prawo finansowe W 11.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe


Prawo finansowe W 11/04/05

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe to dział prawa finansowego. Jego związek z finansami publicznymi jest bardzo silny-dochody publiczne to przede wszystkim podatki. Z finansami publicznymi wiąże się obowiązek ponoszenia danin publicznych na rzecz państwa. Prawo finansowe jest ważne z punktu widzenia państwa i innych jednostek. Prawo podatkowe jest regulowane przez różne akty prawne. Źródła prawa podatkowego są bardzo różne, ale możemy je ująć w hierarchii:

 1. KONSTYTUCJA

art. 82

Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

art. 167.

Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie.

Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.

 1. USTAWA

 2. RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE

-mają szczególną rolę

-mają zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu

-przesądzają, gdzie dany podatek płacimy

-Dyrektywy Komisji Europejskiej-sugestie, które muszą mieć odzwierciedlenie w prawie miejscowym, w niektórych sytuacjach są bardziej szczegółowe

4. ROZPORZĄDZENIA

Wydawane są tylko wtedy, gdy ustawa zawiera delegację prawną

 1. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

-podatki są uchwalane w formę uchwały np. przez Radę Gminy

5. ZARZĄDZENIA

-akt niższego rzędu, wydaje Minister Finansów w odniesieniu do kwestii techniczno-organizacyjnych

System podatkowy-ogół podatków i opłat obowiązujących w państwie, powiązany myślą przewodnią tak aby tworzył zwartą całość pod względem organizacyjnym i prawnym. Na elementy tego systemu składają się:

-prawo podatkowe

-administracja skarbowa

-umowy międzynarodowe, umowy trójstronne

Myśl przewodnia wynika z Konstytucji:

„Budujemy społeczną gospodarkę rynkową”- zakłada ona dążenie do wzrostu gospodarczego i odczuwania przez wszystkich skutków tego wzrostu.

Podstawowe funkcje podatków:

-fiskalna - dostarczanie dochodów do budżetu Państwa

-redystrybucyjna - związana z dokonywaniem wtórnego rozdziału

-stymulacyjna-ma aspekt gospodarczy i społeczny, ma zachęcać do podejmowania działań w tych płaszczyznach

Istnieje konieczność regulacji prawnych w celu generowania dochodów budżetu. Człowiek powinien żyć z osiąganym przez siebie dochodem.

Dochód podatek

Konsumpcja podatek

Majątek podatek

System podatkowy:

 1. część ogólna prawa podatkowego

Podstawowy katalog praw i obowiązków podatnika, określany jako tzw. konstytucja podatkowa zawarta w ustawie:

-Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997

-ustawa kodeks karny skarbowy z 10 września 1999-wykrocznia i przestępstwa podatkowe oraz sankcje.

Te akty mogą być uszczegółowione rozporządzeniami (akty niższego rzędu). Część ogólna ma w całości zastosowanie do części szczegółowej.

b. część szczegółowa prawa podatkowego

Regulowana przez wiele aktów prawnych, odnoszą się do tytułów podatkowych-jest ich 12, 4 -opłaty publiczne. Każdy tytuł może mieć kilka ustaw.

Konstytucja używa pojęcia daniny publiczne-jest to kategoria szersza niż podatki. Przez daniny publiczne należy rozumieć świadczenie o charakterze zobowiązaniowym, które jest świadczeniem na rzecz władzy publicznej lub innych związków publiczno-prawnych. Daniny są związane z instytucją Państwa jako organizacją społeczną, która potrzebuje środków na funkcjonowanie.

Daniny osobiste-służba wojskowa

Daniny rzeczowe-mają charakter okazjonalny

Daniny pieniężne publiczne:

-podatki (dominują)

-opłaty

-dopłaty

Jeżeli danina ma charakter publiczny to znaczy, że może być stosowany przymus władzy publicznej. Art. 6 ordynacji podatkowej-zawarta jest definicja podatku.

Podatek to taka danina publiczna, która charakteryzuje się następującymi cechami (7):

 1. przymusowość

strony stosunku są względem siebie nierównorzędne, występuje strona uprawniona(z mocy prawa może dochodzić zobowiązań) i zobowiązana

 1. bezzwrotność

raz zapłacony podatek nie podlega zwrotowi.

 1. nieodpłatność

w ramach za zapłacony podatek nie przysługuje żadne świadczenie o charakterze zwrotnym

 1. jednostronność ustalania

wynika z faktu, że wysokość i charakter obciążeń ustalana jest przez władzę publiczną-nie jest przedmiotem negocjacji

 1. ogólny charakter

jest to forma ustawowa, skierowana do ogółu obywateli, a nie do poszczególnych jednostek

 1. forma pieniężna

nawet jeśli występuje zajęcie mienia to rozliczenie następuje dopiero wtedy, gdy mienie zostanie spieniężone

 1. przewłaszczenie

związane ze zmianą właściciela-własność nasza staje się własnością Państwa

OPŁATY

Tym się różnią od podatku, że będzie nam przysługiwało świadczenie zwrotne ze strony Państwa lub innego organu-nie występuje nieodpłatność. Podatek wnosi się po zaistnieniu zdarzenia, opłatę przed otrzymaniem świadczenia. Opłata może być ekwiwalentna w stosunku do otrzymanego świadczenia. Opłata ma charakter fiskalny, gdy świadczenie nie było warte tego, co zapłaciliśmy. Ustawa Skarbowa np. ile trzeba zapłacić za wydanie aktu zgonu, aktu urodzenia-płacimy za nabycie praw, za czynność urzędniczą

DOPŁATY

Władza publiczna ucieka się do niech w sytuacji szczególnego zagrożenia, kleski. Pojawia się na szczeblu gmin np. inwestycje strukturalne-dopłata od mieszkańców gminy na na zasadzie porozumienia.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prawo finansowe 04.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Prawo ochrony srodowiska Instrumenty prawa os 27.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II,
Prawo ochrony srodowiska Procedury 20. 04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, p
Ekonomika ochrony srodowiska wyklad 18.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
Ekonomika ochrony srodowiska 04.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ekonomika
Ekonomika ochrony srodowiska wyklad 18.04.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, Ek
prawo finansowe 17.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Prawo finansowe 25.04, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Prawo finansowe 30.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Prawo finansowe wyklad18.04, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
prawo fin 16.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo finansowe
Prawo ochrony srodowiska Ochrona przyrody 11.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem
Prawo finansowe W I, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo
POŚ W 4.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s
Postepowanie administracyjne wyklad 11.05.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, po
Prawo ochrony srodowiska wyklad 02.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, pr
Prawo ochrony srodowiska 16.03.05, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo o.s
Prawo finansowe Systematyka prawa finansoweo wyklad 28.02.0, administracja, II ROK, III Semestr, ro
Prawo finansowe wyklad 23, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem IV, prawo fi

więcej podobnych podstron