PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGICZNYM, Nauki o Rodzinie, Pedagogika, Semestr II


PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGICZNYM - ĆWICZENIA R 3 - ZAGADNIENIA DO KOLOKWIUM - 10 maja 2013

 1. SYSTEMY DYDAKTYCZNE (tradycyjny, progresywistyczny, współczesny);

Ukształtowanie wiedzy jest oparte na:

 1. UCZEŃ

poznanie odbywa się za pomocą zmysłów i motoryki, dziecko ma zadanie osiągnąć stałość przedmiotu, początki myślenia symbolicznego;

zdolność do umysłowego reprezentowania fizycznie nieobecnych przedmiotów, myślenie symboliczne, egocentryzm (silnie natężone u 2/3 latków) - brak przyjmowania perspektywy innych osób, centracja;

rozwija się myślenie konkretne, dziecko potrafi rozumować w odniesieniu do konkretnych fizycznych obiektów, nie jest w stanie myśleć abstrakcyjnie, opanowuje pojęcie niezmienności;

dziecko potrafi myśleć abstrakcyjnie, zaczyna snuć rozważania dotyczące np. dobra/zła;

 1. NAUCZYCIEL

Wiadomości i umiejętności sytuujące nauczyciela w gronie ludzi „wielostronnie wykształconych”

- wypowiedzieć skuteczną walkę ze słabymi wynikami nauczania poprzez niedopuszczenie do powstawania zaległości i luk w opanowywanej przez uczniów wiedzy;

- systematycznie wykrywać i likwidować opóźnienia poprzez pomoc udzieloną przez nauczyciela przedmiotu, (organizowanie zajęć wyrównawczych);

- stosować metody aktywizujące uczniów;

- prowadzić lekcje różnymi metodami i stosować różnorodne formy pracy z uczniami;

- przeprowadzać testy sprawdzające po każdej partii materiału;

- polecać uczniom poszerzanie wiadomości w oparciu o inne źródła jak podręcznik (encyklopedie multimedialne, słowniki, literaturę, albumy, atlasy, Internet);

- podnosić permanentnie kwalifikacje pedagogiczne poprzez udział w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego;

- pogłębiać wiedzę metodyczną z zakresu wychowania i nauczania;

- dogłębnie poznawać uczniów, ich zdolności, zainteresowania, potrzeby, trudności;

- na bieżąco informować rodziców o trudnościach i osiągnięciach dzieci;

- poznawać warunki życia uczniów i stan zdrowia dziecka;

- systematycznie kontrolować odrabianie prac domowych przez uczniów;

- stosować różne formy kontroli.

Nieodzowna jest również pomoc uczniów w tym zakresie, powinni oni zmienić dotychczasowy stosunek do nauki z tych przedmiotów, z których mają słabsze oceny; staranniej odrabiać prace domowe; zwiększać ilość czasu na naukę w domu; wykazywać się większą aktywnością na zajęciach lekcyjnych.

 1. WSPARCIE NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Funkcje w literaturze:

wsparcie społeczne nie może dezaktywizować jednostki, unieruchamiać jej. Wsparcie nie może być pomocą „obezwładniającą”, ponieważ może uzależniać jednostkę od osoby jej pomagającej. Koniecznymi są bezwarunkowa akceptacja osoby, ale warunkowa akceptacja jej zachowań, aby osoba nie stała się bierną, oczekującą gotowej pomocy, coraz bardziej bezradną, niesamodzielną i uzależniającą się od innych. Wsparcie powinno być pomocą umożliwiającą przejście do samodzielności, do samorozwoju. Wspierający winien kierować się dewizą: „pomagam tobie tak, abyś umiał sam sobie pomóc”.

 1. SZKOŁA

 1. TREŚCI KSZTAŁCENIA

ZALETY: uczeń powinien poznać tyle ile jest bezwzględnie konieczne aby mógł wytworzyć sobie poprawny obraz zagadnienia przewidzianego tematem; nauczyciel ma swobodę wyboru określonych tematów z pośród innych zawartych w programie.

WADY: koliduje z zasadą systematyczności co w przedmiotach o liniowym charakterze nauczania jest nie do przyjęcia.

ZALETY: należy budować programy odzwierciedlające system wiedzy tak poszczególnych nauk jak i ich całokształtu. Programy prócz poznania teoretycznego powinny zapewniać również poznanie realnej rzeczywistości; zasady: strukturalności, nowoczesności, życiowości, kultury logicznej, łączenie teorii z praktyką.

WADY:

 1. PROCES KSZTAŁCENIA - UCZENIA SIĘ

pierwsze: PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Nauczyciel, by wytworzyć w uczniach pozytywną motywację do nauki oraz zasygnalizować im odpowiedni tok myślenia (za pomocą wcześniej przygotowanego konspektu) przedstawia zadania danej lekcji, zamierzony efekt końcowy oraz wypunktowany plan.
drugie: PODANIE NOWEGO MATERIAŁU
- słowo mówione (wykład, pogadanka nauczyciela);
- słowo pisane (podręczniki szkolne, inne pomoce dydaktyczne: encyklopedie, słowniki);
trzecie: SYNTEZA (podanego uczniom) MATERIAŁU
- wyeksponowanie w materiale podstawowych faktów, zasadniczych tez;
- taka konstrukcja ma ułatwić uczniom wypełnienie sobie samodzielnie luk szczegółami;
czwarte: KONTROLA WIADOMOŚCI
- wykrywanie braków i luk we wiadomościach i umiejętnościach dzieci i młodzieży;
- ocena opanowanej wiedzy;
- likwidowanie zauważonych luk poprzez wykonywanie ćwiczeń z nauczycielem;

czynności zarówno nauczyciela jak i uczniów w procesie nauczania tworzą całość przy zachowaniu kierownictwa nauczyciela oraz samodzielnego udziału uczniów.

 1. ZASADY NAUCZANIA

 1. zasada poglądowości

Reguły:

 1. zasada przystępności w nauczaniu

Reguły:

 1. zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania - uczenia się

Reguły:

 1. zasada systematyczności

Reguły:

 1. zasada trwałości wiedzy uczniów

Reguły:

 1. zasada operatywności

Reguły:

 1. zasada wiązania teorii z praktyką

 1. METODY NAUCZANIA/KSZTAŁCENIA

Wg. L.J. Lerner i M.N. Skatkin (podział metod od wymagających od uczniów stosunkowo niedużą samodzielność do metod w pełni angażujących ucznia):

Pogadanka może służyć do:

Pogadanka - zastosowanie w niższych klasach podstawówki .

 1. ŚRODKI KSZTAŁCENIA

 1. FORMY ORGANIZACYJNE PROCESU KSZTAŁCENIA

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MOLEKULARNE PODSTAWY DZIEDZICZNOŚCI, pedagogika, semestr II, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowan
MARTUSIA, pedagogika, semestr II, pedagogika społeczna
pedagogika semestr II
WZ R PROJEKTU SEMESTR 2 CENTRUM NAUKI I BIZNESU W KRAKOWIE, SEMESTR II, EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW, F
metodologia badan pedagogicznych wyklady, Studia, II semestr II rok, Wprowadzenie do filozofii nauki
Pedagogika rodziny, Pedagogika - studia, II semestr - ogólna, Pedagogika rodziny
Szczegółowe tematy ćwiczeń Ped.Specj, Akademia Pedagogiki Specjalnej, rok I, Semestr II, biomedyczne
charakterystyka-badań-ilościowych-i-jakościowych, Pedagogika UŚ, II semestr, metodologia badań pedag
rozne-metody-w-przedszkolu, APS - studia magisterskie, Pedagogika przedszkolna - II stopnia, I rok I
notatki statystyka, Pedagogika - studia, II semestr - ogólna, Statystyka
Pedagogika specjalna II SEMESTR
Teoria wychowania egzamin, Pedagogika - studia, II semestr - ogólna, Teoria wychowania
IDEA OPIEKI HOSPICYJNEJ, Pedagogika - studia, II semestr - ogólna, Pedagogika społeczna
Układ endokrynalny, Pedagogika- Rok I- Semestr II, Biomedyka- Ćwiczenia
Zagadnienia zaliczeniowe 2014, Pedagogika - studia, II semestr - ogólna, Metodologia badań pedagogic
ODPOWIEDZI do kolokwium, Pedagogika - studia, II semestr - ogólna, Statystyka
kolos statystyka, Pedagogika - studia, II semestr - ogólna, Statystyka
pedagogika opiekuńcza ściąga 1 semestr, College, Pedagogika, rok II, Pedagogika opiekuńcza
Metodologia kolokwium, Pedagogika - studia, II semestr - ogólna, Metodologia badań pedagogicznych

więcej podobnych podstron