowników, głównie nadmierna, będzie prowadziła raczej to pogorszenia relacji między pracownikami w firmie. Poza tym może dojść do negatywnych relacji na poziomie pracodawca/ pracownik, z powodu braku komfortu, strachu przed zwolnieniem itp.

Konflikt, jako raczej negatywne zjawisko ma także cechy pozytywne, takie jak:

wzrost zaangażowania obu stron

wyjaśnienie nieporozumień

usprawnienie kanałów przepływu komunikacji i informacji

umocnienie kontaktów między stronami, przy pozytywnym rozwiązaniu konfliktu

Znaczenie będzie tu miała także oczywiście np. wielkość firmy, jej charakter itp. Na koniec warto jeszcze dodać, iż od tego jak będą się układały relacje interpersonalne w danej firmie zależy w dużym stopniu jej rozwój, bądź jego zahamowanie.

UNIWERSALNE STRATEGIE POROZUMIEWANIA SIĘ

Uprzejmość, przejmowanie się potrzebami drugiej osoby, chęć pomagania - umiejętności porozumiewania się są uniwersalne. Działają tak samo wobec klienta, dziecka czy przyjaciela. Jeżeli nauczymy się dobrych strategii porozumiewania się to będziemy mogli je wykorzystać w różnych okolicznościach.

W firmie najważniejszą strategią komunikacji, szczególnie dla osób zajmujących się planowaniem i rozwojem personelu, jest umiejętność perswazji. Nie znaczy to wcale, że jest to jedyny sposób komunikacji. Istnieje wiele innych też ważnych np. umiejętność negocjacji, ale najpierw trzeba pracownika zachęcić, zwerbować przyjąć.

Ucząc się umiejętności perswazji, uczymy się rozpoznawać świat wartości innych (w jaki sposób myślą, co jest dla nich ważne, czego oczekują od firmy i pracodawcy itd.). Dzięki poznaniu systemu wartości możemy:

zorientować się, czy dana osoba będzie przydatna dla firmy,

ustalić, czy firma będzie miejscem, w którym ta osoba będzie mogła się realizować,

pomóc zrozumieć pracownikowi wartość pracy, by chcieli efektywnie pracować i by praca dostarczała im satysfakcji,

Efektywne komunikowanie się jest ważne nie tylko wewnątrz istniejącej firmy, ale również poza nią. Pozyskiwanie nowych pracowników, utrzymanie poprzednich oraz stworzenie odpowiednich, oczekiwanych warunków do pracy jest jednym z najważniejszych punktów prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PROCES KOMUNIKACJI, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Komunikacja niewerbalna, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ZEBRANIA, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
DOKUMENTACJA Pracownicza, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
BIURO1, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Obieg pism, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
CURRICULUM VITAE, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Pisma i DOKUMENTACJA, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
prezentacja i prezenter, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA PRZYJĘCIA DELEGACJI ZAGRANICZNEJ, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Dobre obyczaje, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
o ergonomii, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
urzadzenia, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
UKŁAD PISMA I CZĘŚCI SKŁADOWE, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Protokół zebrania, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
zebrania-zredagowane, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
ORGANIZACJA KONFERENCJI PRASOWEJ, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
RÓŻNICE KULTUROWE W ZAGRANICZNYCH, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej

więcej podobnych podstron